اوقات نماز Stord

NO / Hordaland / Stord

جهت قبله Stord

N E S W

جهت قبله Stord

°132.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Stord, Hordaland: °132.5 :جهت قطب نما °132.5 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Stord, SRP

اوقات نماز Leirvik
اوقات نماز Evjo
اوقات نماز Teinevika
اوقات نماز Spelemannsneset
اوقات نماز Lyhaugen
اوقات نماز Skotaberget
اوقات نماز Løningåsen, (Loningasen)
اوقات نماز Djupevikneset
اوقات نماز Kyrkjeberget
اوقات نماز Gullskar
اوقات نماز Gullberg
اوقات نماز Sponavikneset
اوقات نماز Frugardselva
اوقات نماز Store Gullberg
اوقات نماز Sponavika
اوقات نماز Marihaugen
اوقات نماز Urdastranda
اوقات نماز Gullbergstranda
اوقات نماز Håklubben, (Haklubben)
اوقات نماز Lønningsstemma, (Lonningsstemma)
اوقات نماز Sponholmen
اوقات نماز Notaskjeret
اوقات نماز Aslaksvika
اوقات نماز Tveitavatnet
اوقات نماز Rindahaugane
اوقات نماز Ådlandshaugen, (Adlandshaugen)
اوقات نماز Husøyholmen, (Husoyholmen)
اوقات نماز Naustvågholmen, (Naustvagholmen)
اوقات نماز Tveitahaugen
اوقات نماز Lindeberget
اوقات نماز Landåsen, (Landasen)
اوقات نماز Kuskjehaugen
اوقات نماز Sjoarhaugen
اوقات نماز Landåsvatnet, (Landasvatnet)
اوقات نماز Stuvvika
اوقات نماز Ådlandsvatnet, (Adlandsvatnet)
اوقات نماز Kjøtteinen, (Kjotteinen)
اوقات نماز Ystøya, (Ystoya)
اوقات نماز Kulten
اوقات نماز Kollane
اوقات نماز Kjøtteintåa, (Kjotteintaa)
اوقات نماز Jonshaugen
اوقات نماز Sjølshaugen, (Sjolshaugen)
اوقات نماز Valevågen, (Valevagen)
اوقات نماز Sagneset
اوقات نماز Grønevika, (Gronevika)
اوقات نماز Vardhaug
اوقات نماز Skiphaugen
اوقات نماز Straumen
اوقات نماز Hestatjørna, (Hestatjorna)
اوقات نماز Midtøya, (Midtoya)
اوقات نماز Valeøya, (Valeoya)
اوقات نماز Fureneset
اوقات نماز Nordbygdi
اوقات نماز Nonsåsen, (Nonsasen)
اوقات نماز Skiphaugsvatnet
اوقات نماز Vatnavika
اوقات نماز Nordre Skarhaugen
اوقات نماز Vindfallehaugen
اوقات نماز Erikshaugen
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Lyrskjer
اوقات نماز Dovsteinehaugen
اوقات نماز Eldøy, (Eldoy)
اوقات نماز Valøyodden, (Valoyodden)
اوقات نماز Tyttebærholmen, (Tyttebaerholmen)
اوقات نماز Mortjørna, (Mortjorna)
اوقات نماز Mjelkevika
اوقات نماز Russeklubben
اوقات نماز Haga
اوقات نماز Bjørkåsen, (Bjorkasen)
اوقات نماز Eldøyane, (Eldoyane)
اوقات نماز Trettehaugen
اوقات نماز Bjelkarhaugen
اوقات نماز Røyrnedalen, (Royrnedalen)
اوقات نماز Storøy, (Storoy)
اوقات نماز Søre Skarhaugen, (Sore Skarhaugen)
اوقات نماز Nordre Tynesvika
اوقات نماز Nonstjørna, (Nonstjorna)
اوقات نماز Grimsåsen, (Grimsasen)
اوقات نماز Djupedalshaugane
اوقات نماز Tyneset
اوقات نماز Koladalen
اوقات نماز Sævarhaugsvika, (Saevarhaugsvika)
اوقات نماز Gauksløken, (Gauksloken)
اوقات نماز Basåsen, (Basasen)
اوقات نماز Nordre Tyneset
اوقات نماز Krokateigåsen, (Krokateigasen)
اوقات نماز Persåsen, (Persasen)
اوقات نماز Tysseskjeret
اوقات نماز Klovsteinsåsen, (Klovsteinsasen)
اوقات نماز Rapåsen, (Rapasen)
اوقات نماز Trollhaugen
اوقات نماز Sveneset
اوقات نماز Kåravik, (Karavik)
اوقات نماز Urahaugane
اوقات نماز Grønhaugane, (Gronhaugane)
اوقات نماز Hovaneset
اوقات نماز Meatjørna, (Meatjorna)
اوقات نماز Halvgjengeåsen, (Halvgjengeasen)