اوقات نماز Austevoll

NO / Hordaland / Austevoll

جهت قبله Austevoll

N E S W

جهت قبله Austevoll

°132.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Austevoll, Hordaland: °132.5 :جهت قطب نما °132.4 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Austevoll

اوقات نماز Storebø, (Storebo)
اوقات نماز Knivhaugen
اوقات نماز Sturtevika
اوقات نماز Prestaneset
اوقات نماز Litle Netholmen
اوقات نماز Vestra Storebøvika, (Vestra Storebovika)
اوقات نماز Holsundholmen
اوقات نماز Marihaugen
اوقات نماز Bjånesøy, (Bjanesoy)
اوقات نماز Geitetjørna, (Geitetjorna)
اوقات نماز Bjånes, (Bjanes)
اوقات نماز Palsihaugen
اوقات نماز Birkeland
اوقات نماز Haugland
اوقات نماز Kuvika
اوقات نماز Rostøytåa, (Rostoytaa)
اوقات نماز Stormhaugen
اوقات نماز Storebøviki,austre, (Storeboviki,austre)
اوقات نماز Tipateskjæret, (Tipateskjaeret)
اوقات نماز Tretlivatnet
اوقات نماز Vasseidevatnet
اوقات نماز Geitholmen
اوقات نماز Ugleneshaugen
اوقات نماز Rostøya, (Rostoya)
اوقات نماز Storholmen
اوقات نماز Vestbøholmen, (Vestboholmen)
اوقات نماز Veggjapollen
اوقات نماز Kyllingane
اوقات نماز Krabbevika
اوقات نماز Fiskevatnet
اوقات نماز Storsøy, (Storsoy)
اوقات نماز Vasseide
اوقات نماز Bleikjo
اوقات نماز Prestnesholmane
اوقات نماز Breidvikskjeret
اوقات نماز Veggjaneset
اوقات نماز Grepaneset
اوقات نماز Bakholmen,austre
اوقات نماز Urdnesvika
اوقات نماز Klubbetåa, (Klubbetaa)
اوقات نماز Torholmen
اوقات نماز Mørholmen, (Morholmen)
اوقات نماز Rostøy, (Rostoy)
اوقات نماز Kjøpmannholmen, (Kjopmannholmen)
اوقات نماز Oretua
اوقات نماز Eidholmane
اوقات نماز Krossen
اوقات نماز Vardehaugane
اوقات نماز Eidholmen
اوقات نماز Paraksholmane
اوقات نماز Sauaneset
اوقات نماز Lambøy, (Lamboy)
اوقات نماز Nordre Svortevik
اوقات نماز Søvågen, (Sovagen)
اوقات نماز Helledalsmyrane
اوقات نماز Seiholmen
اوقات نماز Ringskjeret
اوقات نماز Rakanov
اوقات نماز Pirholmen
اوقات نماز Lyrskaret
اوقات نماز Nordre Eidet
اوقات نماز Straumsneset
اوقات نماز Skardshaugen
اوقات نماز Langevatnet
اوقات نماز Bjelland
اوقات نماز Nordrevik
اوقات نماز Ternholmen
اوقات نماز Bergtangen
اوقات نماز Høge Paraksholmen, (Hoge Paraksholmen)
اوقات نماز Søre Kobbevik, (Sore Kobbevik)
اوقات نماز Bjellandsøyi, (Bjellandsoyi)
اوقات نماز Lambøya, (Lamboya)
اوقات نماز Svarlevik,s
اوقات نماز Paraksstallen
اوقات نماز Søre Eidet, (Sore Eidet)
اوقات نماز Havareia
اوقات نماز Kumløy, (Kumloy)
اوقات نماز Ryggholmen
اوقات نماز Setehaugen
اوقات نماز Ospøykalven, (Ospoykalven)
اوقات نماز Joa
اوقات نماز Porsnesvatnet
اوقات نماز Eidsklubben
اوقات نماز Klubbholmen
اوقات نماز Naustvika
اوقات نماز Nesjaklubben
اوقات نماز Paraket
اوقات نماز Skjærhaugane, (Skjaerhaugane)
اوقات نماز Nordre Kobbevik
اوقات نماز Lamøyskjeret, (Lamoyskjeret)
اوقات نماز Haukanesvågen, (Haukanesvagen)
اوقات نماز Ospøya, (Ospoya)
اوقات نماز Hufthammar
اوقات نماز Yttrepollen
اوقات نماز Oksebåsen, (Oksebasen)
اوقات نماز Oksebåsneset, (Oksebasneset)
اوقات نماز Trollsøyosen, (Trollsoyosen)
اوقات نماز Porsnesset
اوقات نماز Kolbeinshamn
اوقات نماز Kolbeinsneset