اوقات نماز Fusa

NO / Hordaland / Fusa

جهت قبله Fusa

N E S W

جهت قبله Fusa

°133 :جهت قطب نما
جهت قبله Fusa, Hordaland: °133 :جهت قطب نما °133.1 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fusa

اوقات نماز Eikelandsosen
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Tollaneset
اوقات نماز Lauvneset
اوقات نماز Eikelandsheiane
اوقات نماز Naustdalen
اوقات نماز Solshaugen
اوقات نماز Lundevika
اوقات نماز Hønsahaugen, (Honsahaugen)
اوقات نماز Austestadholmane
اوقات نماز Tveitlia
اوقات نماز Skora
اوقات نماز Høgehaugen, (Hogehaugen)
اوقات نماز Svaneneset
اوقات نماز Hagafjøra, (Hagafjora)
اوقات نماز Koldal
اوقات نماز Øykjaskora, (Oykjaskora)
اوقات نماز Brunena
اوقات نماز Bruhaugen
اوقات نماز Austestadvågen, (Austestadvagen)
اوقات نماز Kroklebruna
اوقات نماز Holåsen, (Holasen)
اوقات نماز Grimeneset
اوقات نماز Røyndalen, (Royndalen)
اوقات نماز Lundervikelva
اوقات نماز Furehaugen
اوقات نماز Monssetemyra
اوقات نماز Storekleivhaugen
اوقات نماز Berga
اوقات نماز Erdalen
اوقات نماز Midtskogsmyra
اوقات نماز Lammaneset
اوقات نماز Røynlia, (Roynlia)
اوقات نماز Skutlahaugen
اوقات نماز Skjelbreidvatnet
اوقات نماز Svoa
اوقات نماز Mosatjørna, (Mosatjorna)
اوقات نماز Martinestjørna, (Martinestjorna)
اوقات نماز Revadalen
اوقات نماز Skredhaugane
اوقات نماز Skitnedalshaugen
اوقات نماز Roalia
اوقات نماز Fjellet
اوقات نماز Lammanesheiane
اوقات نماز Nonkam
اوقات نماز Borknedalane
اوقات نماز Blautemyrhaugen
اوقات نماز Hovda
اوقات نماز Lammanesbrota
اوقات نماز Eikelandsvatnet
اوقات نماز Småstigehaugane, (Smastigehaugane)
اوقات نماز Legehaugane
اوقات نماز Dorganeset
اوقات نماز Rundehaugen
اوقات نماز Rypeheiane
اوقات نماز Hafskorhovda
اوقات نماز Møshovd, (Moshovd)
اوقات نماز Setraskora
اوقات نماز Hestabekken
اوقات نماز Maurahaugen
اوقات نماز Askedalen
اوقات نماز Lurabekken
اوقات نماز Storemyra
اوقات نماز Austestad-Storbøhaugen, (Austestad-Storbohaugen)
اوقات نماز Hundsetehaugen
اوقات نماز Ormabekken
اوقات نماز Bergeholmen
اوقات نماز Steinadalen
اوقات نماز Røldalsfjellet, (Roldalsfjellet)
اوقات نماز Liane
اوقات نماز Langeskora
اوقات نماز Mauratjørna, (Mauratjorna)
اوقات نماز Austestadtjørna, (Austestadtjorna)
اوقات نماز Rundatjørna, (Rundatjorna)
اوقات نماز Bruna
اوقات نماز Toreneset
اوقات نماز Svartberget
اوقات نماز Sævareidvatnet, (Saevareidvatnet)
اوقات نماز Bergsvika
اوقات نماز Ulvedalskreda
اوقات نماز Sletthaugen
اوقات نماز Jonahaugen
اوقات نماز Berge-Storbøhaugen, (Berge-Storbohaugen)
اوقات نماز Vardafjellet
اوقات نماز Geitaskarvet
اوقات نماز Kroklia
اوقات نماز Geitaloftet
اوقات نماز Skarnuten
اوقات نماز Spirfjellet
اوقات نماز Midtlangeskora
اوقات نماز Koldalstjørna, (Koldalstjorna)
اوقات نماز Kvisthaugen
اوقات نماز Kjosaneset
اوقات نماز Kvålsneset, (Kvalsneset)
اوقات نماز Tjukkhaugen
اوقات نماز Lygrestjørna, (Lygrestjorna)
اوقات نماز Skotdalen
اوقات نماز Bergselva
اوقات نماز Skjelbreidheia
اوقات نماز Skitnedalen