اوقات نماز Brønnøy

NO / Nordland / Brønnøy

جهت قبله Brønnøy

N E S W

جهت قبله Brønnøy

°141.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Brønnøy, Nordland: °141.1 :جهت قطب نما °144.2 :جهت واقعی °1-3.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Brønnøy, Bronnoy, Bronno, Brønnø

اوقات نماز Kjerkhågjen, (Kjerkhagjen)
اوقات نماز Brønnøyosen, (Bronnoyosen)
اوقات نماز Brønnøysund kirkegård, (Bronnoysund kirkegard)
اوقات نماز Migmaurneset
اوقات نماز Åbolskjæret, (Abolskjaeret)
اوقات نماز Tautra
اوقات نماز Svarthopen
اوقات نماز Nord-Svarthopen
اوقات نماز Sør-Svarthopen, (Sor-Svarthopen)
اوقات نماز Odinskjeret
اوقات نماز Flatåsen, (Flatasen)
اوقات نماز Frøkenosen, (Frokenosen)
اوقات نماز Skiphammaren
اوقات نماز Fotballsletta
اوقات نماز Brønnøysund, (Bronnoysund)
اوقات نماز Babylonåsen, (Babylonasen)
اوقات نماز Hestøyheian, (Hestoyheian)
اوقات نماز Lendingåsen, (Lendingasen)
اوقات نماز Tauterskjeret
اوقات نماز Schrøderhågjen, (Schroderhagjen)
اوقات نماز Buholmen
اوقات نماز Flaggstanghågjen, (Flaggstanghagjen)
اوقات نماز Lendinga
اوقات نماز Lendinga
اوقات نماز Brønnvika, (Bronnvika)
اوقات نماز Valhågjen, (Valhagjen)
اوقات نماز Kjerringholmen
اوقات نماز Breivikja
اوقات نماز Storslåttøya, (Storslattoya)
اوقات نماز Tørnholmen, (Tornholmen)
اوقات نماز Prestholmen
اوقات نماز Brannøya, (Brannoya)
اوقات نماز Breidvikholman
اوقات نماز Tomaslendinga
اوقات نماز Nordhusholmen
اوقات نماز Draugodden
اوقات نماز Melkvikja
اوقات نماز Kyvika
اوقات نماز Buneset
اوقات نماز Storlamholmen
اوقات نماز Straumskjeret
اوقات نماز Slåttøya, (Slattoya)
اوقات نماز Lendingskjeret
اوقات نماز Blomstervikja
اوقات نماز Ytter Ovdhågjen, (Ytter Ovdhagjen)
اوقات نماز Oddhaugen
اوقات نماز Trælvikodden, (Traelvikodden)
اوقات نماز Halsgardneset
اوقات نماز Valen
اوقات نماز Tinnfatholmen
اوقات نماز Smiholmvalen
اوقات نماز Kansvikhågjen, (Kansvikhagjen)
اوقات نماز Skjåholmen, (Skjaholmen)
اوقات نماز Smedholmen
اوقات نماز Heia
اوقات نماز Verøya, (Veroya)
اوقات نماز Lisllamholmen
اوقات نماز Nubbdalskjæret, (Nubbdalskjaeret)
اوقات نماز Kvaløya, (Kvaloya)
اوقات نماز Laukvikodden
اوقات نماز Laukvika
اوقات نماز Skjåvikodden, (Skjavikodden)
اوقات نماز Klubbholmen
اوقات نماز Salhusskjeret
اوقات نماز Hummelhågjen, (Hummelhagjen)
اوقات نماز Slotviken
اوقات نماز Slåttvikheia, (Slattvikheia)
اوقات نماز Salhusoddan
اوقات نماز Prestøyskjær, (Prestoyskjaer)
اوقات نماز Steinskjeret
اوقات نماز Halvbakkhaugen
اوقات نماز Steinskjerbukta
اوقات نماز Prestøyan, (Prestoyan)
اوقات نماز Naustholmen
اوقات نماز Geitskjær, (Geitskjaer)
اوقات نماز Sjursenvikbukta
اوقات نماز Saltermarkvågen, (Saltermarkvagen)
اوقات نماز Smiodden
اوقات نماز Hestholmoen
اوقات نماز Håkåskjeret, (Hakaskjeret)
اوقات نماز Aunåsen, (Aunasen)
اوقات نماز Salhusvatnet
اوقات نماز Prestøyholmen, (Prestoyholmen)
اوقات نماز Stavardsodden
اوقات نماز Kringelhaugen
اوقات نماز Tjuvholmen
اوقات نماز Nordhågjen, (Nordhagjen)
اوقات نماز Kjøråsen, (Kjorasen)
اوقات نماز Klubbholet
اوقات نماز Nordre Prestøyskjæret, (Nordre Prestoyskjaeret)
اوقات نماز Urdstabbvika
اوقات نماز Matmorskjæret, (Matmorskjaeret)
اوقات نماز Damhaugen
اوقات نماز Kvassnesodden
اوقات نماز Lauvåsen, (Lauvasen)
اوقات نماز Buvikheia
اوقات نماز Fjøshågjen, (Fjoshagjen)
اوقات نماز Torvhaugen
اوقات نماز Kvaløyholmen, (Kvaloyholmen)
اوقات نماز Ørnvika, (Ornvika)