اوقات نماز Vaksdal

NO / Hordaland / Vaksdal

جهت قبله Vaksdal

N E S W

جهت قبله Vaksdal

°133.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Vaksdal, Hordaland: °133.4 :جهت قطب نما °133.4 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vaksdal

اوقات نماز Lauarsliæ, (Lauarsliae)
اوقات نماز Dale
اوقات نماز Borglihaugen
اوقات نماز Dalseiddalen
اوقات نماز Seljelii
اوقات نماز Nordravatnet
اوقات نماز Beitelen
اوقات نماز Norddalen
اوقات نماز Dalane
اوقات نماز Seljeskaret
اوقات نماز Hestavollen
اوقات نماز Møyadalen, (Moyadalen)
اوقات نماز Geitabakkhaugen
اوقات نماز Stengjashaugen
اوقات نماز Flaskarhaugen
اوقات نماز Ingebjørghjellen, (Ingebjorghjellen)
اوقات نماز Flåskaret, (Flaskaret)
اوقات نماز Nordrenovi
اوقات نماز Njuken
اوقات نماز Gamlevarden
اوقات نماز Drivo
اوقات نماز Kvanngjelet
اوقات نماز Dalaskaret
اوقات نماز Kvamsnovi
اوقات نماز Dalegarden
اوقات نماز Møyadalselvi, (Moyadalselvi)
اوقات نماز Holehaugane
اوقات نماز Grønehaugen, (Gronehaugen)
اوقات نماز Dustingdalen
اوقات نماز Hauane
اوقات نماز Slåttenovi, (Slattenovi)
اوقات نماز Brattreimelvi
اوقات نماز Storfjellet
اوقات نماز Bjørkeliskaret, (Bjorkeliskaret)
اوقات نماز Grøno, (Grono)
اوقات نماز Otterstadvatnet
اوقات نماز Dansingahauane
اوقات نماز Skrena
اوقات نماز Brattreimsskredena
اوقات نماز Harafjellet
اوقات نماز Dalseidnovi
اوقات نماز Kleivfjellet
اوقات نماز Brannfjellskardet
اوقات نماز Steindalen
اوقات نماز Brannfjellet
اوقات نماز Botlahaugen
اوقات نماز Kleivfjellgjelet
اوقات نماز Dalseidgjelet
اوقات نماز Kyramøydalen, (Kyramoydalen)
اوقات نماز Øyanova, (Oyanova)
اوقات نماز Dalelii
اوقات نماز Dystingen
اوقات نماز Hagahaugen
اوقات نماز Storfossen
اوقات نماز Brannskaret
اوقات نماز Dustingen,store
اوقات نماز Trolldalstoni
اوقات نماز Grunka
اوقات نماز Stormyrheii
اوقات نماز Mittbotnlia
اوقات نماز Sæterdalen, (Saeterdalen)
اوقات نماز Moko
اوقات نماز Blåfjell, (Blafjell)
اوقات نماز Okshaugen
اوقات نماز Dustingen,vetle
اوقات نماز Trolldalen
اوقات نماز Langvatnet
اوقات نماز Storfossdammen
اوقات نماز Trolldalsbekken
اوقات نماز Middagskardtjørni, (Middagskardtjorni)
اوقات نماز Orrehaugane
اوقات نماز Hestafjellet
اوقات نماز Skjæret, (Skjaeret)
اوقات نماز Krokavatnet,øvre, (Krokavatnet,ovre)
اوقات نماز Fosse
اوقات نماز Øyaskardet, (Oyaskardet)
اوقات نماز Lia
اوقات نماز Middagskardet
اوقات نماز Hestfjelldalen
اوقات نماز Dalseidviki
اوقات نماز Kvigedalseggi
اوقات نماز Halsen
اوقات نماز Øyaskardtjørni, (Oyaskardtjorni)
اوقات نماز Dalseidmarkåni, (Dalseidmarkani)
اوقات نماز Hestfjelltjørni, (Hestfjelltjorni)
اوقات نماز Geitavatnet
اوقات نماز Haugane
اوقات نماز Tverrfjellet
اوقات نماز Nonsteinen
اوقات نماز Nongjelet
اوقات نماز Urdagjeltjørni, (Urdagjeltjorni)
اوقات نماز Krokavatnet
اوقات نماز Fosseskardet
اوقات نماز Halsalii
اوقات نماز Knustinovi
اوقات نماز Lompesekken
اوقات نماز Standaren
اوقات نماز Kjerringalii
اوقات نماز Tjørnamyri, (Tjornamyri)
اوقات نماز Fossegjelet