اوقات نماز Austrheim

NO / Hordaland / Austrheim

جهت قبله Austrheim

N E S W

جهت قبله Austrheim

°132.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Austrheim, Hordaland: °132.9 :جهت قطب نما °132.5 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Austrheim

اوقات نماز Austrheim
اوقات نماز Årås, (Aras)
اوقات نماز Åråsvatnet, (Arasvatnet)
اوقات نماز Breidviki
اوقات نماز Stongehaugen
اوقات نماز Kyrkjehaugen
اوقات نماز Makdalshaugen
اوقات نماز Kollmyra
اوقات نماز Gjerdhaugen
اوقات نماز Rasmusvatnet
اوقات نماز Blomhaugane
اوقات نماز Mastrevikane
اوقات نماز Store Leddikhaugen
اوقات نماز Eldrihaugen
اوقات نماز Kyrkjeviki
اوقات نماز Hjartåselvi, (Hjartaselvi)
اوقات نماز Geitholmen
اوقات نماز Viksholmane
اوقات نماز Kirkjeholmane
اوقات نماز Smalevardane
اوقات نماز Gassevågen, (Gassevagen)
اوقات نماز Gulsmedneset
اوقات نماز Litletjørna, (Litletjorna)
اوقات نماز Trollåsane, (Trollasane)
اوقات نماز Tverrhaugen
اوقات نماز Nyhamni
اوقات نماز Langedalshaugen
اوقات نماز Galten
اوقات نماز Nyhavnsholmen
اوقات نماز Resnipa
اوقات نماز Skulehusmyra
اوقات نماز Øykedalen, (Oykedalen)
اوقات نماز Rotevatnet
اوقات نماز Skråhaugen, (Skrahaugen)
اوقات نماز Sætrebukti, (Saetrebukti)
اوقات نماز Kluftholmen
اوقات نماز Sætersviki, (Saetersviki)
اوقات نماز Kastholmen
اوقات نماز Klubbneset
اوقات نماز Jamnhaugane
اوقات نماز Netholmen
اوقات نماز Juberget
اوقات نماز Blodvika
اوقات نماز Gasseneset
اوقات نماز Hansholmen
اوقات نماز Lyngtræneset, (Lyngtraeneset)
اوقات نماز Snapphaugane
اوقات نماز Sætersosen, (Saetersosen)
اوقات نماز Pytthaugen
اوقات نماز Breidvikvarden
اوقات نماز Hornemyra
اوقات نماز Brattebrekkene
اوقات نماز Lien
اوقات نماز Klåretjørni, (Klaretjorni)
اوقات نماز Brattholmen
اوقات نماز Dinesholmen
اوقات نماز Skolmene
اوقات نماز Ulvikavatnet
اوقات نماز Ingridhaugen
اوقات نماز Purkholmane
اوقات نماز Sjåneset, (Sjaneset)
اوقات نماز Åråsvågen, (Arasvagen)
اوقات نماز Austre Purkholmen
اوقات نماز Åsetjørna, (Asetjorna)
اوقات نماز Notholmen
اوقات نماز Børholmane, (Borholmane)
اوقات نماز Leitet
اوقات نماز Grisholmen
اوقات نماز Austrheimstjørni, (Austrheimstjorni)
اوقات نماز Solesjøen, (Solesjoen)
اوقات نماز Larsholmen
اوقات نماز Nipa
اوقات نماز Hopland
اوقات نماز Mariusholmen
اوقات نماز Solevatnet
اوقات نماز Austrheimsvågen, (Austrheimsvagen)
اوقات نماز Vassdalen
اوقات نماز Magnholmen
اوقات نماز Vikingtræet, (Vikingtraeet)
اوقات نماز Utkeila
اوقات نماز Bergsviki
اوقات نماز Kilstraumen
اوقات نماز Førlandsvatnet, (Forlandsvatnet)
اوقات نماز Hammarsvatnet
اوقات نماز Synnevågen, (Synnevagen)
اوقات نماز Olsvågen, (Olsvagen)
اوقات نماز Ørnekulten, (Ornekulten)
اوقات نماز Sømhaugen, (Somhaugen)
اوقات نماز Hilleren
اوقات نماز Sauøyna, (Sauoyna)
اوقات نماز Olsneset
اوقات نماز Lamholmen
اوقات نماز Sjevika
اوقات نماز Sætre, (Saetre)
اوقات نماز Trosthaugen
اوقات نماز Kalven
اوقات نماز Kviteberget
اوقات نماز Trollholmskjeret
اوقات نماز Beglholmen
اوقات نماز Kalvstangen