اوقات نماز Volda

NO / Møre og Romsdal / Volda

جهت قبله Volda

N E S W

جهت قبله Volda

°134.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Volda, Møre og Romsdal: °134.7 :جهت قطب نما °134.8 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Volda

اوقات نماز Volda
اوقات نماز Hallkjellsvika
اوقات نماز Vikeneset
اوقات نماز Klokkarvika
اوقات نماز Djupegrova
اوقات نماز Kleppåsen, (Kleppasen)
اوقات نماز Håmyra, (Hamyra)
اوقات نماز Kleppedalen
اوقات نماز Røysmyrane, (Roysmyrane)
اوقات نماز Røyslida, (Royslida)
اوقات نماز Leirshaugen
اوقات نماز Håmyrelva, (Hamyrelva)
اوقات نماز Gildrehammaren
اوقات نماز Lægda, (Laegda)
اوقات نماز Heggerosbakkan
اوقات نماز Klippa
اوقات نماز Juliaberget
اوقات نماز Yrgjølet, (Yrgjolet)
اوقات نماز Sætreåsen, (Saetreasen)
اوقات نماز Åreneset, (Areneset)
اوقات نماز Årneset, (Arneset)
اوقات نماز Tverrberget
اوقات نماز Nausthaugane
اوقات نماز Raudemyra
اوقات نماز Andaneset
اوقات نماز Osskarmyra
اوقات نماز Ekslihaugen
اوقات نماز Koldå, (Kolda)
اوقات نماز Dryparfjellet
اوقات نماز Rotsethornet
اوقات نماز Heltneelva
اوقات نماز Stavtjørna, (Stavtjorna)
اوقات نماز Rysten
اوقات نماز Toskegjølet, (Toskegjolet)
اوقات نماز Ullastøylmyrane, (Ullastoylmyrane)
اوقات نماز Litlehornet
اوقات نماز Blåsvædene, (Blasvaedene)
اوقات نماز Instehornet
اوقات نماز Liaskardet
اوقات نماز Rotevatnet
اوقات نماز Huldrehaugen
اوقات نماز Okla
اوقات نماز Eksetvika
اوقات نماز Buhammaren
اوقات نماز Storefureneset
اوقات نماز Indrehovden
اوقات نماز Haukåsen, (Haukasen)
اوقات نماز Ikornbakken
اوقات نماز Nivskollen
اوقات نماز Osskarelva
اوقات نماز Ekset
اوقات نماز Ystegjølet, (Ystegjolet)
اوقات نماز Melshornet
اوقات نماز Rydeåsen, (Rydeasen)
اوقات نماز Elvadalen
اوقات نماز Niven
اوقات نماز Åseneset, (Aseneset)
اوقات نماز Sagelva
اوقات نماز Kortemyra
اوقات نماز Sjølvskothammaren, (Sjolvskothammaren)
اوقات نماز Dalsmunnen
اوقات نماز Skitnevatnet
اوقات نماز Espedalsneset
اوقات نماز Svartekyrkja
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Morkabogen
اوقات نماز Kåkehaugen, (Kakehaugen)
اوقات نماز Mos-Ola-elva
اوقات نماز Svarthammaren
اوقات نماز Nonstuva
اوقات نماز Dinglavatnet
اوقات نماز Osdalen
اوقات نماز Storegjerdet
اوقات نماز Børneset, (Borneset)
اوقات نماز Osdalen
اوقات نماز Mork
اوقات نماز Svarthammaren
اوقات نماز Grevenasa
اوقات نماز Greivsneset
اوقات نماز Storegjerdet
اوقات نماز Morkaåsen, (Morkaasen)
اوقات نماز Høgehammaren, (Hogehammaren)
اوقات نماز Bør-elva, (Bor-elva)
اوقات نماز Espedalen
اوقات نماز Åsehaugane, (Asehaugane)
اوقات نماز Bergsskaret
اوقات نماز Langemyra
اوقات نماز Folkestad
اوقات نماز Riksstolen
اوقات نماز Dalsmunnen
اوقات نماز Skarhammaren
اوقات نماز Grøndalen, (Grondalen)
اوقات نماز Ytrehovden
اوقات نماز Timberåsen, (Timberasen)
اوقات نماز Otterskaret
اوقات نماز Løndalsberget, (Londalsberget)
اوقات نماز Niven
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Skitøya, (Skitoya)
اوقات نماز Kvidalen