اوقات نماز Bø

NO / Nordland /

جهت قبله Bø

N E S W

جهت قبله Bø

°143.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bø, Nordland: °143.8 :جهت قطب نما °148.5 :جهت واقعی °1-4.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

, Bo

اوقات نماز Straume
اوقات نماز Svinmyra
اوقات نماز Mjåsundneset, (Mjasundneset)
اوقات نماز Smååsen, (Smaasen)
اوقات نماز Tofta
اوقات نماز Fjøshaugen, (Fjoshaugen)
اوقات نماز Nilsåsen, (Nilsasen)
اوقات نماز Svarthaugen
اوقات نماز Sjømyra, (Sjomyra)
اوقات نماز Straumsjøen, (Straumsjoen)
اوقات نماز Grevneset
اوقات نماز Litlplata
اوقات نماز Fjørkamhaugen, (Fjorkamhaugen)
اوقات نماز Valhaugen
اوقات نماز Storplata
اوقات نماز Sjørisen, (Sjorisen)
اوقات نماز Langvatnet
اوقات نماز Veltarhaugen
اوقات نماز Øyjorda, (Oyjorda)
اوقات نماز Nilsskaret
اوقات نماز Åburdskjæret, (Aburdskjaeret)
اوقات نماز Geithamran
اوقات نماز Sletten
اوقات نماز Skjellhammaren
اوقات نماز Saltvatnet
اوقات نماز Oppsåtskaret, (Oppsatskaret)
اوقات نماز Haversvatnet
اوقات نماز Smedberget
اوقات نماز Straumberget
اوقات نماز Båtneset, (Batneset)
اوقات نماز Nilshaugan
اوقات نماز Forøya, (Foroya)
اوقات نماز Fiskuelva
اوقات نماز Øyjordlia, (Oyjordlia)
اوقات نماز Handklepphaugen
اوقات نماز Trollan
اوقات نماز Handkleppelva
اوقات نماز Bjørnvatnet, (Bjornvatnet)
اوقات نماز Spengerhaugen
اوقات نماز Kleivhaugen
اوقات نماز Fagerhaugelva
اوقات نماز Saltvassneset
اوقات نماز Bjørnvasselva, (Bjornvasselva)
اوقات نماز Bukkeskaret
اوقات نماز Handkleppdalen
اوقات نماز Holsnakken
اوقات نماز Julskoka
اوقات نماز Klifterskardet
اوقات نماز Skjettenmyra
اوقات نماز Rundtuva
اوقات نماز Sevtjønna, (Sevtjonna)
اوقات نماز Munnhaugen
اوقات نماز Bukkedalen
اوقات نماز Trondlia
اوقات نماز Grunntjønnen, (Grunntjonnen)
اوقات نماز Hundsdalselva
اوقات نماز Lynghaugtjønna, (Lynghaugtjonna)
اوقات نماز Reidarhaugen
اوقات نماز Brunshaugen
اوقات نماز Torvhaugen
اوقات نماز Handklepptinden
اوقات نماز Fagerhaugen
اوقات نماز Nattmålstinden, (Nattmalstinden)
اوقات نماز Torvhaugodden
اوقات نماز Hole
اوقات نماز Durmålsskaret, (Durmalsskaret)
اوقات نماز Lynghaugen
اوقات نماز Småholsnakkan, (Smaholsnakkan)
اوقات نماز Fagerhaugvatnet
اوقات نماز Gammelgården, (Gammelgarden)
اوقات نماز Gangskaret
اوقات نماز Hestsprenga
اوقات نماز Hansmyra
اوقات نماز Hundsdalen
اوقات نماز Sjurtofta
اوقات نماز Kålhaugan, (Kalhaugan)
اوقات نماز Nesan
اوقات نماز Lyshaugen
اوقات نماز Elva
اوقات نماز Maglinhaugen
اوقات نماز Piktinden
اوقات نماز Magdalenhaugen
اوقات نماز Mørkhaugen, (Morkhaugen)
اوقات نماز Holsjøen, (Holsjoen)
اوقات نماز Breistrandneset
اوقات نماز Førevatnet, (Forevatnet)
اوقات نماز Flekkan
اوقات نماز Svarttjønnhaugen, (Svarttjonnhaugen)
اوقات نماز Dalhaugen
اوقات نماز Geitholmen
اوقات نماز Elvhaugen
اوقات نماز Sendingsdalen
اوقات نماز Geitberget
اوقات نماز Førraen, (Forraen)
اوقات نماز Ramnberget
اوقات نماز Fagerhaugnesan
اوقات نماز Karihaugen
اوقات نماز Kjerkmyra
اوقات نماز Vikantinden
اوقات نماز Krumsvåghaugen, (Krumsvaghaugen)