اوقات نماز Samnanger

NO / Hordaland / Samnanger

جهت قبله Samnanger

N E S W

جهت قبله Samnanger

°133.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Samnanger, Hordaland: °133.2 :جهت قطب نما °133.2 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Samnanger

اوقات نماز Indre Tysse
اوقات نماز Hagamulen
اوقات نماز Tysse
اوقات نماز Ytra Tysse
اوقات نماز Nordneset
اوقات نماز Hagåsen, (Hagasen)
اوقات نماز Kampen
اوقات نماز Skavdalen
اوقات نماز Utløneset, (Utloneset)
اوقات نماز Kampaliane
اوقات نماز Grønevika, (Gronevika)
اوقات نماز Haga
اوقات نماز Furøyi, (Furoyi)
اوقات نماز Raudskolten
اوقات نماز Indra Haga
اوقات نماز Steinslandsvika
اوقات نماز Furhaugen
اوقات نماز Frølandsvatnet, (Frolandsvatnet)
اوقات نماز Smådalstjørna, (Smadalstjorna)
اوقات نماز Tysselandsdalen
اوقات نماز Kolalia
اوقات نماز Haukaneset
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Himmelhaugen
اوقات نماز Frøland, (Froland)
اوقات نماز Tysseland
اوقات نماز Ulland
اوقات نماز Bolstadhaugen
اوقات نماز Flesjane
اوقات نماز Setravika
اوقات نماز Solåsen, (Solasen)
اوقات نماز Bjelkarvågen, (Bjelkarvagen)
اوقات نماز Notaholmane
اوقات نماز Kjerikakulten
اوقات نماز Sætretjørni, (Saetretjorni)
اوقات نماز Launeset
اوقات نماز Lauskartjørna, (Lauskartjorna)
اوقات نماز Aldalen
اوقات نماز Tranholmen
اوقات نماز Furåsen, (Furasen)
اوقات نماز Storemyra
اوقات نماز Hjellane
اوقات نماز Tranholmvika
اوقات نماز Langeland
اوقات نماز Vågaholmen, (Vagaholmen)
اوقات نماز Grunnavågen, (Grunnavagen)
اوقات نماز Kollstegtjørni, (Kollstegtjorni)
اوقات نماز Kvernnesvatnet
اوقات نماز Søvika, (Sovika)
اوقات نماز Raudaberget
اوقات نماز Haugselvi
اوقات نماز Høgeskolten, (Hogeskolten)
اوقات نماز Bjørndalen, (Bjorndalen)
اوقات نماز Haugen
اوقات نماز Straumneset
اوقات نماز Gaupholmen
اوقات نماز Vardadalen
اوقات نماز Træsvika, (Traesvika)
اوقات نماز Notaholmen
اوقات نماز Storhaugen
اوقات نماز Skutevika
اوقات نماز Framnes
اوقات نماز Berrhaug
اوقات نماز Merkesåsen, (Merkesasen)
اوقات نماز Åsatjørnane, (Asatjornane)
اوقات نماز Træet, (Traeet)
اوقات نماز Kampatjørni, (Kampatjorni)
اوقات نماز Saghaugen
اوقات نماز Altaseterdalstjørnane, (Altaseterdalstjornane)
اوقات نماز Masterskaret
اوقات نماز Hovda
اوقات نماز Totlandskampen
اوقات نماز Gaupeskaret
اوقات نماز Totlandsfjellet
اوقات نماز Terhaugane
اوقات نماز Småmyrane, (Smamyrane)
اوقات نماز Storkleiva
اوقات نماز Storekampen
اوقات نماز Vinsjansen
اوقات نماز Ørnahushaugen, (Ornahushaugen)
اوقات نماز Nordvikvatnet
اوقات نماز Fjellhaugen
اوقات نماز Kampalia
اوقات نماز Raunekleivtjørna, (Raunekleivtjorna)
اوقات نماز Steinafjellet
اوقات نماز Lindhaugen
اوقات نماز Dal
اوقات نماز Ålavika, (Alavika)
اوقات نماز Jambrokaklumpen
اوقات نماز Kikedalsvatnet
اوقات نماز Liarosnova
اوقات نماز Lonane
اوقات نماز Skardsvatnet
اوقات نماز Liaros
اوقات نماز Kalvadalshaugane
اوقات نماز Botreiskaret
اوقات نماز Veslenipen
اوقات نماز Halsen
اوقات نماز Engjalia
اوقات نماز Litangen