اوقات نماز Hareid

NO / Møre og Romsdal / Hareid

جهت قبله Hareid

N E S W

جهت قبله Hareid

°134.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Hareid, Møre og Romsdal: °134.9 :جهت قطب نما °134.9 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hareid

اوقات نماز Hareidsmyrane
اوقات نماز Lomstjørna, (Lomstjorna)
اوقات نماز Hareid
اوقات نماز Gjerdselva
اوقات نماز Flotene
اوقات نماز Holstadelva
اوقات نماز Grimstadmyrane
اوقات نماز Hareidselva
اوقات نماز Kvia
اوقات نماز Elvenes
اوقات نماز Hareidsvika
اوقات نماز Raffelneset
اوقات نماز Hareidsberget
اوقات نماز Grimstadelva
اوقات نماز Kaldholmyrane
اوقات نماز Korsneset
اوقات نماز Tangane
اوقات نماز Håbakknotten, (Habakknotten)
اوقات نماز Furebakkane
اوقات نماز Sveneselva
اوقات نماز Litlehornet
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Sveneset
اوقات نماز Hesteberget
اوقات نماز Melshornlægdene, (Melshornlaegdene)
اوقات نماز Bigset
اوقات نماز Smådalen, (Smadalen)
اوقات نماز Islendingen
اوقات نماز Melshornet
اوقات نماز Kuggane
اوقات نماز Litle Tørlingehaug, (Litle Torlingehaug)
اوقات نماز Ovranakken
اوقات نماز Feiliskaret
اوقات نماز Tverrmålet, (Tverrmalet)
اوقات نماز Kaldholelva
اوقات نماز Langetonga
اوقات نماز Nonsberget
اوقات نماز Uravika
اوقات نماز Røyset, (Royset)
اوقات نماز Mybærholane, (Mybaerholane)
اوقات نماز Litleneset
اوقات نماز Skarebakknakken
اوقات نماز Ovraneset
اوقات نماز Fossane
اوقات نماز Hjørungavåg, (Hjorungavag)
اوقات نماز Klovneset
اوقات نماز Ovrafludene
اوقات نماز Skarveneset
اوقات نماز Hjørungavågen, (Hjorungavagen)
اوقات نماز Grimstaddalen
اوقات نماز Bigsetbakkane
اوقات نماز Koppevatnet
اوقات نماز Vågslegene, (Vagslegene)
اوقات نماز Steffaneset
اوقات نماز Vasshaugane
اوقات نماز Linja
اوقات نماز Bondebakkane
اوقات نماز Hamnamyrane
اوقات نماز Hovdemyrane
اوقات نماز Gråmyra, (Gramyra)
اوقات نماز Nausane
اوقات نماز Knutenakken
اوقات نماز Skafjellet
اوقات نماز Elvaneset
اوقات نماز Brandal
اوقات نماز Storeberget
اوقات نماز Mola
اوقات نماز Hjørungdalselva, (Hjorungdalselva)
اوقات نماز Leirvågkollen, (Leirvagkollen)
اوقات نماز Årdalshaugen, (Ardalshaugen)
اوقات نماز Hjørdalsvatnet, (Hjordalsvatnet)
اوقات نماز Hjørdalen, (Hjordalen)
اوقات نماز Hjørungnesmyrane, (Hjorungnesmyrane)
اوقات نماز Æda, (AEda)
اوقات نماز Risneset
اوقات نماز Liavåg, (Liavag)
اوقات نماز Furneselva
اوقات نماز Litlemyrneset
اوقات نماز Hareidlandet
اوقات نماز Rise
اوقات نماز Skora
اوقات نماز Ytredalselva
اوقات نماز Furehaugen
اوقات نماز Tørlingehaugane, (Torlingehaugane)
اوقات نماز Lebakkane
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Snipsøyrvatnet, (Snipsoyrvatnet)
اوقات نماز Åsefjellet, (Asefjellet)
اوقات نماز Hjørungdalsmyrane, (Hjorungdalsmyrane)
اوقات نماز Dikebakken
اوقات نماز Høgholneset, (Hogholneset)
اوقات نماز Lågåsen, (Lagasen)
اوقات نماز Djupemyrane
اوقات نماز Korshamn
اوقات نماز Ytredalen
اوقات نماز Riseelva
اوقات نماز Raudeberget
اوقات نماز Saudebønakken, (Saudebonakken)
اوقات نماز Hornet
اوقات نماز Ulsetleitet