اوقات نماز Aure

NO / Møre og Romsdal / Aure

جهت قبله Aure

N E S W

جهت قبله Aure

°137.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Aure, Møre og Romsdal: °137.2 :جهت قطب نما °138.5 :جهت واقعی °1-1.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aure

اوقات نماز Aure
اوقات نماز Kleberget
اوقات نماز Lurvik
اوقات نماز Storøra, (Storora)
اوقات نماز Hamnahaugen
اوقات نماز Ørahaugen, (Orahaugen)
اوقات نماز Leirdalsbukta
اوقات نماز Tevikbukta
اوقات نماز Storberget
اوقات نماز Kleivatåa, (Kleivataa)
اوقات نماز Brenthaugen
اوقات نماز Tevikhaugen
اوقات نماز Barlauphammaren
اوقات نماز Tevikbekken
اوقات نماز Barlaupbukta
اوقات نماز Stormyrjøtåsen, (Stormyrjotasen)
اوقات نماز Kjelklia
اوقات نماز Leirdalsbekken
اوقات نماز Nesset
اوقات نماز Porktrøbukta, (Porktrobukta)
اوقات نماز Fagerhaugfossen
اوقات نماز Svartdalen
اوقات نماز Kattadalen
اوقات نماز Meåsen, (Measen)
اوقات نماز Jellmyra
اوقات نماز Fagerhaugen
اوقات نماز Lurvika
اوقات نماز Skagahalsen
اوقات نماز Klakkhålet, (Klakkhalet)
اوقات نماز Hjortskaret
اوقات نماز Skiphamnbukta
اوقات نماز Valen
اوقات نماز Aunsletthammaren
اوقات نماز Ruøya, (Ruoya)
اوقات نماز Julgeithaugen
اوقات نماز Gylthaugen
اوقات نماز Kjerkskarmyrane
اوقات نماز Gyltgalten
اوقات نماز Slyngrompa
اوقات نماز Hjortåsmyra, (Hjortasmyra)
اوقات نماز Strømsvika, (Stromsvika)
اوقات نماز Nedre Høglia, (Nedre Hoglia)
اوقات نماز Stordammen
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Lægda, (Laegda)
اوقات نماز Valøya, (Valoya)
اوقات نماز Barlaupskarhaugen
اوقات نماز Tingstadmyra
اوقات نماز Liaskaret
اوقات نماز Svartdalsbekken
اوقات نماز Høghaugtåa, (Hoghaugtaa)
اوقات نماز Grindfaran
اوقات نماز Brennhaugkollen
اوقات نماز Nyingshamn
اوقات نماز Litleruøya, (Litleruoya)
اوقات نماز Legda
اوقات نماز Stampfossen
اوقات نماز Hamnamyra
اوقات نماز Ruøybugen, (Ruoybugen)
اوقات نماز Høgliskaret, (Hogliskaret)
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Kalvtrøbukta, (Kalvtrobukta)
اوقات نماز Seiskjæret, (Seiskjaeret)
اوقات نماز Seiholmen
اوقات نماز Matneset
اوقات نماز Gressetbukta
اوقات نماز Hegerhaugen
اوقات نماز Berg
اوقات نماز Litlebukta
اوقات نماز Vollmyra
اوقات نماز Hestlia
اوقات نماز Våg, (Vag)
اوقات نماز Gåsberget, (Gasberget)
اوقات نماز Rottøyhaugen, (Rottoyhaugen)
اوقات نماز Vågselva, (Vagselva)
اوقات نماز Storbukta
اوقات نماز Bjørnaholmen, (Bjornaholmen)
اوقات نماز Hjortåsen, (Hjortasen)
اوقات نماز Torsetnes
اوقات نماز Naustneset
اوقات نماز Grønvikåsen, (Gronvikasen)
اوقات نماز Hallarbukta
اوقات نماز Kobbskjeret
اوقات نماز Storskaret
اوقات نماز Grønbekken, (Gronbekken)
اوقات نماز Ormsethaugen
اوقات نماز Kroken
اوقات نماز Staurholmen
اوقات نماز Breiskaret
اوقات نماز Rottøybukta, (Rottoybukta)
اوقات نماز Vågsnesmyra, (Vagsnesmyra)
اوقات نماز Grønvika, (Gronvika)
اوقات نماز Bergselva
اوقات نماز Klubbskaget
اوقات نماز Lavaholmen
اوقات نماز Vågsbugen, (Vagsbugen)
اوقات نماز Tennskjæret, (Tennskjaeret)
اوقات نماز Ormhaugen
اوقات نماز Grønvikholmen, (Gronvikholmen)
اوقات نماز Gressetvikan