اوقات نماز Sula

NO / Møre og Romsdal / Sula

جهت قبله Sula

N E S W

جهت قبله Sula

°135 :جهت قطب نما
جهت قبله Sula, Møre og Romsdal: °135 :جهت قطب نما °135.2 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sula

اوقات نماز Ålesund, (Alesund)
اوقات نماز Museums-parken
اوقات نماز Brunholmen
اوقات نماز Vågen, (Vagen)
اوقات نماز Fyllingsvågen, (Fyllingsvagen)
اوقات نماز Iglevatnet
اوقات نماز Skansen
اوقات نماز Kipperberg
اوقات نماز Vågevatnet, (Vagevatnet)
اوقات نماز Aspa
اوقات نماز Byparken i Ålesund, (Byparken i Alesund)
اوقات نماز Kipperberget
اوقات نماز Urvika
اوقات نماز Kipperholmen
اوقات نماز Kålneset, (Kalneset)
اوقات نماز Storhaugen park
اوقات نماز Bukkholmen
اوقات نماز Bratthaugen
اوقات نماز Djuphamna
اوقات نماز Aspøya, (Aspoya)
اوقات نماز Skutvika
اوقات نماز Salen
اوقات نماز Karlholmen
اوقات نماز Djupdalen
اوقات نماز Nørvøya, (Norvoya)
اوقات نماز Bålholmen, (Balholmen)
اوقات نماز Aspevågen, (Aspevagen)
اوقات نماز Skrivarhamna
اوقات نماز Bolneset
اوقات نماز Fagervika
اوقات نماز Haugane
اوقات نماز Sloghaugen
اوقات نماز Gåsholmen, (Gasholmen)
اوقات نماز Friarvika
اوقات نماز Orkevika
اوقات نماز Linaholmen
اوقات نماز Skarbøholmen, (Skarboholmen)
اوقات نماز Ravneskaret
اوقات نماز Gulholmen
اوقات نماز Vassetelva
اوقات نماز Landfarneset
اوقات نماز Langevåg, (Langevag)
اوقات نماز Vassetvatnet
اوقات نماز Lislegåsa, (Lislegasa)
اوقات نماز Slinningsneset
اوقات نماز Hamnaskjeret
اوقات نماز Holsfita
اوقات نماز Slinningen
اوقات نماز Verpingsvika
اوقات نماز Lislehatten
اوقات نماز Aspholet
اوقات نماز Fransholmen
اوقات نماز Gjerdshaugen
اوقات نماز Olsvikskaret
اوقات نماز Budaholmen
اوقات نماز Syverholmen
اوقات نماز Skrivaren
اوقات نماز Stadsneset
اوقات نماز Kjerringodden
اوقات نماز Aksla
اوقات نماز Slinningsholmen
اوقات نماز Storholmsnaget
اوقات نماز Langevåg, (Langevag)
اوقات نماز Holsneset
اوقات نماز Olsvika
اوقات نماز Kvennaneset
اوقات نماز Volsdalsneset
اوقات نماز Sunnmørshallen, (Sunnmorshallen)
اوقات نماز Peneset
اوقات نماز Røringneset, (Roringneset)
اوقات نماز Geilneset
اوقات نماز Store Massholmen
اوقات نماز Brandholmen
اوقات نماز Heissaskaret
اوقات نماز Veddevika
اوقات نماز Lislemassen
اوقات نماز Holen
اوقات نماز Stolpevika
اوقات نماز Borgundfjorden
اوقات نماز Harhaugen
اوقات نماز Seiskjeret
اوقات نماز Litle Veddeholmen
اوقات نماز Lampeholmen
اوقات نماز Nålaugholmen, (Nalaugholmen)
اوقات نماز Naustberget
اوقات نماز Moldvær, (Moldvaer)
اوقات نماز Veddeholmane
اوقات نماز Bjørkhaugen, (Bjorkhaugen)
اوقات نماز Lyktholmen
اوقات نماز Veddevatnet
اوقات نماز Ellingsøyfjorden, (Ellingsoyfjorden)
اوقات نماز Volsdalsberga
اوقات نماز Myraneset
اوقات نماز Svanselva
اوقات نماز Langedraget
اوقات نماز Tjuvholmen
اوقات نماز Purka
اوقات نماز Tyskholmrumpa
اوقات نماز Galtene
اوقات نماز Volsdalen