اوقات نماز Alstahaug

NO / Nordland / Alstahaug

جهت قبله Alstahaug

N E S W

جهت قبله Alstahaug

°141.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Alstahaug, Nordland: °141.5 :جهت قطب نما °144.9 :جهت واقعی °1-3.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Alstahaug, Alstahaug koezseg, Alstahaug kommuna, Alstahaug kommune, Alstahaug község, Alstahaugi vald, Alstahaugs kommun, Alstakh'oug, Alstakhjoug, Kommun Alstahaug, a er si ta hai yu ge, alsatahauga, alstahag, arusutahaugu, Алстахьоуг, Алстахёуг, الستاهاگ, আল্সটাহৌগ, アルスタハウグ, 阿爾斯塔海于格

اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Høldalan, (Holdalan)
اوقات نماز Heklikammen
اوقات نماز Vestfjorden
اوقات نماز Nesjan
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Botnelva
اوقات نماز Fjellsåsen, (Fjellsasen)
اوقات نماز Storbjørkmoåsen, (Storbjorkmoasen)
اوقات نماز Dyndvatnet
اوقات نماز Sørraåsen, (Sorraasen)
اوقات نماز Dydalen
اوقات نماز Fjellsåsdammen, (Fjellsasdammen)
اوقات نماز Elvåsen, (Elvasen)
اوقات نماز Kromman
اوقات نماز Heimlia
اوقات نماز Røråsen, (Rorasen)
اوقات نماز Bjørkmoåsen, (Bjorkmoasen)
اوقات نماز Geittjønna, (Geittjonna)
اوقات نماز Sørrahatten, (Sorrahatten)
اوقات نماز Sørraelva, (Sorraelva)
اوقات نماز Dalbekken
اوقات نماز Hansdalen
اوقات نماز Einmoen
اوقات نماز Stokkeråsen, (Stokkerasen)
اوقات نماز Trollhaugen
اوقات نماز Fjelldalselva
اوقات نماز Osen
اوقات نماز Lia
اوقات نماز Mølnhusdalen, (Molnhusdalen)
اوقات نماز Botn
اوقات نماز Nerkrommen
اوقات نماز Nauståsen, (Naustasen)
اوقات نماز St. Hansåsen, (St. Hansasen)
اوقات نماز Hestskaret
اوقات نماز Ramnfloget
اوقات نماز Botn
اوقات نماز Trollhølmyra, (Trollholmyra)
اوقات نماز Torvmyra
اوقات نماز Grindskaret
اوقات نماز Myrskaret
اوقات نماز Husmoskaret
اوقات نماز Kleivåsen, (Kleivasen)
اوقات نماز St. Hanslia
اوقات نماز Markvollelva
اوقات نماز Sankarskaret
اوقات نماز Kråkskaret, (Krakskaret)
اوقات نماز Enganåsen, (Enganasen)
اوقات نماز Svartberget
اوقات نماز Kolgropskaret
اوقات نماز Heimeråsen, (Heimerasen)
اوقات نماز Mølnbekken, (Molnbekken)
اوقات نماز Nausthaugen
اوقات نماز Grytfoten
اوقات نماز Omnan
اوقات نماز Bjørnebæråsen, (Bjornebaerasen)
اوقات نماز Stokkaåsen, (Stokkaasen)
اوقات نماز Radåsen, (Radasen)
اوقات نماز Bruvollvatnet
اوقات نماز Urvika
اوقات نماز Novikamyran
اوقات نماز Milanåsen, (Milanasen)
اوقات نماز Sankarhaugen
اوقات نماز Markvollskaret
اوقات نماز Botnkrona
اوقات نماز Geithallargjota
اوقات نماز Sjur Hansa-Myra
اوقات نماز Skjerdingen
اوقات نماز Alsten
اوقات نماز Åsenden, (Asenden)
اوقات نماز Urodden
اوقات نماز Svartgjota
اوقات نماز Grønnåsen, (Gronnasen)
اوقات نماز Milan
اوقات نماز Karthaugen
اوقات نماز Tingvika
اوقات نماز Storøybukta, (Storoybukta)
اوقات نماز Otergrøva, (Otergrova)
اوقات نماز Storøya, (Storoya)
اوقات نماز Aspneset
اوقات نماز Hans Persobekken
اوقات نماز Aspnesvatnet
اوقات نماز Kvitholten
اوقات نماز Blåbærhaugen, (Blabaerhaugen)
اوقات نماز Lislramfloget
اوقات نماز Oterhaugen
اوقات نماز Buskaret
اوقات نماز Seteråsen, (Seterasen)
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Bringsåsen, (Bringsasen)
اوقات نماز Radåsmyra, (Radasmyra)
اوقات نماز Slotteråsen, (Slotterasen)
اوقات نماز Lislstokkvika
اوقات نماز Segelbergan
اوقات نماز Langøybukta, (Langoybukta)
اوقات نماز Langøya, (Langoya)
اوقات نماز Durmålskaret, (Durmalskaret)
اوقات نماز Storgrythatten
اوقات نماز Tvillingan (N)
اوقات نماز Stokkaskaret