اوقات نماز Midsund

NO / Møre og Romsdal / Midsund

جهت قبله Midsund

N E S W

جهت قبله Midsund

°135.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Midsund, Møre og Romsdal: °135.5 :جهت قطب نما °135.9 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Midsund

اوقات نماز Midsundbukta
اوقات نماز Midsund
اوقات نماز Bukthaugen
اوقات نماز Flekkberga
اوقات نماز Indre Midsund
اوقات نماز Midsundhornet
اوقات نماز Ytre Midsund
اوقات نماز Stuttneset
اوقات نماز Midsundholmen
اوقات نماز Heimstevika
اوقات نماز Geitapina
اوقات نماز Innerneset
اوقات نماز Osphammaren
اوقات نماز Akslahornet
اوقات نماز Bødalen, (Bodalen)
اوقات نماز Ramberget
اوقات نماز Breskarhaugen
اوقات نماز Selvika
اوقات نماز Trollhesten
اوقات نماز Midsundvatnet
اوقات نماز Storflua
اوقات نماز Mjelkeneset
اوقات نماز Leirvikholmen
اوقات نماز Selvikhaugen
اوقات نماز Korsvikmyra
اوقات نماز Korsvikberga
اوقات نماز Kviteberget
اوقات نماز Korsvika
اوقات نماز Litleselvika
اوقات نماز Geitvikberga
اوقات نماز Årnesberga, (Arnesberga)
اوقات نماز Seterhaugen
اوقات نماز Juvika
اوقات نماز Høgsetmyran, (Hogsetmyran)
اوقات نماز Hellaren
اوقات نماز Juvikneset
اوقات نماز Ørnekula, (Ornekula)
اوقات نماز Juvikmyran
اوقات نماز Årnesklubben, (Arnesklubben)
اوقات نماز Galtenesbukta
اوقات نماز Digergubben
اوقات نماز Ormehaugen
اوقات نماز Bolthaugen
اوقات نماز Juvikberga
اوقات نماز Galteneset
اوقات نماز Junkerelva
اوقات نماز Bløbukta, (Blobukta)
اوقات نماز Fetaholmen
اوقات نماز Kristofferberget
اوقات نماز Mildrihaugen
اوقات نماز Langåkermyra, (Langakermyra)
اوقات نماز Fetabukta
اوقات نماز Flogan
اوقات نماز Digergubbvatnet
اوقات نماز Sivertdammen
اوقات نماز Kjerringryggen
اوقات نماز Flathaugen
اوقات نماز Jørholman, (Jorholman)
اوقات نماز Kariberget
اوقات نماز Bløfeta, (Blofeta)
اوقات نماز Bløfloga, (Blofloga)
اوقات نماز Nygårdsvika, (Nygardsvika)
اوقات نماز Kløvnakken, (Klovnakken)
اوقات نماز Klausethornet
اوقات نماز Krabbevikneset
اوقات نماز Havredalen
اوقات نماز Jakophammaren
اوقات نماز Uraberget
اوقات نماز Akslaholmane
اوقات نماز Fetaelva
اوقات نماز Korgarhaugen
اوقات نماز Akslabukta
اوقات نماز Sjøvika, (Sjovika)
اوقات نماز Blåhammaren, (Blahammaren)
اوقات نماز Akselvoll
اوقات نماز Holehaugen
اوقات نماز Svorahaugen
اوقات نماز Bløelva, (Bloelva)
اوقات نماز Grønlimyra, (Gronlimyra)
اوقات نماز Sjøvikhammaren, (Sjovikhammaren)
اوقات نماز Storvikneset
اوقات نماز Midsund
اوقات نماز Blåbærskaret, (Blabaerskaret)
اوقات نماز Skjeret
اوقات نماز Bjørnaremsbukta, (Bjornaremsbukta)
اوقات نماز Bløkallen, (Blokallen)
اوقات نماز Svartevatnet
اوقات نماز Midthaugen
اوقات نماز Vasshaugen
اوقات نماز Svorabekken
اوقات نماز Tennholmen
اوقات نماز Notaholmen
اوقات نماز Ordalen
اوقات نماز Klauset
اوقات نماز Breidalen
اوقات نماز Nøsahammaren, (Nosahammaren)
اوقات نماز Ytstemyra
اوقات نماز Kremmarberget
اوقات نماز Nonsfjellet
اوقات نماز Kyrkjeelva