اوقات نماز Flakstad

NO / Nordland / Flakstad

جهت قبله Flakstad

N E S W

جهت قبله Flakstad

°142.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Flakstad, Nordland: °142.8 :جهت قطب نما °146.8 :جهت واقعی °1-3.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Flakstad

اوقات نماز Likholmen
اوقات نماز Sandneset
اوقات نماز Fjellteigen
اوقات نماز Ramberg
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Leira
اوقات نماز Amholmen
اوقات نماز Justnesvika
اوقات نماز Nubblia
اوقات نماز Gullrosøya, (Gullrosoya)
اوقات نماز Tossendalen
اوقات نماز Litlfallet
اوقات نماز Rundskjeran
اوقات نماز Nubben
اوقات نماز Øverdalen, (Overdalen)
اوقات نماز Tjeldskjeret
اوقات نماز Øverleitet, (Overleitet)
اوقات نماز Moltindlia
اوقات نماز Skjelholmleira
اوقات نماز Lomtjønna, (Lomtjonna)
اوقات نماز Øver-Vassdalen, (Over-Vassdalen)
اوقات نماز Snydronninga
اوقات نماز Justneset
اوقات نماز Moltinden
اوقات نماز Skjelholmen
اوقات نماز Blindmannsholmen
اوقات نماز Trollskjerbukta
اوقات نماز Nyskreda
اوقات نماز Dreviskaret
اوقات نماز Jarbruelva
اوقات نماز Kvanndalshamran
اوقات نماز Korshamn
اوقات نماز Rengan
اوقات نماز Trollskjeran
اوقات نماز Torvøya, (Torvoya)
اوقات نماز Jusholmen
اوقات نماز Frilløya, (Frilloya)
اوقات نماز Spengerleira
اوقات نماز Molelva
اوقات نماز Hombårvatnet, (Hombarvatnet)
اوقات نماز Brottmyra
اوقات نماز Øver-Hombåren, (Over-Hombaren)
اوقات نماز Stortinden
اوقات نماز Kråka, (Kraka)
اوقات نماز Litl-Buøya, (Litl-Buoya)
اوقات نماز Oddan
اوقات نماز Kobbskjeran
اوقات نماز Spengern
اوقات نماز Pilten
اوقات نماز Kubbholmen
اوقات نماز Nonstindbenken
اوقات نماز Austberget
اوقات نماز Buøya, (Buoya)
اوقات نماز Skjeppholmen
اوقات نماز Lamholmen
اوقات نماز Litllamholmen
اوقات نماز Spengerelva
اوقات نماز Flakstadtinden
اوقات نماز Storskjeret
اوقات نماز Volandstinden
اوقات نماز Brottakselmyra
اوقات نماز Lyngøya, (Lyngoya)
اوقات نماز Kjellsberget
اوقات نماز Flakstadveggen
اوقات نماز Storlamholmen
اوقات نماز Gardshovdan
اوقات نماز Litlroselva
اوقات نماز Heia
اوقات نماز Langneset
اوقات نماز Lamholmskjeran
اوقات نماز Kjerkegårdstjønna, (Kjerkegardstjonna)
اوقات نماز Nonsdalselva
اوقات نماز Fredvang
اوقات نماز Hovdan
اوقات نماز Lomtjørna, (Lomtjorna)
اوقات نماز Kurraskjeret
اوقات نماز Legden
اوقات نماز Skjåneset, (Skjaneset)
اوقات نماز Middagsskaret
اوقات نماز Middagselva
اوقات نماز Bøosen, (Boosen)
اوقات نماز Vallneset
اوقات نماز Geitøya, (Geitoya)
اوقات نماز Geitedalen
اوقات نماز Bromlia
اوقات نماز Torvdalen
اوقات نماز Piltbenkan
اوقات نماز Sildskjeret
اوقات نماز Geitelva
اوقات نماز Storurskaret
اوقات نماز Geitedalsvatnet
اوقات نماز Tunga
اوقات نماز Dalbrekka
اوقات نماز Skagen
اوقات نماز Børvatnet, (Borvatnet)
اوقات نماز Flatholmen
اوقات نماز Storhågen, (Storhagen)
اوقات نماز Børdalen, (Bordalen)
اوقات نماز Sandøya, (Sandoya)
اوقات نماز Likhammaren