اوقات نماز Stranda

NO / Møre og Romsdal / Stranda

جهت قبله Stranda

N E S W

جهت قبله Stranda

°135.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Stranda, Møre og Romsdal: °135.5 :جهت قطب نما °135.9 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Stranda, Kommun Stranda, Stranda kommun, Stranda kommune, si te lan da, stranda, Странда, স্ট্রান্ডা, 斯特蘭達

اوقات نماز Skaffarhaugen
اوقات نماز Stranda
اوقات نماز Ringstadelva
اوقات نماز Løken, (Loken)
اوقات نماز Vardberget
اوقات نماز Saltspanneset
اوقات نماز Bukkeneset
اوقات نماز Bukkeflåvika, (Bukkeflavika)
اوقات نماز Hjellemyra
اوقات نماز Espholen
اوقات نماز Raudegylet
اوقات نماز Olmannhammaren
اوقات نماز Kjelshaugen
اوقات نماز Øygardsnakken, (Oygardsnakken)
اوقات نماز Reshammaren
اوقات نماز Oshammaren
اوقات نماز Koppemyra
اوقات نماز Ringstadmarka
اوقات نماز Presten
اوقات نماز Kjølåsgjerdet, (Kjolasgjerdet)
اوقات نماز Hageneset
اوقات نماز Teigane
اوقات نماز Nakken
اوقات نماز Langloelva
اوقات نماز Gamlegjerdet
اوقات نماز Øygardslia, (Oygardslia)
اوقات نماز Øygardsgjerdet, (Oygardsgjerdet)
اوقات نماز Øykjeberget, (Oykjeberget)
اوقات نماز Sætregjerda, (Saetregjerda)
اوقات نماز Øygardsvika, (Oygardsvika)
اوقات نماز Langlonakken
اوقات نماز Hatlevika
اوقات نماز Smalebakkane
اوقات نماز Sløgstadmarka, (Slogstadmarka)
اوقات نماز Bjørnasprangneset, (Bjornasprangneset)
اوقات نماز Hatlevikneset
اوقات نماز Helsemgjerdet
اوقات نماز Breimyra
اوقات نماز Helsemklubben
اوقات نماز Fonnaneset
اوقات نماز Kattuglehaugen
اوقات نماز Smågjerda, (Smagjerda)
اوقات نماز Torsnikkhaugen
اوقات نماز Helsemberget
اوقات نماز Liaset
اوقات نماز Torsnikkgrova
اوقات نماز Uraneset
اوقات نماز Litlebøen, (Litleboen)
اوقات نماز Helsemvika
اوقات نماز Ekregrova
اوقات نماز Kilane
اوقات نماز Skafjellet
اوقات نماز Flatneset
اوقات نماز Skurahornet
اوقات نماز Skotungvika
اوقات نماز Skuravatna
اوقات نماز Gammelseterhaugen
اوقات نماز Skorbøelva, (Skorboelva)
اوقات نماز Furehaugen
اوقات نماز Uragrova
اوقات نماز Meraftashornet
اوقات نماز Kvennhusdalen
اوقات نماز Bødaolevika, (Bodaolevika)
اوقات نماز Grovavika
اوقات نماز Klovvatnet
اوقات نماز Langedekta
اوقات نماز Trollvardegga
اوقات نماز Skotungneset
اوقات نماز Flåget, (Flaget)
اوقات نماز Bytetua
اوقات نماز Uksavika
اوقات نماز Knurrestøa, (Knurrestoa)
اوقات نماز Buhjellmarka
اوقات نماز Medalen
اوقات نماز Storreitkvisla
اوقات نماز Skurabakkane
اوقات نماز Hammarlia
اوقات نماز Middagslia
اوقات نماز Svartelva
اوقات نماز Styggejuvene
اوقات نماز Storvassdalsvatnet
اوقات نماز Uksagelva
اوقات نماز Daurmålsegga, (Daurmalsegga)
اوقات نماز Dregetua
اوقات نماز Ansokgjerdet
اوقات نماز Fjelldrepen
اوقات نماز Buskarvatnet
اوقات نماز Nakkane
اوقات نماز Seisteinneset
اوقات نماز Fonna
اوقات نماز Sætrehaugen, (Saetrehaugen)
اوقات نماز Fjelldrepen
اوقات نماز Geilfjøsane, (Geilfjosane)
اوقات نماز Ansokhornet
اوقات نماز Svartåfjellet, (Svartafjellet)
اوقات نماز Småvassdalen, (Smavassdalen)
اوقات نماز Daurmålsegga, (Daurmalsegga)
اوقات نماز Seljebakken
اوقات نماز Kråkemyra, (Krakemyra)
اوقات نماز Rystene