اوقات نماز Eidfjord

NO / Hordaland / Eidfjord

جهت قبله Eidfjord

N E S W

جهت قبله Eidfjord

°134.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Eidfjord, Hordaland: °134.2 :جهت قطب نما °134.9 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Eidfjord, Ehjdf'ord, Eidfjord kommune, Eidfjords kommun, Ejdf'ord, Kommun Eidfjord, idaphajorda, Ейдфьорд, Эйдфьорд, ইদফজোর্ড

اوقات نماز Ostangen
اوقات نماز Eidfjord
اوقات نماز Lægereid, (Laegereid)
اوقات نماز Vik
اوقات نماز Kjærøyni, (Kjaeroyni)
اوقات نماز Hæreidvik, (Haereidvik)
اوقات نماز Stangadalen
اوقات نماز Esmarhaug
اوقات نماز Gamle Naustvik
اوقات نماز Hæreid, (Haereid)
اوقات نماز Menes
اوقات نماز Hereidsberget
اوقات نماز Vindoksli
اوقات نماز Vikelii
اوقات نماز Kyskeneset
اوقات نماز Menesbekken
اوقات نماز Ørnaberg, (Ornaberg)
اوقات نماز Fosslii
اوقات نماز Lægreidslii, (Laegreidslii)
اوقات نماز Leirvikneset
اوقات نماز Blurenes
اوقات نماز Rossanes
اوقات نماز Leirvikane
اوقات نماز Ulvskjaftnuten
اوقات نماز Solaskor
اوقات نماز Austro
اوقات نماز Gyllaskorane
اوقات نماز Eikenes
اوقات نماز Stavanes
اوقات نماز Øktarnuten, (Oktarnuten)
اوقات نماز Stiganes
اوقات نماز Middagsnuten
اوقات نماز Bleikaberg
اوقات نماز Stavanesodden
اوقات نماز Oksaneset
اوقات نماز Kakkaskor
اوقات نماز Sotarnut
اوقات نماز Seljeskor
اوقات نماز Kristiskor
اوقات نماز Ruvlenutane
اوقات نماز Gråskallen, (Graskallen)
اوقات نماز Eidfjordvatnet
اوقات نماز Kvamsdalen
اوقات نماز Beggeskor
اوقات نماز Støla, (Stola)
اوقات نماز Veralskor
اوقات نماز Kvamslii
اوقات نماز Berget
اوقات نماز Smørblendo, (Smorblendo)
اوقات نماز Kvamsneset
اوقات نماز Salthelledalen
اوقات نماز Buforetjørni, (Buforetjorni)
اوقات نماز Tungegjelsbekken
اوقات نماز Hotlenuten
اوقات نماز Storenuten
اوقات نماز Svartetjørn, (Svartetjorn)
اوقات نماز Svartedalsnuten
اوقات نماز Øykaskor, (Oykaskor)
اوقات نماز Trælåi, (Traelai)
اوقات نماز Langedalsnuten
اوقات نماز Fiskaviki
اوقات نماز Lynghaugen
اوقات نماز Simadalsskjæri, (Simadalsskjaeri)
اوقات نماز Bytesbekknuten
اوقات نماز Kalvanes
اوقات نماز Nesjaodden
اوقات نماز Nøkken, (Nokken)
اوقات نماز Skoradalsnuten
اوقات نماز Bytesbekken
اوقات نماز Fogerlia
اوقات نماز Kjeskorane
اوقات نماز Nesjasvadi
اوقات نماز Selavik
اوقات نماز Spannstjørnane, (Spannstjornane)
اوقات نماز Erdal
اوقات نماز Sansaviki
اوقات نماز Kvamsdalsbekken
اوقات نماز Setenuten
اوقات نماز Fossen
اوقات نماز Trælbotn, (Traelbotn)
اوقات نماز Tindesnes
اوقات نماز Televiki
اوقات نماز Nolten
اوقات نماز Kalvanesnuten
اوقات نماز Geismyrane
اوقات نماز Kjeanes
اوقات نماز Naustnes
اوقات نماز Hotlegilet
اوقات نماز Veig
اوقات نماز Skor
اوقات نماز Trælhaug, (Traelhaug)
اوقات نماز Tambjørnhamren, (Tambjornhamren)
اوقات نماز Krossdalen
اوقات نماز Svarthamrane
اوقات نماز Skogasetbekken
اوقات نماز Geitstjørnane, (Geitstjornane)
اوقات نماز Prestkoneholet
اوقات نماز Skarslii
اوقات نماز Kjeanesvik
اوقات نماز Buadalane