اوقات نماز Granvin

NO / Hordaland / Granvin

جهت قبله Granvin

N E S W

جهت قبله Granvin

°134 :جهت قطب نما
جهت قبله Granvin, Hordaland: °134 :جهت قطب نما °134.5 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Granvin

اوقات نماز Granvin
اوقات نماز Granvinelva
اوقات نماز Eide
اوقات نماز Ravnestrand
اوقات نماز Toresbryggja
اوقات نماز Neståsåsen, (Nestasasen)
اوقات نماز Høyberget, (Hoyberget)
اوقات نماز Nodlahaugen
اوقات نماز Hamnaneset
اوقات نماز Hollanesåsen, (Hollanesasen)
اوقات نماز Haukadalen
اوقات نماز Grytevik
اوقات نماز Svortesvå, (Svortesva)
اوقات نماز Stuanes
اوقات نماز Grytefossen
اوقات نماز Furnes
اوقات نماز Hausberget
اوقات نماز Kattadalen
اوقات نماز Veravik
اوقات نماز Kjerland
اوقات نماز Seljeskår, (Seljeskar)
اوقات نماز Gjøttehaugen, (Gjottehaugen)
اوقات نماز Hesteståene, (Hestestaene)
اوقات نماز Elestveithaugen
اوقات نماز Langedalsberget
اوقات نماز Kaldå, (Kalda)
اوقات نماز Vosseholet
اوقات نماز Gjehovden
اوقات نماز Ljosegråbekken, (Ljosegrabekken)
اوقات نماز Skrånane, (Skranane)
اوقات نماز Svehaug
اوقات نماز Storemyr
اوقات نماز Stølshaugane, (Stolshaugane)
اوقات نماز Arnes
اوقات نماز Trohaug
اوقات نماز Lines
اوقات نماز Veslahorga
اوقات نماز Vetlalii
اوقات نماز Hause
اوقات نماز Nesheimslia
اوقات نماز Messhaug
اوقات نماز Snauehaug
اوقات نماز Selstå, (Selsta)
اوقات نماز Nonsfjellet
اوقات نماز Granvinsvatnet
اوقات نماز Leiken
اوقات نماز Stavanes
اوقات نماز Smøreggi, (Smoreggi)
اوقات نماز Nyademma
اوقات نماز Selstodbekken
اوقات نماز Bildeshaug
اوقات نماز Middagsvarden
اوقات نماز Håtjørn, (Hatjorn)
اوقات نماز Åsklov, (Asklov)
اوقات نماز Langhamrane
اوقات نماز Steinsethorgi
اوقات نماز Galthaug
اوقات نماز Eidesskår, (Eidesskar)
اوقات نماز Helsnes
اوقات نماز Horganipen
اوقات نماز Bjørndalsbekken, (Bjorndalsbekken)
اوقات نماز Salbuvik
اوقات نماز Måvatnet, (Mavatnet)
اوقات نماز Djupadalsbekken
اوقات نماز Orreflætene, (Orreflaetene)
اوقات نماز Haukanesneset
اوقات نماز Drivfoss
اوقات نماز Djupedal
اوقات نماز Skredberget
اوقات نماز Fjellmyr
اوقات نماز Nesheim
اوقات نماز Henriksvika
اوقات نماز Ytrabøneset, (Ytraboneset)
اوقات نماز Øyjordshaugen, (Oyjordshaugen)
اوقات نماز Nissebakkane
اوقات نماز Bukkaskorane
اوقات نماز Frigardsvatn
اوقات نماز Treldalen
اوقات نماز Fuglavatnet
اوقات نماز Startanes
اوقات نماز Røyrvatnet, (Royrvatnet)
اوقات نماز Nesheimhorgi
اوقات نماز Stokkseldalen
اوقات نماز Søkkjo, (Sokkjo)
اوقات نماز Verkadalsnuten
اوقات نماز Ørvik, (Orvik)
اوقات نماز Middagsvatnet
اوقات نماز Spunstjørni, (Spunstjorni)
اوقات نماز Dosafjellet
اوقات نماز Rysevik
اوقات نماز Riplehaugen
اوقات نماز Verkadalslii
اوقات نماز Ormtjørni, (Ormtjorni)
اوقات نماز Svedalskårane, (Svedalskarane)
اوقات نماز Fremsdalen
اوقات نماز Middagsskar
اوقات نماز Storeskardbekken
اوقات نماز Skråane, (Skraane)
اوقات نماز Bergskro
اوقات نماز Vatnasetvatnet