اوقات نماز Radøy

NO / Hordaland / Radøy

جهت قبله Radøy

N E S W

جهت قبله Radøy

°132.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Radøy, Hordaland: °132.8 :جهت قطب نما °132.5 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Radøy, Radoy

اوقات نماز Manger
اوقات نماز Mangerspollen
اوقات نماز Heimtjørni, (Heimtjorni)
اوقات نماز Eriksholmen
اوقات نماز Tømberdalen, (Tomberdalen)
اوقات نماز Svitkollen
اوقات نماز Svemyra
اوقات نماز Mangersvågen, (Mangersvagen)
اوقات نماز Gråmyra, (Gramyra)
اوقات نماز Nesvågen, (Nesvagen)
اوقات نماز Ellingvika
اوقات نماز Fugleskjeret
اوقات نماز Nøttveit, (Nottveit)
اوقات نماز Svartetjørna, (Svartetjorna)
اوقات نماز Buneset
اوقات نماز Mangersneset
اوقات نماز Hanneset
اوقات نماز Haugane
اوقات نماز Nesflui
اوقات نماز Steinholmen
اوقات نماز Mangersneset
اوقات نماز Stølleitet, (Stolleitet)
اوقات نماز Halvarholet
اوقات نماز Solendåsen, (Solendasen)
اوقات نماز Sæterskogen, (Saeterskogen)
اوقات نماز Skanselhaugen
اوقات نماز Kjevatnet
اوقات نماز Mangerøya, (Mangeroya)
اوقات نماز Langhøyen, (Langhoyen)
اوقات نماز Mangersøyna, (Mangersoyna)
اوقات نماز Brupollen
اوقات نماز Nesvatnet
اوقات نماز Storefjellet
اوقات نماز Kjebogen
اوقات نماز Vikingvågen, (Vikingvagen)
اوقات نماز Vidholmane
اوقات نماز Gerhardspollen
اوقات نماز Gjerdeberget
اوقات نماز Byrkjelandsvatnet
اوقات نماز Trædsvatnet, (Traedsvatnet)
اوقات نماز Træsvatnet, (Traesvatnet)
اوقات نماز Hallandsvatnet
اوقات نماز Grisneset
اوقات نماز Rossnestangen
اوقات نماز Vestre Knappen
اوقات نماز Morki
اوقات نماز Storholmen
اوقات نماز Krabbestraumen
اوقات نماز Rossnesbukta
اوقات نماز Byrkjeland
اوقات نماز Eldsfjellet
اوقات نماز Nordlineset
اوقات نماز Kollhøyen, (Kollhoyen)
اوقات نماز Roå, (Roa)
اوقات نماز Risfjellet
اوقات نماز Grønholmane, (Gronholmane)
اوقات نماز Nøttveitveten, (Nottveitveten)
اوقات نماز Slotsholmane
اوقات نماز Merkesmyra
اوقات نماز Klubbetangen
اوقات نماز Midtneset
اوقات نماز Halland
اوقات نماز Olsfjellet
اوقات نماز Nordre Slåttholmen, (Nordre Slattholmen)
اوقات نماز Mangersøy, (Mangersoy)
اوقات نماز Fjellet
اوقات نماز Trettholmen
اوقات نماز Slotsholmen
اوقات نماز Mangersholmane
اوقات نماز Tveiteåsen, (Tveiteasen)
اوقات نماز Gulaskjeret
اوقات نماز Byrkjelandsvågen, (Byrkjelandsvagen)
اوقات نماز Torhellrane
اوقات نماز Skarpeneset
اوقات نماز Buhøyen, (Buhoyen)
اوقات نماز Morkeviki
اوقات نماز Flatskjeret
اوقات نماز Skageneset
اوقات نماز Skarvskjeret
اوقات نماز Støneset, (Stoneset)
اوقات نماز Torvhøyane, (Torvhoyane)
اوقات نماز Stuvikhøyen, (Stuvikhoyen)
اوقات نماز Lisleholmen
اوقات نماز Pernilleskjeret
اوقات نماز Skrubbholmane
اوقات نماز Greiskaråsen, (Greiskarasen)
اوقات نماز Byrkjelandshaugane
اوقات نماز Toskeflui
اوقات نماز Maggo
اوقات نماز Morkefjellet
اوقات نماز Åbersholmen, (Abersholmen)
اوقات نماز Austre Tåni, (Austre Tani)
اوقات نماز Husdalen
اوقات نماز Skjeneviki
اوقات نماز Nordre Bogevågen, (Nordre Bogevagen)
اوقات نماز Svartberget
اوقات نماز Furholmen
اوقات نماز Kollstad
اوقات نماز Tresholmen
اوقات نماز Skitlarhøyen, (Skitlarhoyen)