اوقات نماز Ørskog

NO / Møre og Romsdal / Ørskog

جهت قبله Ørskog

N E S W

جهت قبله Ørskog

°135.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Ørskog, Møre og Romsdal: °135.5 :جهت قطب نما °135.9 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ørskog, Orskog

اوقات نماز Sjøholtreitane, (Sjoholtreitane)
اوقات نماز Pe-Larselva
اوقات نماز Sjøholt, (Sjoholt)
اوقات نماز Utsikta
اوقات نماز Steinholthaugane
اوقات نماز Fargardalen
اوقات نماز Årøyane, (Aroyane)
اوقات نماز Måsøyra, (Masoyra)
اوقات نماز Olabakkane
اوقات نماز Osberget
اوقات نماز Kvilshaugen
اوقات نماز Litlehammaren
اوقات نماز Ospanakken
اوقات نماز Svarthammaren
اوقات نماز Klokkarberget
اوقات نماز Løkjingsmyra, (Lokjingsmyra)
اوقات نماز Geilvika
اوقات نماز Breinakkane
اوقات نماز Haukåshaugen, (Haukashaugen)
اوقات نماز Ytsteelva
اوقات نماز Giskemohaugen
اوقات نماز Nedsteaksla
اوقات نماز Dalsskaret
اوقات نماز Strupen
اوقات نماز Ørskogvika, (Orskogvika)
اوقات نماز Gamlesætermarka, (Gamlesaetermarka)
اوقات نماز Litleskjeret
اوقات نماز Kriken
اوقات نماز Øvstestigane, (Ovstestigane)
اوقات نماز Skråvika, (Skravika)
اوقات نماز Dalane
اوقات نماز Langholen
اوقات نماز Hegredalen
اوقات نماز Langhaugen
اوقات نماز Lande
اوقات نماز Heia
اوقات نماز Skråvikhammaren, (Skravikhammaren)
اوقات نماز Høgstehaugen, (Hogstehaugen)
اوقات نماز Nedstehaugen
اوقات نماز Værhornet, (Vaerhornet)
اوقات نماز Knippingen
اوقات نماز Hestevika
اوقات نماز Trollkyrkja
اوقات نماز Vallbøhaugane, (Vallbohaugane)
اوقات نماز Lilletjønna, (Lilletjonna)
اوقات نماز Middagsfjellet
اوقات نماز Opplendskedalen
اوقات نماز Hestevikberget
اوقات نماز Slettehammaren
اوقات نماز Løken, (Loken)
اوقات نماز Hagevika
اوقات نماز Haugfossane
اوقات نماز Lisetvatnet
اوقات نماز Heimsteskaret
اوقات نماز Gjærsnakken, (Gjaersnakken)
اوقات نماز Tøftagrova, (Toftagrova)
اوقات نماز Skahaugen
اوقات نماز Nedstefjellet
اوقات نماز Lisetskaret
اوقات نماز Giskemo
اوقات نماز Barhusdalen
اوقات نماز Timbremyra
اوقات نماز Gjæra, (Gjaera)
اوقات نماز Haugane
اوقات نماز Voll
اوقات نماز Dekkavatnet
اوقات نماز Litlefjellet
اوقات نماز Einehaugen
اوقات نماز Bruna
اوقات نماز Bakkeknuthaugen
اوقات نماز Giskemomyrane
اوقات نماز Kvileberget
اوقات نماز Vestralereset
اوقات نماز Løkane, (Lokane)
اوقات نماز Vetafjellet
اوقات نماز Svartevika
اوقات نماز Instevika
اوقات نماز Myra
اوقات نماز Ørnekulen, (Ornekulen)
اوقات نماز Båtmyra, (Batmyra)
اوقات نماز Kvennhusøyna, (Kvennhusoyna)
اوقات نماز Apalset
اوقات نماز Mjelthaugskaret
اوقات نماز Lisetvikane
اوقات نماز Liafjellet
اوقات نماز Byrdalen
اوقات نماز Demmene
اوقات نماز Myrholten
اوقات نماز Skjerhaugane
اوقات نماز Huldrehaugen
اوقات نماز Skjervika
اوقات نماز Jørghaugen, (Jorghaugen)
اوقات نماز Djupdalsmyra
اوقات نماز Brattebakkane
اوقات نماز Preikestolmyrane
اوقات نماز Amdamsneset
اوقات نماز Svartedøra, (Svartedora)
اوقات نماز Kyrkjebakkane
اوقات نماز Apalsetneset
اوقات نماز Langhaugane