اوقات نماز Halsa

NO / Møre og Romsdal / Halsa

جهت قبله Halsa

N E S W

جهت قبله Halsa

°137 :جهت قطب نما
جهت قبله Halsa, Møre og Romsdal: °137 :جهت قطب نما °138.1 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Halsa, Halsa kommun, Halsa kommune, Khalsa, Kommun Halsa, ha er sa, halasa, Халса, হালসা, 哈爾薩

اوقات نماز Liabøen, (Liaboen)
اوقات نماز Ådalselva, (Adalselva)
اوقات نماز Liabøen, (Liaboen)
اوقات نماز Hundskjeret
اوقات نماز Jælneset, (Jaelneset)
اوقات نماز Skjennstøbekken, (Skjennstobekken)
اوقات نماز Trøbekken, (Trobekken)
اوقات نماز Nausthaugen
اوقات نماز Ådalsbekken, (Adalsbekken)
اوقات نماز Hestholmen
اوقات نماز Storøya, (Storoya)
اوقات نماز Kobbskjeret
اوقات نماز Brynholmen
اوقات نماز Sjøbuholmen, (Sjobuholmen)
اوقات نماز Valan
اوقات نماز Torehaugen
اوقات نماز Sagbukta
اوقات نماز Litlholmen
اوقات نماز Litlkuneset
اوقات نماز Inner-Våglandselva, (Inner-Vaglandselva)
اوقات نماز Ytre-Våglandelva, (Ytre-Vaglandelva)
اوقات نماز Våglandholmen, (Vaglandholmen)
اوقات نماز Storvatnet
اوقات نماز Kvilarneset
اوقات نماز Storvasshaugen
اوقات نماز Skiftesholmen
اوقات نماز Indervåglandsneset, (Indervaglandsneset)
اوقات نماز Litle Bårsetøya, (Litle Barsetoya)
اوقات نماز Hjorthaugen
اوقات نماز Vågland, (Vagland)
اوقات نماز Grindneset
اوقات نماز Rondalen
اوقات نماز Torthaugen
اوقات نماز Glåmshaugen, (Glamshaugen)
اوقات نماز Våglandneset, (Vaglandneset)
اوقات نماز Høglidalen, (Hoglidalen)
اوقات نماز Langlia
اوقات نماز Gråberget, (Graberget)
اوقات نماز Eldhusberga
اوقات نماز Tusshaugen
اوقات نماز Lomtjønna, (Lomtjonna)
اوقات نماز Kjeholmen
اوقات نماز Skålvikfjorden, (Skalvikfjorden)
اوقات نماز Bekkneset
اوقات نماز Bårsetøya, (Barsetoya)
اوقات نماز Skifteshaugen
اوقات نماز Glåmslia, (Glamslia)
اوقات نماز Gjengstøa, (Gjengstoa)
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Bakkabukta
اوقات نماز Stenstua
اوقات نماز Skarphaugen
اوقات نماز Holbekkhaugen
اوقات نماز Brunsvika
اوقات نماز Bjønnahaugen, (Bjonnahaugen)
اوقات نماز Skjelvågneset, (Skjelvagneset)
اوقات نماز Ytre-Mebekk
اوقات نماز Hamnabekken
اوقات نماز Bårdset, (Bardset)
اوقات نماز Rabben
اوقات نماز Kalvhusbukta
اوقات نماز Bakktjønna, (Bakktjonna)
اوقات نماز Bollotholman
اوقات نماز Småsteinneset, (Smasteinneset)
اوقات نماز Kløvsetbukta, (Klovsetbukta)
اوقات نماز Bjønndalsbekken, (Bjonndalsbekken)
اوقات نماز Indre-Mebekk
اوقات نماز Taknesbekken
اوقات نماز Hamnaholmen
اوقات نماز Gjerstadneset
اوقات نماز Holbekken
اوقات نماز Stabburshaugen
اوقات نماز Revhaugen
اوقات نماز Alteret
اوقات نماز Dalabekken
اوقات نماز Bjønndalen, (Bjonndalen)
اوقات نماز Movollen
اوقات نماز Brennarhaugen
اوقات نماز Skålvikselva, (Skalvikselva)
اوقات نماز Tjønnmyran, (Tjonnmyran)
اوقات نماز Linåkerdalen, (Linakerdalen)
اوقات نماز Gjerstadgalten
اوقات نماز Stigabekken
اوقات نماز Gjengstøbukta, (Gjengstobukta)
اوقات نماز Stolsmoholmen
اوقات نماز Stallbandhaugen
اوقات نماز Klevset
اوقات نماز Kvennabekken
اوقات نماز Laksevorphaugen
اوقات نماز Klettaskogen
اوقات نماز Hyttaskjeret
اوقات نماز Kjekkelbekken
اوقات نماز Rabben
اوقات نماز Vollabekken
اوقات نماز Skarbekken
اوقات نماز Strandalia
اوقات نماز Vadberget
اوقات نماز Vorpvika
اوقات نماز Furuneset
اوقات نماز Storåkerhaugen, (Storakerhaugen)