اوقات نماز Haram

NO / Møre og Romsdal / Haram

جهت قبله Haram

N E S W

جهت قبله Haram

°135.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Haram, Møre og Romsdal: °135.3 :جهت قطب نما °135.5 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Haram, Gmina Haram, Haram kommun

اوقات نماز Brattvåg, (Brattvag)
اوقات نماز Jaktevika
اوقات نماز Brattholmen
اوقات نماز Brattholmneset
اوقات نماز Kobbevikane
اوقات نماز Grønneset, (Gronneset)
اوقات نماز Årsund, (Arsund)
اوقات نماز Hansgardhaugen
اوقات نماز Makrelneset
اوقات نماز Litledalen
اوقات نماز Synnalandsosen
اوقات نماز Risvikneset
اوقات نماز Kvernhusskaret
اوقات نماز Sunnalandshornet
اوقات نماز Samfjorden
اوقات نماز Orretuå, (Orretua)
اوقات نماز Langedalen
اوقات نماز Ringstadneset
اوقات نماز Kjeholmen
اوقات نماز Klovningane
اوقات نماز Nesdalen
اوقات نماز Reset
اوقات نماز Grøthaugen, (Grothaugen)
اوقات نماز Aurvika
اوقات نماز Boltholmen
اوقات نماز Vasskarhamrane
اوقات نماز Notaneset
اوقات نماز Djupedalen
اوقات نماز Lundafjellet
اوقات نماز Grøtholmen, (Grotholmen)
اوقات نماز Timbredalen
اوقات نماز Vågshaugen, (Vagshaugen)
اوقات نماز Vasskaret
اوقات نماز Hellandsvika
اوقات نماز Vikeelva
اوقات نماز Sætrehaugen, (Saetrehaugen)
اوقات نماز Ramsvikelva
اوقات نماز Helland
اوقات نماز Vikadalen
اوقات نماز Grasskjeret
اوقات نماز Ramsvika
اوقات نماز Arhaugneset
اوقات نماز Sandvikelva
اوقات نماز Djuvika
اوقات نماز Dalane
اوقات نماز Ramsvikneset
اوقات نماز Bakkeelva
اوقات نماز Ringstadnakken
اوقات نماز Djuvikholmen
اوقات نماز Furelia
اوقات نماز Håvikmyrane, (Havikmyrane)
اوقات نماز Kjøkenvika, (Kjokenvika)
اوقات نماز Sætrevatnet, (Saetrevatnet)
اوقات نماز Skulmeisterneset
اوقات نماز Hamneskjeret
اوقات نماز Skjeljavika
اوقات نماز Orrehaugen
اوقات نماز Husfjellet
اوقات نماز Sleneset
اوقات نماز Hesthammaren
اوقات نماز Ramnegjelet
اوقات نماز Knarravika
اوقات نماز Haugholmen
اوقات نماز Ringstadmyrane
اوقات نماز Hellandslia
اوقات نماز Aksla
اوقات نماز Reitefonnelva
اوقات نماز Synnalandsdalen
اوقات نماز Samfjorden
اوقات نماز Bergholmane
اوقات نماز Synnalandsvatnet
اوقات نماز Langeberget
اوقات نماز Rundevika
اوقات نماز Kyrkjeberget
اوقات نماز Haugan
اوقات نماز Store Hestevatnet
اوقات نماز Fjølevika, (Fjolevika)
اوقات نماز Lemmane
اوقات نماز Sotåna, (Sotana)
اوقات نماز Blomdalen
اوقات نماز Nyfonna
اوقات نماز Hestetjønnene, (Hestetjonnene)
اوقات نماز Heia
اوقات نماز Skjeljavikholmen
اوقات نماز Sætremarka, (Saetremarka)
اوقات نماز Flateberget
اوقات نماز Notaholmane
اوقات نماز Høgenosa, (Hogenosa)
اوقات نماز Nyløypa, (Nyloypa)
اوقات نماز Austadalen
اوقات نماز Støleholå, (Stolehola)
اوقات نماز Nyfonnelva
اوقات نماز Håvikdemma, (Havikdemma)
اوقات نماز Buneset
اوقات نماز Petterdalen
اوقات نماز Klungerdalen
اوقات نماز Nøsa, (Nosa)
اوقات نماز Kvitberga
اوقات نماز Klubbane
اوقات نماز Fremste Synnalandsheia