اوقات نماز Norddal

NO / Møre og Romsdal / Norddal

جهت قبله Norddal

N E S W

جهت قبله Norddal

°135.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Norddal, Møre og Romsdal: °135.7 :جهت قطب نما °136.3 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Norddal, Norddal kommun

اوقات نماز Valldal
اوقات نماز Syltekoppen
اوقات نماز Syltemoa
اوقات نماز Murigjerdet
اوقات نماز Storhammaren
اوقات نماز Syltefjellet
اوقات نماز Bjørnamyra, (Bjornamyra)
اوقات نماز Ytterlinakken
اوقات نماز Honesbugen
اوقات نماز Longhammaren
اوقات نماز Jamtekvisla
اوقات نماز Meneset
اوقات نماز Honeset
اوقات نماز Nonssva
اوقات نماز Jaktenausthaugen
اوقات نماز Svinegrova
اوقات نماز Stiskaret
اوقات نماز Vindsneset
اوقات نماز Rusetdalen
اوقات نماز Vindsneskolvet
اوقات نماز Fossane
اوقات نماز Åsebugen, (Asebugen)
اوقات نماز Litllia
اوقات نماز Rusetbugen
اوقات نماز Vikaneset
اوقات نماز Kvislegrova
اوقات نماز Sakrisvatn
اوقات نماز Vikasæterelva, (Vikasaeterelva)
اوقات نماز Kyrkjeteigflåna, (Kyrkjeteigflana)
اوقات نماز Almedalen
اوقات نماز Hyseneset
اوقات نماز Furhaugane
اوقات نماز Urikamben
اوقات نماز Hestholmen
اوقات نماز Kvernhusneset
اوقات نماز Berdøla, (Berdola)
اوقات نماز Klovfjellet
اوقات نماز Nausthaugen
اوقات نماز Lindhamrane
اوقات نماز Brudehammaren
اوقات نماز Ramnegjølet, (Ramnegjolet)
اوقات نماز Fossen
اوقات نماز Selstokkneset
اوقات نماز Lyhammaren
اوقات نماز Tuftene
اوقات نماز Åkreneset, (Akreneset)
اوقات نماز Urigjerda
اوقات نماز Almedyfta
اوقات نماز Myrane
اوقات نماز Bytegrova
اوقات نماز Lingebugen
اوقات نماز Geitvika
اوقات نماز Blomflårabben, (Blomflarabben)
اوقات نماز Norddalsfjorden
اوقات نماز Veslenebba
اوقات نماز Litlevika
اوقات نماز Kvitneset
اوقات نماز Reiteelva
اوقات نماز Bolletehammaren
اوقات نماز Skolten
اوقات نماز Rongane
اوقات نماز Bukkesprangneset
اوقات نماز Svartholet
اوقات نماز Bjørnalauga, (Bjornalauga)
اوقات نماز Vassdalsvatnet
اوقات نماز Strikelia
اوقات نماز Nausa
اوقات نماز Kvithammaren
اوقات نماز Grautahamna
اوقات نماز Uksneshaugane
اوقات نماز Bukkespranget
اوقات نماز Tuss-svødene, (Tuss-svodene)
اوقات نماز Vardevatnet
اوقات نماز Vassdalen
اوقات نماز Kvernhusdalen
اوقات نماز Ådalen, (Adalen)
اوقات نماز Hunden
اوقات نماز Djuplia
اوقات نماز Sæterelva, (Saeterelva)
اوقات نماز Røyskattstokken, (Royskattstokken)
اوقات نماز Oksneset
اوقات نماز Lægdene, (Laegdene)
اوقات نماز Hesteberget
اوقات نماز Uksnesbugen
اوقات نماز Middagshornet
اوقات نماز Havsteingjølet, (Havsteingjolet)
اوقات نماز Kyrkjefjellneset
اوقات نماز Vardefjellet
اوقات نماز Storvollen
اوقات نماز Knutsjøkulen, (Knutsjokulen)
اوقات نماز Storstovgjølet, (Storstovgjolet)
اوقات نماز Ormula
اوقات نماز Kastedalen
اوقات نماز Geilveita
اوقات نماز Instegjerda
اوقات نماز Fjellelva
اوقات نماز Åselia, (Aselia)
اوقات نماز Oterhola
اوقات نماز Fossakroken
اوقات نماز Stigflåna, (Stigflana)