اوقات نماز Gildeskål

NO / Nordland / Gildeskål

جهت قبله Gildeskål

N E S W

جهت قبله Gildeskål

°142.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Gildeskål, Nordland: °142.9 :جهت قطب نما °147.2 :جهت واقعی °1-4.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gildeskål, Gildeskal

اوقات نماز Inndyr
اوقات نماز Inndyrsvågen, (Inndyrsvagen)
اوقات نماز Inndyrsodden
اوقات نماز Vasshaugen
اوقات نماز Skeinesvika
اوقات نماز Solvikhaugen
اوقات نماز Breihaugen
اوقات نماز Skeineset
اوقات نماز Solvika
اوقات نماز Andklakken
اوقات نماز Kvithammarlia
اوقات نماز Asphaugen
اوقات نماز Ramnfloget
اوقات نماز Bårddalen, (Barddalen)
اوقات نماز Amundhaugen
اوقات نماز Høgøya, (Hogoya)
اوقات نماز Lemsundhaugen
اوقات نماز Baklia
اوقات نماز Gullvardhaugen
اوقات نماز Kløvdalen, (Klovdalen)
اوقات نماز Nerfjellet
اوقات نماز Andhammaren
اوقات نماز Svartdalen
اوقات نماز Sørfjorden, (Sorfjorden)
اوقات نماز Kjørsvollen, (Kjorsvollen)
اوقات نماز Jelstadåsen, (Jelstadasen)
اوقات نماز Mølnåga, (Molnaga)
اوقات نماز Kvannskjerbukta
اوقات نماز Lilleskjeret
اوقات نماز Lauvvatnet
اوقات نماز Litlegjerdet
اوقات نماز Langskogneset
اوقات نماز Kjørsvollhaugen, (Kjorsvollhaugen)
اوقات نماز Storgjerdet
اوقات نماز Kvannskjeret
اوقات نماز Jelstadelva
اوقات نماز Hjellstadvatnet
اوقات نماز Trollåsen, (Trollasen)
اوقات نماز Memmaursvatnet
اوقات نماز Djupdalen
اوقات نماز Høgfjelldalen, (Hogfjelldalen)
اوقات نماز Tiendbuvika
اوقات نماز Sandnestinden
اوقات نماز Torvmyra
اوقات نماز Hjellstadneset
اوقات نماز Purkvika
اوقات نماز Høgfjellknubben, (Hogfjellknubben)
اوقات نماز Kjeldalen
اوقات نماز Korsvollen
اوقات نماز Hestfjellet
اوقات نماز Holmvasstjønna, (Holmvasstjonna)
اوقات نماز Sandneslia
اوقات نماز Langholmodden
اوقات نماز Torvikodden
اوقات نماز Holmvatnet
اوقات نماز Burshågen, (Burshagen)
اوقات نماز Nord Femris
اوقات نماز Jelstadmyran
اوقات نماز Valgalten
اوقات نماز Kvitsteinåsen, (Kvitsteinasen)
اوقات نماز Sandnesosen
اوقات نماز Kletjønna, (Kletjonna)
اوقات نماز Valneset
اوقات نماز Nattmålshågen, (Nattmalshagen)
اوقات نماز Gjuvvika
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Inndyrsfjellet
اوقات نماز Neverdalen
اوقات نماز Storvarden
اوقات نماز Stortjønna, (Stortjonna)
اوقات نماز Bennhågen, (Bennhagen)
اوقات نماز Hamran
اوقات نماز Mellomåsen, (Mellomasen)
اوقات نماز Gildeskålmyra, (Gildeskalmyra)
اوقات نماز Sandnesåsen, (Sandnesasen)
اوقات نماز Vallvika
اوقات نماز Sundsvatnet
اوقات نماز Forsberget
اوقات نماز Femris
اوقات نماز Forsbukta
اوقات نماز Pettervika
اوقات نماز Nisvika
اوقات نماز Holtan
اوقات نماز Unsneset
اوقات نماز Kjølen, (Kjolen)
اوقات نماز Midttangen
اوقات نماز Dalsvollan
اوقات نماز Hellaren
اوقات نماز Linbergvika
اوقات نماز Klokkskjeran
اوقات نماز Strandåsen, (Strandasen)
اوقات نماز Høgholmen, (Hogholmen)
اوقات نماز Lillefjellet
اوقات نماز Dalselva
اوقات نماز Bullerhågen, (Bullerhagen)
اوقات نماز Gjerdneset
اوقات نماز Forstranda
اوقات نماز Myklebostadelva
اوقات نماز Stavsundet
اوقات نماز Flåget, (Flaget)