اوقات نماز Fedje

NO / Hordaland / Fedje

جهت قبله Fedje

N E S W

جهت قبله Fedje

°132.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Fedje, Hordaland: °132.7 :جهت قطب نما °132.3 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fedje

اوقات نماز Fedje
اوقات نماز Rongsvågen, (Rongsvagen)
اوقات نماز Blåstokken, (Blastokken)
اوقات نماز Øvre Vassivarvatnet, (Ovre Vassivarvatnet)
اوقات نماز Pollen
اوقات نماز Smiholmen
اوقات نماز Grønevasstjørni, (Gronevasstjorni)
اوقات نماز Rongsneset
اوقات نماز Grønhaugen, (Gronhaugen)
اوقات نماز Lynghaugen
اوقات نماز Bratthammaren
اوقات نماز Kista
اوقات نماز Kisteneset
اوقات نماز Vardeskjeret
اوقات نماز Kvernhusdalen
اوقات نماز Siglingeneset
اوقات نماز Moldøyna, (Moldoyna)
اوقات نماز Storevatnet
اوقات نماز Straumshaugen
اوقات نماز Flundrevågen, (Flundrevagen)
اوقات نماز Rekkingedalen
اوقات نماز Storevasshaugen
اوقات نماز Såta, (Sata)
اوقات نماز Sildevågen, (Sildevagen)
اوقات نماز Storevasstjørni, (Storevasstjorni)
اوقات نماز Synstelen
اوقات نماز Langevasskrokane
اوقات نماز Litlemulen
اوقات نماز Fedje
اوقات نماز Otresteinen
اوقات نماز Rekkingedalstjørni, (Rekkingedalstjorni)
اوقات نماز Moldøyosen, (Moldoyosen)
اوقات نماز Hovden
اوقات نماز Terneneset
اوقات نماز Bruvågen, (Bruvagen)
اوقات نماز Hjeltevardneset
اوقات نماز Brurevatnet
اوقات نماز Hesthøyen, (Hesthoyen)
اوقات نماز Søre Vidnappen, (Sore Vidnappen)
اوقات نماز Vestervågen, (Vestervagen)
اوقات نماز Søndre Vidnappen, (Sondre Vidnappen)
اوقات نماز Ringskjeret
اوقات نماز Sjonsihaugen
اوقات نماز Nordre Vidnappen
اوقات نماز Sildeviki
اوقات نماز Vidnappsvika
اوقات نماز Sængneset, (Saengneset)
اوقات نماز Sengneset
اوقات نماز Sengsbukti
اوقات نماز Moldøyholmen, (Moldoyholmen)
اوقات نماز Karlsøyna, (Karlsoyna)
اوقات نماز Kvalviki
اوقات نماز Litla Leidskjeret
اوقات نماز Store Karigjelta
اوقات نماز Tjørnane, (Tjornane)
اوقات نماز Hellsøyna, (Hellsoyna)
اوقات نماز Leieskjeret,store
اوقات نماز Sandøygrunnen, (Sandoygrunnen)
اوقات نماز Skarvøyna, (Skarvoyna)
اوقات نماز Lepsøyna, (Lepsoyna)
اوقات نماز Hammarsvatnet
اوقات نماز Argen
اوقات نماز Fedjebjørnen, (Fedjebjornen)
اوقات نماز Oksen
اوقات نماز Halsen
اوقات نماز Kavringen
اوقات نماز Hella
اوقات نماز Nordre Karigjelta
اوقات نماز Vassviktjørna, (Vassviktjorna)
اوقات نماز Gulenakken
اوقات نماز Alterhaugen
اوقات نماز Blåbærholmtjørni, (Blabaerholmtjorni)
اوقات نماز Hatteboen
اوقات نماز Grisholmsundet
اوقات نماز Harjen
اوقات نماز Søre Fedjebjørntjørni, (Sore Fedjebjorntjorni)
اوقات نماز Grisholmen
اوقات نماز Løynevågen, (Loynevagen)
اوقات نماز Langøybukti, (Langoybukti)
اوقات نماز Siriholmen
اوقات نماز Sengsvasshaugen
اوقات نماز Grisholmskjeret
اوقات نماز Klumpen
اوقات نماز Søre Lyngholmen, (Sore Lyngholmen)
اوقات نماز Vassviki
اوقات نماز Austra Slissøyna, (Austra Slissoyna)
اوقات نماز Havreboen
اوقات نماز Aurihopsvatni
اوقات نماز Langeskjeret
اوقات نماز Islendingskjeret
اوقات نماز Flatholmen
اوقات نماز Flatholmskjeret
اوقات نماز Skjeret
اوقات نماز Vestra Slissøyna, (Vestra Slissoyna)
اوقات نماز Suleskjeret
اوقات نماز Lyngholmane
اوقات نماز Småsengsvatnet, (Smasengsvatnet)
اوقات نماز Skjeljeflunakken
اوقات نماز Nordøyskjeret, (Nordoyskjeret)
اوقات نماز Litle Fiskholmen