اوقات نماز Meland

NO / Hordaland / Meland

جهت قبله Meland

N E S W

جهت قبله Meland

°132.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Meland, Hordaland: °132.9 :جهت قطب نما °132.7 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Meland, Maeland, Mæland

اوقات نماز Kvernhushaugane
اوقات نماز Vardnappen
اوقات نماز Knarvik
اوقات نماز Burkhovdane
اوقات نماز Frekhaug
اوقات نماز Juviki
اوقات نماز Loni
اوقات نماز Lynghaugen
اوقات نماز Litlaviki
اوقات نماز Kråkeneset, (Krakeneset)
اوقات نماز Langelandshavn
اوقات نماز Jonsokgrenda
اوقات نماز Storeknappen
اوقات نماز Fagerdalen
اوقات نماز Knarrviki
اوقات نماز Vikane
اوقات نماز Rossviki
اوقات نماز Kvassneset
اوقات نماز Haglsundet
اوقات نماز Rossaviki
اوقات نماز Mjåtveittjørni, (Mjatveittjorni)
اوقات نماز Vestredalen
اوقات نماز Litlebogen
اوقات نماز Elveviki
اوقات نماز Storebogen
اوقات نماز Torvmyrane
اوقات نماز Nausthaugane
اوقات نماز Åreviki, (Areviki)
اوقات نماز Isdalstø, (Isdalsto)
اوقات نماز Bøneset, (Boneset)
اوقات نماز Naustvika
اوقات نماز Løypetoni, (Loypetoni)
اوقات نماز Salhusfjorden
اوقات نماز Fureberget
اوقات نماز Floghaugane
اوقات نماز Viphaugen
اوقات نماز Juviknipa
اوقات نماز Skjeljavikane
اوقات نماز Halte Johansvika
اوقات نماز Lushola
اوقات نماز Rotemyrane
اوقات نماز Kråkåsen, (Krakasen)
اوقات نماز Krossnessundet
اوقات نماز Galteneset
اوقات نماز Benestøi, (Benestoi)
اوقات نماز Skitnedalen
اوقات نماز Trollhaugen
اوقات نماز Flatøy, (Flatoy)
اوقات نماز Kloppedalen
اوقات نماز Fossesjøen, (Fossesjoen)
اوقات نماز Austegardsfjæra, (Austegardsfjaera)
اوقات نماز Brodden
اوقات نماز Krossneset
اوقات نماز Storskaret
اوقات نماز Hansaviki
اوقات نماز Sedalen
اوقات نماز Toneset
اوقات نماز Fjellet
اوقات نماز Laksaneset
اوقات نماز Søre Krossnesviki, (Sore Krossnesviki)
اوقات نماز Storgard
اوقات نماز Smedneset
اوقات نماز Kråkhaugen, (Krakhaugen)
اوقات نماز Skjenhaugen
اوقات نماز Notaneset
اوقات نماز Skitnedalsvika
اوقات نماز Langaneset
اوقات نماز Hatleberget
اوقات نماز Lensmannsholmen
اوقات نماز Nordra Krossnesviki
اوقات نماز Nordrehavnen
اوقات نماز Dalstjørni, (Dalstjorni)
اوقات نماز Hjelteholmen
اوقات نماز Lakshaugen
اوقات نماز Salhus
اوقات نماز Ugleberget
اوقات نماز Solbergvika
اوقات نماز Svinsvågneset, (Svinsvagneset)
اوقات نماز Holsnøy, (Holsnoy)
اوقات نماز Strilelandet
اوقات نماز Flåmyrane, (Flamyrane)
اوقات نماز Lensmannsflui
اوقات نماز Nordra Eidavika
اوقات نماز Gudmundsholmen
اوقات نماز Hatleholmen
اوقات نماز Rundhaugen
اوقات نماز Bogen
اوقات نماز Søra Eidavika, (Sora Eidavika)
اوقات نماز Marusviki
اوقات نماز Storåkervika, (Storakervika)
اوقات نماز Jekteviki
اوقات نماز Viki
اوقات نماز Flatøy, (Flatoy)
اوقات نماز Galtaråsen, (Galtarasen)
اوقات نماز Kjellevika
اوقات نماز Flatøy, (Flatoy)
اوقات نماز Sogneviki
اوقات نماز Djupevika
اوقات نماز Ekornberget
اوقات نماز Sakstad