اوقات نماز Sund

NO / Hordaland / Sund

جهت قبله Sund

N E S W

جهت قبله Sund

°132.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Sund, Hordaland: °132.6 :جهت قطب نما °132.3 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sund

اوقات نماز Stonga
اوقات نماز Klumpelhaugen
اوقات نماز Rindamyra
اوقات نماز Storafjellet
اوقات نماز Seljehaugen
اوقات نماز Apalen
اوقات نماز Midtstegen
اوقات نماز Hammerslandshaugane
اوقات نماز Trengereid
اوقات نماز Kråkena, (Krakena)
اوقات نماز Fossana
اوقات نماز Hammarslandsdalen
اوقات نماز Dalatjørna, (Dalatjorna)
اوقات نماز Tibben
اوقات نماز Senafjellet
اوقات نماز Tårnadalen, (Tarnadalen)
اوقات نماز Litla Ådnavika, (Litla Adnavika)
اوقات نماز Skoge
اوقات نماز Hesttjørna, (Hesttjorna)
اوقات نماز Barholmen
اوقات نماز Stortårnet, (Stortarnet)
اوقات نماز Stekholmen
اوقات نماز Skinka
اوقات نماز Borddalen
اوقات نماز Kyrkjeholmen
اوقات نماز Steinafjellet
اوقات نماز Dalholmen
اوقات نماز Gulholmen
اوقات نماز Skinkevatnet
اوقات نماز Hammarsland
اوقات نماز Eikelifjellet
اوقات نماز Kvalvågen, (Kvalvagen)
اوقات نماز Stolen
اوقات نماز Langskipsvika
اوقات نماز Irsneset
اوقات نماز Tellnessjøen, (Tellnessjoen)
اوقات نماز Tellnes
اوقات نماز Purkeneset
اوقات نماز Angskotvågen, (Angskotvagen)
اوقات نماز Dalaneset
اوقات نماز Skjentjørna, (Skjentjorna)
اوقات نماز Kvalvikskaget
اوقات نماز Skogsvågen, (Skogsvagen)
اوقات نماز Skaganeset
اوقات نماز Røssevika, (Rossevika)
اوقات نماز Hildaneset
اوقات نماز Dalavågen, (Dalavagen)
اوقات نماز Ærhaugane, (AErhaugane)
اوقات نماز Storhelleren
اوقات نماز Skjeltua
اوقات نماز Helgetjørna, (Helgetjorna)
اوقات نماز Vindhamaren
اوقات نماز Ytste Storhaugen
اوقات نماز Storasåta, (Storasata)
اوقات نماز Tellneset
اوقات نماز Krossdalen
اوقات نماز Dala
اوقات نماز Storåsen, (Storasen)
اوقات نماز Kørelen, (Korelen)
اوقات نماز Brota
اوقات نماز Langdalsfjellet
اوقات نماز Grasgjelhaugen
اوقات نماز Storavika
اوقات نماز Skagatjørna, (Skagatjorna)
اوقات نماز Oldersmyra
اوقات نماز Aspevika
اوقات نماز Hjartåsen, (Hjartasen)
اوقات نماز Klettamyra
اوقات نماز Slåttevika, (Slattevika)
اوقات نماز Salbuvikmyra
اوقات نماز Lotena
اوقات نماز Liafjellet
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Skagasjøen, (Skagasjoen)
اوقات نماز Isbragdtjørna, (Isbragdtjorna)
اوقات نماز Isbragdet
اوقات نماز Bøtjørna, (Botjorna)
اوقات نماز Kjerringavika
اوقات نماز Revadalsmyra
اوقات نماز Dalefjellet
اوقات نماز Lyngstallen
اوقات نماز Ormadalen
اوقات نماز Høgevarden, (Hogevarden)
اوقات نماز Haganesvatnet
اوقات نماز Bleikena
اوقات نماز Bakkatjørna, (Bakkatjorna)
اوقات نماز Skogaleitet
اوقات نماز Skogsvågen, (Skogsvagen)
اوقات نماز Haganes
اوقات نماز Tytebærtona, (Tytebaertona)
اوقات نماز Storamyra
اوقات نماز Lulafjellet
اوقات نماز Høljamyra, (Holjamyra)
اوقات نماز Nålhusnakken, (Nalhusnakken)
اوقات نماز Sjoartjørna, (Sjoartjorna)
اوقات نماز Rindsfjellet
اوقات نماز Ormadalstjørna, (Ormadalstjorna)
اوقات نماز Grønåsen, (Gronasen)
اوقات نماز Otrafjellet
اوقات نماز Kallestad