اوقات نماز Bømlo

NO / Hordaland / Bømlo

جهت قبله Bømlo

N E S W

جهت قبله Bømlo

°132.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Bømlo, Hordaland: °132.2 :جهت قطب نما °132.1 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bømlo, Bomlo

اوقات نماز Svortland
اوقات نماز Kyrkjeneset
اوقات نماز Vardhaugen
اوقات نماز Beinahaugane
اوقات نماز Storavatnet
اوقات نماز Klæret, (Klaeret)
اوقات نماز Kverhaugen
اوقات نماز Svortlandselva
اوقات نماز Gåslandsneset, (Gaslandsneset)
اوقات نماز Draglandshaugen
اوقات نماز Stavlandsøya, (Stavlandsoya)
اوقات نماز Olshaug
اوقات نماز Jamnaheia
اوقات نماز Steinsbø, (Steinsbo)
اوقات نماز Tverråvatnet, (Tverravatnet)
اوقات نماز Øykjahaugen, (Oykjahaugen)
اوقات نماز Stølo, (Stolo)
اوقات نماز Tverråvika, (Tverravika)
اوقات نماز Pålskardet, (Palskardet)
اوقات نماز Raunevarden
اوقات نماز Grindavatnet
اوقات نماز Busthorn
اوقات نماز Straumdalen
اوقات نماز Hollandsdalen
اوقات نماز Barmahaugane
اوقات نماز Vågstjørna, (Vagstjorna)
اوقات نماز Ulvsvatnet
اوقات نماز Kveldbarmen
اوقات نماز Småtjørnane, (Smatjornane)
اوقات نماز Skiftesfjellet
اوقات نماز Urangsvåg, (Urangsvag)
اوقات نماز Olatjørna, (Olatjorna)
اوقات نماز Hillesdalen
اوقات نماز Busthårnsåta, (Bustharnsata)
اوقات نماز Otradalen
اوقات نماز Stavlandstjørna, (Stavlandstjorna)
اوقات نماز Arnahamrane
اوقات نماز Maratangen
اوقات نماز Løfjellet, (Lofjellet)
اوقات نماز Hammaren
اوقات نماز Buhammar
اوقات نماز Pøyletjørna, (Poyletjorna)
اوقات نماز Hillesvika
اوقات نماز Melandsåta,store, (Melandsata,store)
اوقات نماز Øyjordsvatnet, (Oyjordsvatnet)
اوقات نماز Barnartjørna, (Barnartjorna)
اوقات نماز Breiedalen
اوقات نماز Løtjørna, (Lotjorna)
اوقات نماز Litla Melanssåta, (Litla Melanssata)
اوقات نماز Urangsvågen, (Urangsvagen)
اوقات نماز Raunavatnet
اوقات نماز Ålforneset, (Alforneset)
اوقات نماز Ospardalen
اوقات نماز Bakkadalen
اوقات نماز Lauvåstjørna, (Lauvastjorna)
اوقات نماز Bjølledalen, (Bjolledalen)
اوقات نماز Grindadalen
اوقات نماز Grimstjørna, (Grimstjorna)
اوقات نماز Hallaråkerfjella, (Hallarakerfjella)
اوقات نماز Fjellet
اوقات نماز Sjøvollbogen, (Sjovollbogen)
اوقات نماز Sandvikvatnet
اوقات نماز Hundatjørna, (Hundatjorna)
اوقات نماز Hopatjørna, (Hopatjorna)
اوقات نماز Bjørkåsen, (Bjorkasen)
اوقات نماز Øygardsvika, (Oygardsvika)
اوقات نماز Morketjørna, (Morketjorna)
اوقات نماز Gangstøholmen, (Gangstoholmen)
اوقات نماز Giljedalen
اوقات نماز Båsen, (Basen)
اوقات نماز Dyrvatnet
اوقات نماز Øklandsvatnet, (Oklandsvatnet)
اوقات نماز Geitholmen
اوقات نماز Støytehaugen, (Stoytehaugen)
اوقات نماز Sele
اوقات نماز Ljosundfjellet
اوقات نماز Vassneset
اوقات نماز Ulvavatnet
اوقات نماز Grimsfjellet
اوقات نماز Langhaugen
اوقات نماز Dalaskiftet
اوقات نماز Kastepøyla, (Kastepoyla)
اوقات نماز Selsvatnet
اوقات نماز Pollane
اوقات نماز Alsvågvatnet, (Alsvagvatnet)
اوقات نماز Tverrbjørg, (Tverrbjorg)
اوقات نماز Øydjordspollen, (Oydjordspollen)
اوقات نماز Skammaneset
اوقات نماز Djupedalstangen
اوقات نماز Perabekken
اوقات نماز Grøndalen, (Grondalen)
اوقات نماز Meland
اوقات نماز Øklandsvågen, (Oklandsvagen)
اوقات نماز Sætraholmen, (Saetraholmen)
اوقات نماز Selselva
اوقات نماز Melingsvatnet
اوقات نماز Litlafjellet
اوقات نماز Sørgardsvika, (Sorgardsvika)
اوقات نماز Ulvsvåg, (Ulvsvag)
اوقات نماز Gangstøvika, (Gangstovika)