اوقات نماز Os

NO / Hordaland / Os

جهت قبله Os

N E S W

جهت قبله Os

°132.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Os, Hordaland: °132.8 :جهت قطب نما °132.7 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Os

اوقات نماز Oselva
اوقات نماز Osøyro, (Osoyro)
اوقات نماز Steinneset
اوقات نماز Langhamarneset
اوقات نماز Langhamrane
اوقات نماز Haugsneset
اوقات نماز Solstrandfjæra, (Solstrandfjaera)
اوقات نماز Munkslehaugen
اوقات نماز Lakshamrane
اوقات نماز Greidalen
اوقات نماز Lyssandfjæra, (Lyssandfjaera)
اوقات نماز Villelia
اوقات نماز Kuvågen, (Kuvagen)
اوقات نماز Blanktjørna, (Blanktjorna)
اوقات نماز Breivika
اوقات نماز Raudholmane
اوقات نماز Havreitjørna, (Havreitjorna)
اوقات نماز Hølsvika, (Holsvika)
اوقات نماز Lunden
اوقات نماز Moldevika
اوقات نماز Langaneset
اوقات نماز Banktjørnhaugen, (Banktjornhaugen)
اوقات نماز Kyrkjelia
اوقات نماز Moldaneset
اوقات نماز Kyrkjedalen
اوقات نماز Stølsskaret, (Stolsskaret)
اوقات نماز Liadalen
اوقات نماز Storevarden
اوقات نماز Lekvenvågen, (Lekvenvagen)
اوقات نماز Haggardsvika
اوقات نماز Skoltabrottjørna, (Skoltabrottjorna)
اوقات نماز Liafjellet
اوقات نماز Bramdsneset
اوقات نماز Grønhaugen, (Gronhaugen)
اوقات نماز Moldegard
اوقات نماز Lunde
اوقات نماز Høgåsdalen, (Hogasdalen)
اوقات نماز Bjånesfjæra, (Bjanesfjaera)
اوقات نماز Skarphaugen
اوقات نماز Klyvelia
اوقات نماز Ulven
اوقات نماز Borgafjellet
اوقات نماز Tuenfjellet
اوقات نماز Alia
اوقات نماز Bjørnadalen, (Bjornadalen)
اوقات نماز Sandholmane
اوقات نماز Haggardslia
اوقات نماز Spongbakkhaugen
اوقات نماز Bjåneset, (Bjaneset)
اوقات نماز Rosemyra
اوقات نماز Tuendalen
اوقات نماز Hesthaugen
اوقات نماز Tyssdals-Sponga
اوقات نماز Svegadalen
اوقات نماز Lekvenvatnet
اوقات نماز Døsi, (Dosi)
اوقات نماز Søre Revskaret, (Sore Revskaret)
اوقات نماز Glypslia
اوقات نماز Tyssdalsvatnet
اوقات نماز Hegglandsdalen
اوقات نماز Furehaugen
اوقات نماز Hovland
اوقات نماز Kattaberget
اوقات نماز Tyssdal
اوقات نماز Skogafjell
اوقات نماز Skeiemyrane
اوقات نماز Ådnavika, (Adnavika)
اوقات نماز Godtjørna, (Godtjorna)
اوقات نماز Sjøsdalen, (Sjosdalen)
اوقات نماز Tøsdalselva, (Tosdalselva)
اوقات نماز Nordre Revskaret
اوقات نماز Irgenstjørna, (Irgenstjorna)
اوقات نماز Ingeborgkampen
اوقات نماز Hegglandsliane
اوقات نماز Eskjeneset
اوقات نماز Vikadalen
اوقات نماز Kloppamyra
اوقات نماز Ådnedalshaugen, (Adnedalshaugen)
اوقات نماز Brandneset
اوقات نماز Salbuvika
اوقات نماز Hetlefloten
اوقات نماز Gråberget, (Graberget)
اوقات نماز Ulvenfjellet
اوقات نماز Særvollvika, (Saervollvika)
اوقات نماز Salbuneset
اوقات نماز Nordåsen, (Nordasen)
اوقات نماز Banndalen
اوقات نماز Vargavågen, (Vargavagen)
اوقات نماز Snokkekampen
اوقات نماز Ådnedalen, (Adnedalen)
اوقات نماز Idlakleivtjørna, (Idlakleivtjorna)
اوقات نماز Hagavik
اوقات نماز Særvoldsvika, (Saervoldsvika)
اوقات نماز Hovereio
اوقات نماز Brekkekampen
اوقات نماز Berge
اوقات نماز Vindalshaugane
اوقات نماز Åsavatnet, (Asavatnet)
اوقات نماز Nordnova
اوقات نماز Skeisleira