اوقات نماز Sunndal

NO / Møre og Romsdal / Sunndal

جهت قبله Sunndal

N E S W

جهت قبله Sunndal

°136.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Sunndal, Møre og Romsdal: °136.9 :جهت قطب نما °138.1 :جهت واقعی °1-1.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sunndal, Kommun Sunndal, Sunndal kommune, Sunndals kommun, sun da er, sunnadala, Сунндал, সুন্নডাল, 孫達爾

اوقات نماز Sunndalsøra, (Sunndalsora)
اوقات نماز Skjølløndneset, (Skjollondneset)
اوقات نماز Driva
اوقات نماز Øver Høgdin, (Over Hogdin)
اوقات نماز Holten
اوقات نماز Hesthamran
اوقات نماز Kilurdbekken
اوقات نماز Fagerhaugbekken
اوقات نماز Øster Killurdbekken, (Oster Killurdbekken)
اوقات نماز Ytter Geilbekken
اوقات نماز Tjuvstigen
اوقات نماز Trauget
اوقات نماز Hamna
اوقات نماز Polløra, (Pollora)
اوقات نماز Grytlaet
اوقات نماز Håsøran, (Hasoran)
اوقات نماز Pollbekken
اوقات نماز Tredalspollen
اوقات نماز Fåtjønnin, (Fatjonnin)
اوقات نماز Leirvika
اوقات نماز Notbøneset, (Notboneset)
اوقات نماز Høgslåbekken, (Hogslabekken)
اوقات نماز Hovsnebba
اوقات نماز Leirvikkroken
اوقات نماز Leirdamman
اوقات نماز Leitet
اوقات نماز Blind-Jo- bekken
اوقات نماز Hestdalen
اوقات نماز Skrøbekken, (Skrobekken)
اوقات نماز Styggdalen
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Øykjeføruhaugen, (Oykjeforuhaugen)
اوقات نماز Fonnadalen
اوقات نماز Kvernåa, (Kvernaa)
اوقات نماز Bukta
اوقات نماز Fonnaskaret
اوقات نماز Grønsletta, (Gronsletta)
اوقات نماز Fonnastein
اوقات نماز Kufonna
اوقات نماز Naustbekken
اوقات نماز Hammarlia
اوقات نماز Kleivhamran
اوقات نماز Litledalselva
اوقات نماز Blaksåbukta, (Blaksabukta)
اوقات نماز Buktabekken
اوقات نماز Tussdalsnebba
اوقات نماز Løypan, (Loypan)
اوقات نماز Blaksåa, (Blaksaa)
اوقات نماز Rønningan, (Ronningan)
اوقات نماز Litlkalkinn
اوقات نماز Vassdalshaugen
اوقات نماز Langneset
اوقات نماز Tussdalen
اوقات نماز Karihaugan
اوقات نماز Trøledhaugen, (Troledhaugen)
اوقات نماز Reinåa, (Reinaa)
اوقات نماز Kjetilbukta
اوقات نماز Mannvikneset
اوقات نماز Vassdalen
اوقات نماز Grøvlagrunnen, (Grovlagrunnen)
اوقات نماز Tjuvdalen
اوقات نماز Furuveita
اوقات نماز Sandlia
اوقات نماز Klavaringen
اوقات نماز Bulia
اوقات نماز Skeiehamran
اوقات نماز Tening-lia
اوقات نماز Mannvikbekken
اوقات نماز Mannvika
اوقات نماز Tussdalsmyran
اوقات نماز Lingjerdbekken
اوقات نماز Uraneset
اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Tjuvdalsvatnet
اوقات نماز Krogshavn
اوقات نماز Kalknebba
اوقات نماز Urdabukta
اوقات نماز Krakarbekken
اوقات نماز Rådshammaren, (Radshammaren)
اوقات نماز Reinåsen, (Reinasen)
اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Hallareidet
اوقات نماز Litlhareimdalen
اوقات نماز Urahamran
اوقات نماز Sunndalen
اوقات نماز Mannvikhaugen
اوقات نماز Dri-hjellen
اوقات نماز Sandvikdalen
اوقات نماز Sandvikelva
اوقات نماز Sandvikhaugan
اوقات نماز Myrahaugen
اوقات نماز Uramyran
اوقات نماز Banurbekken
اوقات نماز Hårstadnebba, (Harstadnebba)
اوقات نماز Sollia
اوقات نماز Slettrabben
اوقات نماز Innvikneset
اوقات نماز Kjerringbekken
اوقات نماز Viklandet
اوقات نماز Liadalen