اوقات نماز Andøy

NO / Nordland / Andøy

جهت قبله Andøy

N E S W

جهت قبله Andøy

°144.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Andøy, Nordland: °144.7 :جهت قطب نما °150.2 :جهت واقعی °1-5.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Andøy, Andoy

اوقات نماز Stortindvatnet
اوقات نماز Middagstinden
اوقات نماز Småtinden, (Smatinden)
اوقات نماز Røvarstind, (Rovarstind)
اوقات نماز Jotinden
اوقات نماز Åbergsjordfjellet, (Abergsjordfjellet)
اوقات نماز Kollen
اوقات نماز Ånes, (Anes)
اوقات نماز Stortind
اوقات نماز Nupen
اوقات نماز Grunnvasselva
اوقات نماز Mølnvatnet, (Molnvatnet)
اوقات نماز Elvedalen
اوقات نماز Kannebekken
اوقات نماز Åbergsjordelva, (Abergsjordelva)
اوقات نماز Grunnvatnet
اوقات نماز Høgda, (Hogda)
اوقات نماز Trollvatnet
اوقات نماز Toraksla
اوقات نماز Ottohågen, (Ottohagen)
اوقات نماز Larsholen
اوقات نماز Åneselva, (Aneselva)
اوقات نماز Torakselholen
اوقات نماز Elveneset
اوقات نماز Sæterholen, (Saeterholen)
اوقات نماز Sellevolldalen
اوقات نماز Åfjellet, (Afjellet)
اوقات نماز Teppholen
اوقات نماز Laupeholen
اوقات نماز Tverrfjellet
اوقات نماز Tennfattjønna, (Tennfattjonna)
اوقات نماز Åbergsaksla, (Abergsaksla)
اوقات نماز Skavdalaheia
اوقات نماز Løyptjørna, (Loyptjorna)
اوقات نماز Skavdalselva
اوقات نماز Fremste-Holen
اوقات نماز Storsteinneset
اوقات نماز Stor-Bærhågen, (Stor-Baerhagen)
اوقات نماز Ånesvatnet, (Anesvatnet)
اوقات نماز Tjukkeskogneset
اوقات نماز Rundholen
اوقات نماز Høgdemyra, (Hogdemyra)
اوقات نماز Krokratjørna, (Krokratjorna)
اوقات نماز Roksdalen
اوقات نماز Grindhågen, (Grindhagen)
اوقات نماز Stortuvbekken
اوقات نماز Heimste-Holbekken
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Vester-lian
اوقات نماز Holbekkneset
اوقات نماز Rundholdalen
اوقات نماز Brenna
اوقات نماز Krokelva
اوقات نماز Sortakselholen
اوقات نماز Sortakselbekken
اوقات نماز Teknedalsneset
اوقات نماز Lahøgda, (Lahogda)
اوقات نماز Ånes-Breitinden, (Anes-Breitinden)
اوقات نماز Fremste-Holbekken
اوقات نماز Føltjørna, (Foltjorna)
اوقات نماز Sæterbekken, (Saeterbekken)
اوقات نماز Bjerkedalen
اوقات نماز Risholen
اوقات نماز Vitten
اوقات نماز Kjerringtjønna, (Kjerringtjonna)
اوقات نماز Etjønna, (Etjonna)
اوقات نماز Nordvatnet
اوقات نماز Rundhågen, (Rundhagen)
اوقات نماز Blåtinden, (Blatinden)
اوقات نماز Langneset
اوقات نماز Øverdalen, (Overdalen)
اوقات نماز Bødalselva, (Bodalselva)
اوقات نماز Gårdstinden, (Gardstinden)
اوقات نماز Sellevollfjellet
اوقات نماز Vesterbekken
اوقات نماز Stokken
اوقات نماز Sellevollvatnet
اوقات نماز Ol-Knutsahågen, (Ol-Knutsahagen)
اوقات نماز Knaushågen, (Knaushagen)
اوقات نماز Øverdannelhågen, (Overdannelhagen)
اوقات نماز Bjelkan
اوقات نماز Dannelhågen, (Dannelhagen)
اوقات نماز Kryssdalsvatnet
اوقات نماز Tækndalen, (Taekndalen)
اوقات نماز Veten
اوقات نماز Teknedalsholen
اوقات نماز Kryssdalselva
اوقات نماز Blåtind, (Blatind)
اوقات نماز Hågen, (Hagen)
اوقات نماز Teknedalstjønna, (Teknedalstjonna)
اوقات نماز Teknedalselva
اوقات نماز Lauvholen
اوقات نماز Steinvasselva
اوقات نماز Bendikmyra
اوقات نماز Bendikbekken
اوقات نماز Gråtarbekken, (Gratarbekken)
اوقات نماز Prestdalsvatnet
اوقات نماز Okla
اوقات نماز Nilsnabben
اوقات نماز Mikalhammaren