اوقات نماز Masfjorden

NO / Hordaland / Masfjorden

جهت قبله Masfjorden

N E S W

جهت قبله Masfjorden

°133.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Masfjorden, Hordaland: °133.1 :جهت قطب نما °133 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Masfjorden, Masfjorden kommune

اوقات نماز Helletangen
اوقات نماز Sandnesneset
اوقات نماز Stølsneset, (Stolsneset)
اوقات نماز Masfjorden
اوقات نماز Langetona
اوقات نماز Storeskjeret
اوقات نماز Stykkeneset
اوقات نماز Svaet
اوقات نماز Sandneskletten
اوقات نماز Djupeskarhaugen
اوقات نماز Ervika
اوقات نماز Ervikneset
اوقات نماز Tjørna, (Tjorna)
اوقات نماز Skjenstøhaugen, (Skjenstohaugen)
اوقات نماز Sprakevika
اوقات نماز Nordre Botneviki
اوقات نماز Karitona
اوقات نماز Botneneset
اوقات نماز Setsstøllia, (Setsstollia)
اوقات نماز Sandnesosen
اوقات نماز Skarvetangen
اوقات نماز Svultedalen
اوقات نماز Steinshogen
اوقات نماز Sandnesflui
اوقات نماز Søre Botneviki, (Sore Botneviki)
اوقات نماز Storliene
اوقات نماز Bjørnshogen, (Bjornshogen)
اوقات نماز Duesundøyna, (Duesundoyna)
اوقات نماز Grunnevikholmen
اوقات نماز Grunneviki
اوقات نماز Stallen
اوقات نماز Litledalen
اوقات نماز Botnestorhogen
اوقات نماز Seterdalen
اوقات نماز Vardleitet
اوقات نماز Bogslia
اوقات نماز Tresdalsvik
اوقات نماز Søre Varden, (Sore Varden)
اوقات نماز Stemmevatnet
اوقات نماز Skolmen
اوقات نماز Tytebærhogen, (Tytebaerhogen)
اوقات نماز Duesund
اوقات نماز Bjørkeneset, (Bjorkeneset)
اوقات نماز Masfjorden
اوقات نماز Nordre Varden
اوقات نماز Bogskråni, (Bogskrani)
اوقات نماز Kråna, (Krana)
اوقات نماز Bjørnedalen, (Bjornedalen)
اوقات نماز Kletten
اوقات نماز Riseskjeret
اوقات نماز Stolen
اوقات نماز Rotavik
اوقات نماز Bjørnedalshogen, (Bjornedalshogen)
اوقات نماز Klungrevikneset
اوقات نماز Storleitbenken
اوقات نماز Areklettgrunnen
اوقات نماز Træsdalshaugane, (Traesdalshaugane)
اوقات نماز Niphogen
اوقات نماز Furdalen
اوقات نماز Øyhaugen, (Oyhaugen)
اوقات نماز Bogsviki
اوقات نماز Botnefjellet
اوقات نماز Geitetjørna, (Geitetjorna)
اوقات نماز Bruvika
اوقات نماز Blomvika
اوقات نماز Stortjørnhogen, (Stortjornhogen)
اوقات نماز Torsteinvatnet
اوقات نماز Areklettangen
اوقات نماز Daletjørna, (Daletjorna)
اوقات نماز Grunnholmen
اوقات نماز Djupetjørnhogen, (Djupetjornhogen)
اوقات نماز Bjørnetjørne, (Bjornetjorne)
اوقات نماز Bjørkelihogen, (Bjorkelihogen)
اوقات نماز Ongledalen
اوقات نماز Steinshaugane
اوقات نماز Duesundfjellet
اوقات نماز Raudtjørna, (Raudtjorna)
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Onglehogen
اوقات نماز Båthaugtjørna, (Bathaugtjorna)
اوقات نماز Stemma
اوقات نماز Løhogen, (Lohogen)
اوقات نماز Djupetjørna, (Djupetjorna)
اوقات نماز Trettelia
اوقات نماز Sandsskjeret
اوقات نماز Staveneset
اوقات نماز Åsetjørna, (Asetjorna)
اوقات نماز Ongleholmen
اوقات نماز Sanden
اوقات نماز Svarhammaren
اوقات نماز Trongeskaret
اوقات نماز Bleikeskjeret
اوقات نماز Holsøya, (Holsoya)
اوقات نماز Ormhogen
اوقات نماز Øvre Stemma, (Ovre Stemma)
اوقات نماز Slaketjørna, (Slaketjorna)
اوقات نماز Skoltetjørna, (Skoltetjorna)
اوقات نماز Riset,langa
اوقات نماز Rusthogen
اوقات نماز Totjørna, (Totjorna)