اوقات نماز Møre og Romsdal fylke

NO / Møre og Romsdal / Møre og Romsdal fylke

جهت قبله Møre og Romsdal fylke

N E S W

جهت قبله Møre og Romsdal fylke

°135.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Møre og Romsdal fylke, Møre og Romsdal: °135.9 :جهت قطب نما °136.5 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Møre og Romsdal fylke, More og Romsdal fylke, More, More og Romsdal, Møre, Møre og Romsdal, Romsdal

اوقات نماز Molde
اوقات نماز Reknes
اوقات نماز Moldeelva
اوقات نماز Hauan
اوقات نماز Røysan, (Roysan)
اوقات نماز Molde
اوقات نماز Sjølskotthaugen, (Sjolskotthaugen)
اوقات نماز Reknesbekken
اوقات نماز Reknes
اوقات نماز Reknesbekken
اوقات نماز Lingedalen
اوقات نماز Banehaugen
اوقات نماز Litlevika
اوقات نماز Høstmarkberga, (Hostmarkberga)
اوقات نماز Sjølskotthaugen, (Sjolskotthaugen)
اوقات نماز Hatlelihaugen
اوقات نماز Kringsjå, (Kringsja)
اوقات نماز Grua
اوقات نماز Kringsjå, (Kringsja)
اوقات نماز Røysan, (Roysan)
اوقات نماز Hauan
اوقات نماز Moldeelva
اوقات نماز Reknesholmen
اوقات نماز Lonsmyra
اوقات نماز Bjørset, (Bjorset)
اوقات نماز Brattlihaugen
اوقات نماز Brattlihaugen
اوقات نماز Storvika
اوقات نماز Bjørsetelva, (Bjorsetelva)
اوقات نماز Grua
اوقات نماز Litlevika
اوقات نماز Bjørsetelva, (Bjorsetelva)
اوقات نماز Banehaugen
اوقات نماز Lingedalen
اوقات نماز Hatlelihaugen
اوقات نماز Høstmarkberga, (Hostmarkberga)
اوقات نماز Moldehein
اوقات نماز Brenslehaugen
اوقات نماز Reithaugen
اوقات نماز Storlidalen
اوقات نماز Bleikeskjeret
اوقات نماز Olaringarhaugen
اوقات نماز Lauvnakken
اوقات نماز Moldegårdneset, (Moldegardneset)
اوقات نماز Moldeholmen
اوقات نماز Granlia
اوقات نماز Olaringarmyra
اوقات نماز Bjørset, (Bjorset)
اوقات نماز Lonsmyra
اوقات نماز Storlidalen
اوقات نماز Reithaugen
اوقات نماز Reknesholmen
اوقات نماز Hyseskjeret
اوقات نماز Moldeholmen
اوقات نماز Storvika
اوقات نماز Damefallet
اوقات نماز Moldehein
اوقات نماز Bjørsetholmen, (Bjorsetholmen)
اوقات نماز Olaringarhaugen
اوقات نماز Gjeldmyra
اوقات نماز Høgnakken, (Hognakken)
اوقات نماز Morhaugen
اوقات نماز Trastalia
اوقات نماز Olaringarmyra
اوقات نماز Hyseskjeret
اوقات نماز Fuglsetbekken
اوقات نماز Moldegårdneset, (Moldegardneset)
اوقات نماز Morhaugen
اوقات نماز Gløsaren, (Glosaren)
اوقات نماز Botnabekken
اوقات نماز Bleikeskjeret
اوقات نماز Brenslehaugen
اوقات نماز Bolsøynes, (Bolsoynes)
اوقات نماز Andersbekken
اوقات نماز Langholmen
اوقات نماز Myrsletta
اوقات نماز Holelia
اوقات نماز Fuglsetneset
اوقات نماز Hjertøya, (Hjertoya)
اوقات نماز Berghaugen
اوقات نماز Trastalia
اوقات نماز Lauvnakken
اوقات نماز Høghaugen, (Hoghaugen)
اوقات نماز Amtmannsreset
اوقات نماز Hjertholmen
اوقات نماز Granlia
اوقات نماز Damefallet
اوقات نماز Vardedalen
اوقات نماز Kongerholmen
اوقات نماز Berghaugen
اوقات نماز Fuglset
اوقات نماز Vardedalen
اوقات نماز Kongerholmen
اوقات نماز Hjertholmen
اوقات نماز Kløvningane, (Klovningane)
اوقات نماز Buholmen
اوقات نماز Bjørsetholmen, (Bjorsetholmen)
اوقات نماز Fuglsettjønna, (Fuglsettjonna)
اوقات نماز Bjørsetskaret, (Bjorsetskaret)
اوقات نماز Nøsa, (Nosa)