اوقات نماز Giske

NO / Møre og Romsdal / Giske

جهت قبله Giske

N E S W

جهت قبله Giske

°135 :جهت قطب نما
جهت قبله Giske, Møre og Romsdal: °135 :جهت قطب نما °135.1 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Giske, Giske kommun

اوقات نماز Valderøy, (Valderoy)
اوقات نماز Kongshaugen
اوقات نماز Ålesund, (Alesund)
اوقات نماز Museums-parken
اوقات نماز Jangardsneset
اوقات نماز Brunholmen
اوقات نماز Laberget
اوقات نماز Vågen, (Vagen)
اوقات نماز Skansen
اوقات نماز Aspa
اوقات نماز Byparken i Ålesund, (Byparken i Alesund)
اوقات نماز Storhaugen park
اوقات نماز Valderhaug
اوقات نماز Aspøya, (Aspoya)
اوقات نماز Skutvika
اوقات نماز Fløya, (Floya)
اوقات نماز Husefjellet
اوقات نماز Lykkeneset
اوقات نماز Nørvøya, (Norvoya)
اوقات نماز Valderøya, (Valderoya)
اوقات نماز Bålholmen, (Balholmen)
اوقات نماز Aspevågen, (Aspevagen)
اوقات نماز Kjeholmen
اوقات نماز Fagervika
اوقات نماز Friarvika
اوقات نماز Knuteneset
اوقات نماز Skaret
اوقات نماز Håleberget, (Haleberget)
اوقات نماز Skjongskaret
اوقات نماز Trollhaugen
اوقات نماز Ravneskaret
اوقات نماز Slinningsneset
اوقات نماز Martinskjeret
اوقات نماز Sildegarnsholmen
اوقات نماز Slinningen
اوقات نماز Vomma
اوقات نماز Verpingsvika
اوقات نماز Litle Måsetua, (Litle Masetua)
اوقات نماز Aspholet
اوقات نماز Stølshaugen, (Stolshaugen)
اوقات نماز Olsvikskaret
اوقات نماز Olsskjeret
اوقات نماز Humrevika
اوقات نماز Skrivaren
اوقات نماز Skjong
اوقات نماز Kjerringodden
اوقات نماز Demma
اوقات نماز Aksla
اوقات نماز Slinningsholmen
اوقات نماز Steinvågneset, (Steinvagneset)
اوقات نماز Nordstranda
اوقات نماز Olsvika
اوقات نماز Kvennaneset
اوقات نماز Volsdalsneset
اوقات نماز Sunnmørshallen, (Sunnmorshallen)
اوقات نماز Røringneset, (Roringneset)
اوقات نماز Grødalen, (Grodalen)
اوقات نماز Måsetua, (Masetua)
اوقات نماز Skjerva
اوقات نماز Karenhaugen
اوقات نماز Heissaskaret
اوقات نماز Skjonghornet
اوقات نماز Rundehaugen
اوقات نماز Stolpevika
اوقات نماز Lampeholmen
اوقات نماز Kjelvika
اوقات نماز Skjongneset
اوقات نماز Vikaneset
اوقات نماز Kleivevågen, (Kleivevagen)
اوقات نماز Kverveodden
اوقات نماز Naustberget
اوقات نماز Hamnøy, (Hamnoy)
اوقات نماز Signaltjønna, (Signaltjonna)
اوقات نماز Signalen
اوقات نماز Olaskjeret
اوقات نماز Skinnbroka
اوقات نماز Vilhelmsholmen
اوقات نماز Ytterlandsvika
اوقات نماز Osevågen, (Osevagen)
اوقات نماز Moldeneset
اوقات نماز Nykkeholmen
اوقات نماز Skarbøvikane, (Skarbovikane)
اوقات نماز Bakkerøra, (Bakkerora)
اوقات نماز Ellingsøyfjorden, (Ellingsoyfjorden)
اوقات نماز Kråkereirmyra, (Krakereirmyra)
اوقات نماز Volsdalsberga
اوقات نماز Supaneset
اوقات نماز Skarbøvik, (Skarbovik)
اوقات نماز Kvamsneset
اوقات نماز Nykkeholmen
اوقات نماز Olsskjeret
اوقات نماز Drevika
اوقات نماز Kråkereiret, (Krakereiret)
اوقات نماز Volsdalen
اوقات نماز Moldvika
اوقات نماز Heissa
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Styggedalen
اوقات نماز Kjempetrehaugen
اوقات نماز Kverveaksla