اوقات نماز Fjell

NO / Hordaland / Fjell

جهت قبله Fjell

N E S W

جهت قبله Fjell

°132.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Fjell, Hordaland: °132.7 :جهت قطب نما °132.4 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fjell

اوقات نماز Straume
اوقات نماز Stovevatnet
اوقات نماز Storhilleren
اوقات نماز Skipsdalen
اوقات نماز Skiftedalsvatnet
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Nordra Straumsvika
اوقات نماز Straumsholmane
اوقات نماز Straumskylderen
اوقات نماز Stekervika
اوقات نماز Litlesotra
اوقات نماز Utfallet
اوقات نماز Sauaneset
اوقات نماز Nordre Pollhaugen
اوقات نماز Grunnavågsvatnet, (Grunnavagsvatnet)
اوقات نماز Arefjordpollen
اوقات نماز Branndalsfjellet
اوقات نماز Krabbholmen
اوقات نماز Pollholmen
اوقات نماز Synstholmen
اوقات نماز Arefjord
اوقات نماز Buholmen
اوقات نماز Storskaret
اوقات نماز Bildøyna, (Bildoyna)
اوقات نماز Hestvikfjellet
اوقات نماز Vestra Arefjordvatnet
اوقات نماز Holmavatnet
اوقات نماز Storskarstjørna, (Storskarstjorna)
اوقات نماز Byksevatnet
اوقات نماز Bildetangen
اوقات نماز Larslivatnet
اوقات نماز Vestra Tjuvavika
اوقات نماز Maggarvika
اوقات نماز Kotevatnet
اوقات نماز Skarpeneset
اوقات نماز Trettholmen
اوقات نماز Burdalen
اوقات نماز Tona
اوقات نماز Rotavika
اوقات نماز Tonafjellet
اوقات نماز Burdalsfjellet
اوقات نماز Tobrotet
اوقات نماز Smihaugen
اوقات نماز Steinsfjellet
اوقات نماز Vestrevika
اوقات نماز Bukketåvika, (Bukketavika)
اوقات نماز Søra Apalvika, (Sora Apalvika)
اوقات نماز Arefjordvatnet
اوقات نماز Geitvikneset
اوقات نماز Bildøystraumen, (Bildoystraumen)
اوقات نماز Gangstøvika, (Gangstovika)
اوقات نماز Småvarden, (Smavarden)
اوقات نماز Skogadalsfjella
اوقات نماز Gangstøholmen, (Gangstoholmen)
اوقات نماز Geitavika
اوقات نماز Gullfjellvatnet
اوقات نماز Valen
اوقات نماز Vollvika
اوقات نماز Ørnnipa, (Ornnipa)
اوقات نماز Gullfjellet
اوقات نماز Skaret
اوقات نماز Løhaugen, (Lohaugen)
اوقات نماز Foldnes
اوقات نماز Huldrahaugen
اوقات نماز Mustadvatnet
اوقات نماز Magnusvatnet
اوقات نماز Odavatnet
اوقات نماز Bykletten
اوقات نماز Knarrevik
اوقات نماز Storavatnet
اوقات نماز Skogadalen
اوقات نماز Steinfjellet
اوقات نماز Høgøyna, (Hogoyna)
اوقات نماز Myrane
اوقات نماز Lyrholet
اوقات نماز Djupedalen
اوقات نماز Foldnes
اوقات نماز Botnavatnet
اوقات نماز Øyatangen, (Oyatangen)
اوقات نماز Torskaberga
اوقات نماز Ebbesvikfjellet
اوقات نماز Råna, (Rana)
اوقات نماز Flatholmen
اوقات نماز Sauavatnet
اوقات نماز Valahavnen
اوقات نماز Ørnareiret, (Ornareiret)
اوقات نماز Valen
اوقات نماز Skjendalen
اوقات نماز Bleikeskjeret
اوقات نماز Lyklavatnet
اوقات نماز Torghaugane
اوقات نماز Søre Knappavika, (Sore Knappavika)
اوقات نماز Hestvika
اوقات نماز Maimyra
اوقات نماز Kolltveit
اوقات نماز Nordra Døsjevika, (Nordra Dosjevika)
اوقات نماز Vågevatnet, (Vagevatnet)
اوقات نماز Ebbesvikvatnet
اوقات نماز Beinhaugen
اوقات نماز Nordrevågen, (Nordrevagen)