اوقات نماز Nesset

NO / Møre og Romsdal / Nesset

جهت قبله Nesset

N E S W

جهت قبله Nesset

°136.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Nesset, Møre og Romsdal: °136.6 :جهت قطب نما °137.6 :جهت واقعی °1-1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nesset

اوقات نماز Eidsvåg, (Eidsvag)
اوقات نماز Kråkholmen, (Krakholmen)
اوقات نماز Bruneset
اوقات نماز Eidsvågelva, (Eidsvagelva)
اوقات نماز Ormehaugen
اوقات نماز Bergamyra
اوقات نماز Litlhammaren
اوقات نماز Stubøbekken, (Stubobekken)
اوقات نماز Løøya, (Looya)
اوقات نماز Lauvåsen, (Lauvasen)
اوقات نماز Ljøsmyran, (Ljosmyran)
اوقات نماز Kvithammaren
اوقات نماز Hammervollhagen
اوقات نماز Lauvåsmyra, (Lauvasmyra)
اوقات نماز Røysa, (Roysa)
اوقات نماز Stampedalen
اوقات نماز Øvre Lauvåsen, (Ovre Lauvasen)
اوقات نماز Ålberget, (Alberget)
اوقات نماز Sagskogen
اوقات نماز Knausan
اوقات نماز Storåsen, (Storasen)
اوقات نماز Solbjørhaugen, (Solbjorhaugen)
اوقات نماز Kleppen
اوقات نماز Langsetbekken
اوقات نماز Storåsmyra, (Storasmyra)
اوقات نماز Kleppresdalen
اوقات نماز Sautjønna, (Sautjonna)
اوقات نماز Øygardsbekken, (Oygardsbekken)
اوقات نماز Eidsvågen, (Eidsvagen)
اوقات نماز Kleppvatnet
اوقات نماز Flatabukta
اوقات نماز Tjønnbakkrørin, (Tjonnbakkrorin)
اوقات نماز Såfonna, (Safonna)
اوقات نماز Kjegelneset
اوقات نماز Teigsetelva
اوقات نماز Ottabukta
اوقات نماز Døftavatnet, (Doftavatnet)
اوقات نماز Sørbøen, (Sorboen)
اوقات نماز Småhaugan, (Smahaugan)
اوقات نماز Stakkstongberga
اوقات نماز Middagshaugen
اوقات نماز Forhaugen
اوقات نماز Hatlbakkmyra
اوقات نماز Hatlbakkhaugen
اوقات نماز Åsseterhaugen, (Asseterhaugen)
اوقات نماز Øyaberget, (Oyaberget)
اوقات نماز Legen
اوقات نماز Rughaugen
اوقات نماز Prestaksla
اوقات نماز Prestbekken
اوقات نماز Storhaugen
اوقات نماز Øvre Springarbakken, (Ovre Springarbakken)
اوقات نماز Brennberget
اوقات نماز Øverheian, (Overheian)
اوقات نماز Rughaugbekken
اوقات نماز Teigsethaugen
اوقات نماز Solbjørseterlia, (Solbjorseterlia)
اوقات نماز Lihaugskaret
اوقات نماز Eidsvågmyran, (Eidsvagmyran)
اوقات نماز Litleforhaugen
اوقات نماز Høvikskjæret, (Hovikskjaeret)
اوقات نماز Hestedalen
اوقات نماز Brentråkmyra, (Brentrakmyra)
اوقات نماز Prestneset
اوقات نماز Stordalsbekken
اوقات نماز Storlia
اوقات نماز Bytingsbekken
اوقات نماز Kleivadalen
اوقات نماز Teppingsmyra
اوقات نماز Lihaugen
اوقات نماز Finnskjeggbakken
اوقات نماز Stygghaugberget
اوقات نماز Gjerdbekken
اوقات نماز Nedre Solbjørvatnet, (Nedre Solbjorvatnet)
اوقات نماز Peløhaugen, (Pelohaugen)
اوقات نماز Langmyran
اوقات نماز Prestbukta
اوقات نماز Ytste Langmyrbekken
اوقات نماز Stormilbakken
اوقات نماز Stormyrbakken
اوقات نماز Pelømyra, (Pelomyra)
اوقات نماز Orhaugen
اوقات نماز Piksteinhola
اوقات نماز Tverrbekkdalen
اوقات نماز Øyan, (Oyan)
اوقات نماز Tverrlia
اوقات نماز Tovgjerdan
اوقات نماز Bjørnahaugen, (Bjornahaugen)
اوقات نماز Raudmelen
اوقات نماز Myrsetdalan
اوقات نماز Nyhjellhaugen
اوقات نماز Kvitsymmerhola
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Toven
اوقات نماز Prestholmen
اوقات نماز Råkbekken, (Rakbekken)
اوقات نماز Skjæran, (Skjaeran)
اوقات نماز Hatlebakken
اوقات نماز Brattbakken
اوقات نماز Storliseterbakken