اوقات نماز Bindal

NO / Nordland / Bindal

جهت قبله Bindal

N E S W

جهت قبله Bindal

°141 :جهت قطب نما
جهت قبله Bindal, Nordland: °141 :جهت قطب نما °144.2 :جهت واقعی °1-3.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bindal, Bindalen

اوقات نماز Sagtuva
اوقات نماز Terråk, (Terrak)
اوقات نماز Flottahaugen
اوقات نماز Nesahaugen
اوقات نماز Middagshaugen
اوقات نماز Forkammen
اوقات نماز Terråkskjeret, (Terrakskjeret)
اوقات نماز Terråkvika, (Terrakvika)
اوقات نماز Hyttehaugen
اوقات نماز Skardet
اوقات نماز Lysmyra
اوقات نماز Mattiasdalen
اوقات نماز Nesaodden
اوقات نماز Toppen
اوقات نماز Sørnaustodden, (Sornaustodden)
اوقات نماز Lonhaugen
اوقات نماز Heimer-Rundhaugen
اوقات نماز Kvernhusfossen
اوقات نماز Sankthanshaugen
اوقات نماز Løkvika, (Lokvika)
اوقات نماز Sør-Rundhaugen, (Sor-Rundhaugen)
اوقات نماز Grøttnesodden, (Grottnesodden)
اوقات نماز Nonstinden
اوقات نماز Stokkvikskjeret
اوقات نماز Klavatrappen
اوقات نماز Klavaodden-Forrodden
اوقات نماز Sørmyra, (Sormyra)
اوقات نماز Vassås, (Vassas)
اوقات نماز Kattvika
اوقات نماز Linskjeret
اوقات نماز Fallbekken
اوقات نماز Hjartøyodden, (Hjartoyodden)
اوقات نماز Sørfjorden, (Sorfjorden)
اوقات نماز Nonsmyra
اوقات نماز Kattvikskjæret, (Kattvikskjaeret)
اوقات نماز Mastervika
اوقات نماز Baulia
اوقات نماز St.Hanshaugen
اوقات نماز Mastervikodden
اوقات نماز Hjartøyhamna, (Hjartoyhamna)
اوقات نماز Lia
اوقات نماز Baulibukta
اوقات نماز Osphaugen
اوقات نماز Løvik, (Lovik)
اوقات نماز Bauliodden
اوقات نماز Kobbskjeret
اوقات نماز Melkarneset
اوقات نماز Klubbvika
اوقات نماز Hjartøya, (Hjartoya)
اوقات نماز Vargsteinvika
اوقات نماز Utsikten
اوقات نماز Fallbekkvatnet
اوقات نماز Gammelsæterkollen, (Gammelsaeterkollen)
اوقات نماز Hildringsfjellet
اوقات نماز Aunskjæret, (Aunskjaeret)
اوقات نماز Skolhustrappen
اوقات نماز Hellifossen
اوقات نماز Baulifjellet
اوقات نماز Hundholmen
اوقات نماز Fjøshaugen, (Fjoshaugen)
اوقات نماز Bringbærhaugen, (Bringbaerhaugen)
اوقات نماز Hundtrappen
اوقات نماز Laberget
اوقات نماز Hatten
اوقات نماز Klubbvikodden
اوقات نماز Hundheia
اوقات نماز Dalan
اوقات نماز Ulvika
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Staurnesodden
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Hestvika
اوقات نماز Sandskjæran, (Sandskjaeran)
اوقات نماز Larsvikodden
اوقات نماز Osan
اوقات نماز Stordalsliheia
اوقات نماز Hellifossheia
اوقات نماز Tyttebærheia, (Tyttebaerheia)
اوقات نماز Langstrandodden
اوقات نماز Sørelva, (Sorelva)
اوقات نماز Husvik
اوقات نماز Rotholmen
اوقات نماز Jæktvika, (Jaektvika)
اوقات نماز Urdvikfjellet
اوقات نماز Grønholmodden, (Gronholmodden)
اوقات نماز Saghaugen
اوقات نماز Leirdalen
اوقات نماز Engesvik
اوقات نماز Aspvika
اوقات نماز Britdalsskjeret
اوقات نماز Munken
اوقات نماز Høgsetbekken, (Hogsetbekken)
اوقات نماز Midtheia
اوقات نماز Gorrvika
اوقات نماز Vassåsen, (Vassasen)
اوقات نماز Veabakken
اوقات نماز Storodden
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Grønlitjønna, (Gronlitjonna)
اوقات نماز Svartåspøyla, (Svartaspoyla)