اوقات نماز Bodø

NO / Nordland / Bodø

جهت قبله Bodø

N E S W

جهت قبله Bodø

°143.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bodø, Nordland: °143.3 :جهت قطب نما °147.8 :جهت واقعی °1-4.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bodø, Bodo

اوقات نماز Burøya, (Buroya)
اوقات نماز Molobukta
اوقات نماز Zefyrhaugen
اوقات نماز Vestbyen
اوقات نماز Bekskjæret, (Bekskjaeret)
اوقات نماز Kvitberget
اوقات نماز Kortneset
اوقات نماز Nyholmen
اوقات نماز Rundholmen
اوقات نماز Snippen
اوقات نماز Rensåsen, (Rensasen)
اوقات نماز Langskjæret, (Langskjaeret)
اوقات نماز Gråholten, (Graholten)
اوقات نماز Bodø, (Bodo)
اوقات نماز Reinsletta
اوقات نماز Breivikskjæret, (Breivikskjaeret)
اوقات نماز Bukkurda
اوقات نماز Breivikholmen
اوقات نماز Rønvikleira, (Ronvikleira)
اوقات نماز Østbyen, (Ostbyen)
اوقات نماز Breidvika
اوقات نماز Jentofthaugen
اوقات نماز Rønvik, (Ronvik)
اوقات نماز Hjartøya,l, (Hjartoya,l)
اوقات نماز Burøyvalen, (Buroyvalen)
اوقات نماز Nordodden
اوقات نماز Vilandhaugen
اوقات نماز Dreyfushammaren
اوقات نماز Hammarskolten
اوقات نماز Plassmyra
اوقات نماز Samuelsvika
اوقات نماز Gjerdåshaugen, (Gjerdashaugen)
اوقات نماز Hangåsen, (Hangasen)
اوقات نماز Bjørnskjæret, (Bjornskjaeret)
اوقات نماز Mælen, (Maelen)
اوقات نماز Nyholmsundet
اوقات نماز Hammervika
اوقات نماز Vasshaugen
اوقات نماز Hernes
اوقات نماز Bratten
اوقات نماز Albertmyra
اوقات نماز Kjempehaugen
اوقات نماز Kvalvika
اوقات نماز Kvalvikodden
اوقات نماز Hangåsfjæra, (Hangasfjaera)
اوقات نماز Lakssvartosen
اوقات نماز Kvitrørhaugen, (Kvitrorhaugen)
اوقات نماز Kvithammaren
اوقات نماز Alberthaugen
اوقات نماز Myrvoll
اوقات نماز Merrafloget
اوقات نماز Symrahaugen
اوقات نماز Rønvik nedre, (Ronvik nedre)
اوقات نماز Galihaugen
اوقات نماز Ytterodden
اوقات نماز Eholmen
اوقات نماز Kvalvika
اوقات نماز Hammarvika
اوقات نماز Rishaugen
اوقات نماز Hammervik
اوقات نماز Kleiva
اوقات نماز Ebbskjeret
اوقات نماز Skanseholmen
اوقات نماز Hamn
اوقات نماز Sørodden, (Sorodden)
اوقات نماز Pollfjellet
اوقات نماز Årnes, (Arnes)
اوقات نماز Smørvika, (Smorvika)
اوقات نماز Bodøgårdselva, (Bodogardselva)
اوقات نماز Kvalvikbergan
اوقات نماز Førståsen, (Forstasen)
اوقات نماز Pallvatnet
اوقات نماز Hjartøyodden, (Hjartoyodden)
اوقات نماز Skeiddalen
اوقات نماز Trollåsen, (Trollasen)
اوقات نماز Nordvika
اوقات نماز Karenshaugen
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Ølkanna, (Olkanna)
اوقات نماز Store Hjartøya, (Store Hjartoya)
اوقات نماز Anneråsen, (Annerasen)
اوقات نماز Rotskjæret, (Rotskjaeret)
اوقات نماز Langstranda
اوقات نماز Bodøgård, (Bodogard)
اوقات نماز Hjartøysundet, (Hjartoysundet)
اوقات نماز Rønvikfjellet, (Ronvikfjellet)
اوقات نماز Vollen
اوقات نماز Langbakkdalen
اوقات نماز Triåsen, (Triasen)
اوقات نماز Småvikan, (Smavikan)
اوقات نماز Hellran
اوقات نماز Buholmen
اوقات نماز Kutan
اوقات نماز Bjørkåsen, (Bjorkasen)
اوقات نماز Silsandbukta
اوقات نماز Skeiddalshaugen
اوقات نماز Bleikhammaren
اوقات نماز Vikran
اوقات نماز Fredalen
اوقات نماز Varpodden