اوقات نماز Tysnes

NO / Hordaland / Tysnes

جهت قبله Tysnes

N E S W

جهت قبله Tysnes

°132.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Tysnes, Hordaland: °132.7 :جهت قطب نما °132.7 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tysnes

اوقات نماز Svevågen, (Svevagen)
اوقات نماز Vågsneset, (Vagsneset)
اوقات نماز Våge, (Vage)
اوقات نماز Kalvatrædneset, (Kalvatraedneset)
اوقات نماز Vågsvika, (Vagsvika)
اوقات نماز Hønsaholmen, (Honsaholmen)
اوقات نماز Risdalen
اوقات نماز Litleholmen
اوقات نماز Tysnesvika
اوقات نماز Vågstjørna, (Vagstjorna)
اوقات نماز Gjerstadneset
اوقات نماز Ramnanuten
اوقات نماز Lisbetneset
اوقات نماز Gjerdsvika
اوقات نماز Gjersvikvågen, (Gjersvikvagen)
اوقات نماز Småhaugane, (Smahaugane)
اوقات نماز Todneset
اوقات نماز Bøneset, (Boneset)
اوقات نماز Kjerringedalen
اوقات نماز Likvika
اوقات نماز Slåtteneset, (Slatteneset)
اوقات نماز Hardingevika
اوقات نماز Dallandsmyra
اوقات نماز Vågsåsen, (Vagsasen)
اوقات نماز Torskanes
اوقات نماز Fureneset
اوقات نماز Furenestangen
اوقات نماز Horso
اوقات نماز Tysnes
اوقات نماز Presteskjer
اوقات نماز Presteskjær, (Presteskjaer)
اوقات نماز Prestaskjeret
اوقات نماز Jektavika
اوقات نماز Gjerslingane
اوقات نماز Anderslandstjørna, (Anderslandstjorna)
اوقات نماز Tverrfjellet
اوقات نماز Notaneset
اوقات نماز Rataneset
اوقات نماز Vestrefjellet
اوقات نماز Seljavikneset
اوقات نماز Sætravika, (Saetravika)
اوقات نماز Gunnarsvika
اوقات نماز Teglandsnuten
اوقات نماز Mjelkeholstjørna, (Mjelkeholstjorna)
اوقات نماز Midtvika
اوقات نماز Ilefjellet
اوقات نماز Gjerdeneset
اوقات نماز Vigrane
اوقات نماز Terneneset
اوقات نماز Tegland
اوقات نماز Helgasteinen
اوقات نماز Orrhaug
اوقات نماز Vesleholmen
اوقات نماز Instavika
اوقات نماز Nålarhaug, (Nalarhaug)
اوقات نماز Gangstøneset, (Gangstoneset)
اوقات نماز Lomstjørna, (Lomstjorna)
اوقات نماز Leirviktjørna, (Leirviktjorna)
اوقات نماز Ratholmen
اوقات نماز Fuglarhaug
اوقات نماز Stella
اوقات نماز Lomsdalen
اوقات نماز Indra-
اوقات نماز Botnatjørna, (Botnatjorna)
اوقات نماز Rustavatnet
اوقات نماز Blåbærdalen, (Blabaerdalen)
اوقات نماز Leirvika
اوقات نماز Dukaneset
اوقات نماز Steinaneset
اوقات نماز Tytebærholmen, (Tytebaerholmen)
اوقات نماز Kvernavatnet
اوقات نماز Teglandsvatnet
اوقات نماز Leirvikvatnet
اوقات نماز Leirvikåsen, (Leirvikasen)
اوقات نماز Gjuaelva
اوقات نماز Vallaelva
اوقات نماز Leirvikeskjeret
اوقات نماز Verdens Ende
اوقات نماز Gardvika
اوقات نماز Håheim, (Haheim)
اوقات نماز Slettevika
اوقات نماز Torkjelshaug
اوقات نماز Slåttåsen, (Slattasen)
اوقات نماز Øykjaskora, (Oykjaskora)
اوقات نماز Breidmyra
اوقات نماز Dalselva
اوقات نماز Maurholmen
اوقات نماز Eredalen
اوقات نماز Bjørkåsen, (Bjorkasen)
اوقات نماز Iglatjørna, (Iglatjorna)
اوقات نماز Indra Onglavågen, (Indra Onglavagen)
اوقات نماز Horga
اوقات نماز Reiselva
اوقات نماز Tverrlia
اوقات نماز Svartavassfjellet
اوقات نماز Daurmålshaug, (Daurmalshaug)
اوقات نماز Bleikja
اوقات نماز Sveo
اوقات نماز Gåsavika, (Gasavika)
اوقات نماز Vasshaug