اوقات نماز Hadsel

NO / Nordland / Hadsel

جهت قبله Hadsel

N E S W

جهت قبله Hadsel

°144 :جهت قطب نما
جهت قبله Hadsel, Nordland: °144 :جهت قطب نما °149 :جهت واقعی °1-5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hadsel

اوقات نماز Stokmarknes
اوقات نماز Sykehusbukta
اوقات نماز Ranværingsneset, (Ranvaeringsneset)
اوقات نماز Haugan
اوقات نماز Sommarfjøsbakken, (Sommarfjosbakken)
اوقات نماز Bukkholmen
اوقات نماز Grønåsen, (Gronasen)
اوقات نماز Børøya,l, (Boroya,l)
اوقات نماز Tømmervikbekken, (Tommervikbekken)
اوقات نماز Gledalselva
اوقات نماز Vollan
اوقات نماز Gledalen
اوقات نماز Badebukta
اوقات نماز Tømmervika, (Tommervika)
اوقات نماز Blåbærhaugen, (Blabaerhaugen)
اوقات نماز Hjellberget
اوقات نماز Tømmervikåsen, (Tommervikasen)
اوقات نماز Børøya, (Boroya)
اوقات نماز Gledalsvatnet
اوقات نماز Storhaugan
اوقات نماز Vassdalen
اوقات نماز Massahaugelva
اوقات نماز Verhalsan
اوقات نماز Jørnlia, (Jornlia)
اوقات نماز Hadselmyran
اوقات نماز Tømmervikodden, (Tommervikodden)
اوقات نماز Gledalsheia
اوقات نماز Vassdalsheia
اوقات نماز Appelsinhaugen
اوقات نماز Trolldalen
اوقات نماز Lappvika
اوقات نماز Sukkertoppen
اوقات نماز Sponrosbekken
اوقات نماز Skjellvika
اوقات نماز Trolldalsmyra
اوقات نماز Slettbukta
اوقات نماز Troppa
اوقات نماز Bjørnneset, (Bjornneset)
اوقات نماز Anoan
اوقات نماز Rishaugan
اوقات نماز Klahumpen
اوقات نماز Andvåghumpen, (Andvaghumpen)
اوقات نماز Klavmyra
اوقات نماز Brurodden
اوقات نماز Andvågbekken, (Andvagbekken)
اوقات نماز Andvågen, (Andvagen)
اوقات نماز Hannafloget
اوقات نماز Sandnesodden
اوقات نماز Klubbvika
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Røyrdalen, (Royrdalen)
اوقات نماز Sandholmen
اوقات نماز Aspenesan
اوقات نماز Andvågholmen, (Andvagholmen)
اوقات نماز Bergvikelva
اوقات نماز Hadselåsryggen, (Hadselasryggen)
اوقات نماز Øvre Trolldal, (Ovre Trolldal)
اوقات نماز Raa
اوقات نماز Heibruna
اوقات نماز Senghaugan
اوقات نماز Børøysundet, (Boroysundet)
اوقات نماز Andvågskjeran, (Andvagskjeran)
اوقات نماز Røyrdalsåsen, (Royrdalsasen)
اوقات نماز Hestøybekken, (Hestoybekken)
اوقات نماز Trolldalsaksla
اوقات نماز Hestøya, (Hestoya)
اوقات نماز Kleksberget
اوقات نماز Storheia
اوقات نماز Einkråsteinen, (Einkrasteinen)
اوقات نماز Storskjeret
اوقات نماز Sandnes
اوقات نماز Frydelikollen
اوقات نماز Bergvikbogen
اوقات نماز Engan
اوقات نماز Bergvikvatnet
اوقات نماز Klakkheia
اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Amundlikollen
اوقات نماز Sannesåsen, (Sannesasen)
اوقات نماز Gårdselva, (Gardselva)
اوقات نماز Lundneset
اوقات نماز Rødmyra, (Rodmyra)
اوقات نماز Finnholmen
اوقات نماز Berrvik
اوقات نماز Lundhaugen
اوقات نماز Gangeråsen, (Gangerasen)
اوقات نماز Storholmen
اوقات نماز Skjelvågan, (Skjelvagan)
اوقات نماز Kvitmyra
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Lekangdalen
اوقات نماز Lundfjellet
اوقات نماز Feneset
اوقات نماز Brennvinshaugen
اوقات نماز Bjørnkollåsen, (Bjornkollasen)
اوقات نماز Lomstjørna, (Lomstjorna)
اوقات نماز Bergvikskjeran
اوقات نماز Bugneset
اوقات نماز Helveteskjellaren
اوقات نماز Bogen