اوقات نماز Fræna

NO / Møre og Romsdal / Fræna

جهت قبله Fræna

N E S W

جهت قبله Fræna

°136 :جهت قطب نما
جهت قبله Fræna, Møre og Romsdal: °136 :جهت قطب نما °136.6 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fræna, Fraena, Fraena kommun, Fræna kommun

اوقات نماز Måna, (Mana)
اوقات نماز Tømmerneset, (Tommerneset)
اوقات نماز Elnesvågen, (Elnesvagen)
اوقات نماز Haukåsen, (Haukasen)
اوقات نماز Knorrholmen
اوقات نماز Vorpeneset
اوقات نماز Saltskjærbukta, (Saltskjaerbukta)
اوقات نماز Hauglia
اوقات نماز Eidemskaret
اوقات نماز Elnestangen
اوقات نماز Tenneset
اوقات نماز Reitholen
اوقات نماز Ørnetuva, (Ornetuva)
اوقات نماز Keilagrova
اوقات نماز Garkloppa
اوقات نماز Grisneset
اوقات نماز Furøya, (Furoya)
اوقات نماز Skarveskjæret, (Skarveskjaeret)
اوقات نماز Grisvågen, (Grisvagen)
اوقات نماز Ruskhaugen
اوقات نماز Pehaugen
اوقات نماز Litlevatnet
اوقات نماز Kjøvhaugbukta, (Kjovhaugbukta)
اوقات نماز Kongsholmen
اوقات نماز Rønningbukta, (Ronningbukta)
اوقات نماز Talstadskaret
اوقات نماز Litlevassløken, (Litlevassloken)
اوقات نماز Svenøytangen, (Svenoytangen)
اوقات نماز Klemmertåsen, (Klemmertasen)
اوقات نماز Myrbærhaugen, (Myrbaerhaugen)
اوقات نماز Skjellbreia
اوقات نماز Elnesmyrane
اوقات نماز Glåmå, (Glama)
اوقات نماز Svinøya, (Svinoya)
اوقات نماز Håberga, (Haberga)
اوقات نماز Skogagrova
اوقات نماز Nordøya, (Nordoya)
اوقات نماز Langøya, (Langoya)
اوقات نماز Lamholmen
اوقات نماز Dallia
اوقات نماز Nakkerompa
اوقات نماز Auspholmen
اوقات نماز Steingotå, (Steingota)
اوقات نماز Gjerdehaugen
اوقات نماز Lomtjørnin, (Lomtjornin)
اوقات نماز Sylteosen
اوقات نماز Kroken
اوقات نماز Seterholen
اوقات نماز Dalgapet
اوقات نماز Prestelvmyra
اوقات نماز Forhaugenden
اوقات نماز Svarthaugen
اوقات نماز Skinnbrokholet
اوقات نماز Lauvhaugen
اوقات نماز Håsethammaren, (Hasethammaren)
اوقات نماز Svarthauggrova
اوقات نماز Tronhola
اوقات نماز Gjerdhaugen
اوقات نماز Hanselva
اوقات نماز Talstadlia
اوقات نماز Nonastølbekken, (Nonastolbekken)
اوقات نماز Gjerdhaugmyra
اوقات نماز Heian
اوقات نماز Grovabukta
اوقات نماز Rødsetneset, (Rodsetneset)
اوقات نماز Nyfonna
اوقات نماز Skotneset
اوقات نماز Storlia
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Kjerringholmen
اوقات نماز Beøya, (Beoya)
اوقات نماز Ålvorsnagen, (Alvorsnagen)
اوقات نماز Britskaret
اوقات نماز Britlia
اوقات نماز Ålvoren, (Alvoren)
اوقات نماز Myrbostadgrova
اوقات نماز Ålvorbukta, (Alvorbukta)
اوقات نماز Grasholen
اوقات نماز Nakken
اوقات نماز Eineset
اوقات نماز Borgarløken, (Borgarloken)
اوقات نماز Brithaugen
اوقات نماز Jekteberget
اوقات نماز Smiløken, (Smiloken)
اوقات نماز Løsetflua, (Losetflua)
اوقات نماز Storvika
اوقات نماز Stordalen
اوقات نماز Stordalselva
اوقات نماز Høgheitinden, (Hogheitinden)
اوقات نماز Grønneset, (Gronneset)
اوقات نماز Løsetbukta, (Losetbukta)
اوقات نماز Sylte
اوقات نماز Heian
اوقات نماز Krokhaugen
اوقات نماز Omselibakkan
اوقات نماز Hommeldalseidet
اوقات نماز Allia
اوقات نماز Nesbukta
اوقات نماز Løsetneset, (Losetneset)
اوقات نماز Småmyrane, (Smamyrane)