اوقات نماز Voss

NO / Hordaland / Voss

جهت قبله Voss

N E S W

جهت قبله Voss

°133.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Voss, Hordaland: °133.8 :جهت قطب نما °134.2 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Voss

اوقات نماز Voss
اوقات نماز Strengjarhaugen
اوقات نماز Haugamoen
اوقات نماز Austberget
اوقات نماز Mølsterberget, (Molsterberget)
اوقات نماز Aronstræet, (Aronstraeet)
اوقات نماز Nyreshaugen
اوقات نماز Rognsfossen
اوقات نماز Lindehaugen
اوقات نماز Hagahaugen
اوقات نماز Finneshagane
اوقات نماز Haugo
اوقات نماز Songvesgrovi
اوقات نماز Roknesborgi
اوقات نماز Gråberget, (Graberget)
اوقات نماز Sakrishaugen
اوقات نماز Sommarstrædalen, (Sommarstraedalen)
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Hallaberget
اوقات نماز Skutskardtjørni, (Skutskardtjorni)
اوقات نماز Hangur
اوقات نماز Staberget
اوقات نماز Lundarhovden
اوقات نماز Heggjavadbrekkuna
اوقات نماز Tomaso
اوقات نماز Gullfjordungen
اوقات نماز Tvildesåsen, (Tvildesasen)
اوقات نماز Fjordungamoen
اوقات نماز Kvernagrovi
اوقات نماز Skinnlaugadalen
اوقات نماز Finnesdemma
اوقات نماز Rysshamrane
اوقات نماز Vasslii
اوقات نماز Mølster, (Molster)
اوقات نماز Gråursdalen, (Graursdalen)
اوقات نماز Lundarvatnet
اوقات نماز Ormahaugen
اوقات نماز Vassdalen
اوقات نماز Sonvesåsen, (Sonvesasen)
اوقات نماز Florshaugen
اوقات نماز Hjellane
اوقات نماز Taulen
اوقات نماز Valbergtjørni, (Valbergtjorni)
اوقات نماز Håmyrane, (Hamyrane)
اوقات نماز Gullringstjørni, (Gullringstjorni)
اوقات نماز Orremyri
اوقات نماز Snakhaug
اوقات نماز Kjerringaberget
اوقات نماز Himlesåsen, (Himlesasen)
اوقات نماز Giljane
اوقات نماز Græe, (Graee)
اوقات نماز Valbergsnuten
اوقات نماز Dalane
اوقات نماز Raudskreduna
اوقات نماز Nonshaugane
اوقات نماز Valberget
اوقات نماز Slurvingane
اوقات نماز Godmyri
اوقات نماز Skulestadmo
اوقات نماز Budeielyftet
اوقات نماز Styrkuneset
اوقات نماز Nyestølstuftena, (Nyestolstuftena)
اوقات نماز Langamyrane
اوقات نماز Vegmyri
اوقات نماز Saganeset
اوقات نماز Slettafjellsnolten
اوقات نماز Kvålsåsen, (Kvalsasen)
اوقات نماز Persmyri
اوقات نماز Himlesdalen
اوقات نماز Tverrberget
اوقات نماز Kvitli
اوقات نماز Dugstadfossen
اوقات نماز Hagli
اوقات نماز Storamyri
اوقات نماز Aplaleitet
اوقات نماز Sætresberget, (Saetresberget)
اوقات نماز Kiseldurhaugane
اوقات نماز Frifløtene, (Friflotene)
اوقات نماز Djupåsen, (Djupasen)
اوقات نماز Hagliberget
اوقات نماز Melsvatnet
اوقات نماز Sætregrovi, (Saetregrovi)
اوقات نماز Lydingahamrane
اوقات نماز Leikeshovden
اوقات نماز Øykjahagen, (Oykjahagen)
اوقات نماز Hellesneset
اوقات نماز Storåsen, (Storasen)
اوقات نماز Moltemyri
اوقات نماز Håmyrane, (Hamyrane)
اوقات نماز Oldesåsen, (Oldesasen)
اوقات نماز Myrane
اوقات نماز Beggedalen
اوقات نماز Fuglamyri
اوقات نماز Teigamoen
اوقات نماز Lambatangen
اوقات نماز Ryssaberget
اوقات نماز Sutarehovden
اوقات نماز Kjelhovden
اوقات نماز Dukstad
اوقات نماز Dugstadmoen