اوقات نماز Evenes

NO / Nordland / Evenes

جهت قبله Evenes

N E S W

جهت قبله Evenes

°145.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Evenes, Nordland: °145.3 :جهت قطب نما °151.5 :جهت واقعی °1-6.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Evenes, Ehvenes, Evenassi, Evenes kommun, Evenes kommune, Evenášši, Kommun Evenes, ai wo nei si, ebhenesa, evu~enesu, Эвенес, এভেনেস, エヴェネス, 埃沃内斯

اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Brennstuven
اوقات نماز Åsmyra, (Asmyra)
اوقات نماز Toppen
اوقات نماز Namnberget
اوقات نماز Bergvika
اوقات نماز Løneset, (Loneset)
اوقات نماز Bergvikfjell
اوقات نماز Krøkebergneset, (Krokebergneset)
اوقات نماز Livlausberget
اوقات نماز Evenes
اوقات نماز Anderslia
اوقات نماز Bogen
اوقات نماز Feneset
اوقات نماز Skrubbhaugen
اوقات نماز Strand
اوقات نماز Hesjebakkmyra
اوقات نماز Bjørntuva, (Bjorntuva)
اوقات نماز Stridsvollen
اوقات نماز Bergvikneset
اوقات نماز Blåkjerringbergan, (Blakjerringbergan)
اوقات نماز Galtåsen, (Galtasen)
اوقات نماز Fløymyra, (Floymyra)
اوقات نماز Kleivvika
اوقات نماز Galtåshalsen, (Galtashalsen)
اوقات نماز Kleiva
اوقات نماز Tortenberget
اوقات نماز Kleiva
اوقات نماز Svartberget
اوقات نماز Langmoen
اوقات نماز Helgevasshaugen
اوقات نماز Rognsåneset, (Rognsaneset)
اوقات نماز Rognsåtuva, (Rognsatuva)
اوقات نماز Kleivskaret
اوقات نماز Rothamran
اوقات نماز Galtåsfjellet, (Galtasfjellet)
اوقات نماز Skredlia
اوقات نماز Strandvatnet
اوقات نماز Skjellndalen
اوقات نماز Brattåsmyra, (Brattasmyra)
اوقات نماز Rødeberget, (Rodeberget)
اوقات نماز Lisbetvatnet
اوقات نماز Skjervlia
اوقات نماز Kårlia, (Karlia)
اوقات نماز Fløya, (Floya)
اوقات نماز Rundmoen
اوقات نماز Svarteberget
اوقات نماز Mølnfossen, (Molnfossen)
اوقات نماز Hammarmyran
اوقات نماز Storlia
اوقات نماز Fløyskaret, (Floyskaret)
اوقات نماز Lenvikhammaren
اوقات نماز Lenvikhøghaugen, (Lenvikhoghaugen)
اوقات نماز Rognåa, (Rognaa)
اوقات نماز Høgfløyet, (Hogfloyet)
اوقات نماز Kuberget
اوقات نماز Strupen
اوقات نماز Lenvik
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Nordkapp
اوقات نماز Snærlidalen, (Snaerlidalen)
اوقات نماز Floget
اوقات نماز Gårdsbekken, (Gardsbekken)
اوقات نماز Olderneset
اوقات نماز Orlihaugen
اوقات نماز Høgtinden, (Hogtinden)
اوقات نماز Djupmoen
اوقات نماز Gobbonmyra
اوقات نماز Fjellet
اوقات نماز Lenvikneset
اوقات نماز Tjønnan, (Tjonnan)
اوقات نماز Lenvika
اوقات نماز Rogndalsvatnet
اوقات نماز Perlapphallaren
اوقات نماز Gobbonfjellet
اوقات نماز Tredmyra
اوقات نماز Seiberget
اوقات نماز Middagselva
اوقات نماز Stortinden
اوقات نماز Djupåneset, (Djupaneset)
اوقات نماز Åsslettvatnet, (Asslettvatnet)
اوقات نماز Gagnlausskjeran
اوقات نماز Lillebåtberget, (Lillebatberget)
اوقات نماز Reinmyrdalen
اوقات نماز Moltbærmyran, (Moltbaermyran)
اوقات نماز Storbåtberget, (Storbatberget)
اوقات نماز Domingen
اوقات نماز Åtslettbergan, (Atslettbergan)
اوقات نماز Heståsen, (Hestasen)
اوقات نماز Middagsskaret
اوقات نماز Kvitforsen
اوقات نماز Veltlia
اوقات نماز Dragvika
اوقات نماز Pepperdalen
اوقات نماز Syregresslia
اوقات نماز Vedmyra
اوقات نماز Botnberget
اوقات نماز Momyra
اوقات نماز Kolneset
اوقات نماز Kvanndalselva