اوقات نماز Askøy

NO / Hordaland / Askøy

جهت قبله Askøy

N E S W

جهت قبله Askøy

°132.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Askøy, Hordaland: °132.8 :جهت قطب نما °132.6 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Askøy, Askoy

اوقات نماز Kleppestø, (Kleppesto)
اوقات نماز Maltvika
اوقات نماز Vatnavatnet
اوقات نماز Maltvikneset
اوقات نماز Klubbevika
اوقات نماز Hesdalen
اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Rotavatnet
اوقات نماز Trollaskaret
اوقات نماز Klubben
اوقات نماز Leirvika
اوقات نماز Knektholmen
اوقات نماز Klampavika
اوقات نماز Heiafjellet
اوقات نماز Askildsvika
اوقات نماز Dyrdalsfjellet
اوقات نماز Koparvatnet
اوقات نماز Florvågskjeret, (Florvagskjeret)
اوقات نماز Kyllaren
اوقات نماز Svensmyra
اوقات نماز Skjøndalen, (Skjondalen)
اوقات نماز Bustafjellsmyra
اوقات نماز Storholmen
اوقات نماز Bastaneset
اوقات نماز Lillevarden
اوقات نماز Bastaneset
اوقات نماز Skjervika
اوقات نماز Bustafjellet
اوقات نماز Seienesvika
اوقات نماز Støneset, (Stoneset)
اوقات نماز Moteidet
اوقات نماز Storeklubben
اوقات نماز Dyrdalen
اوقات نماز Øyarodden, (Oyarodden)
اوقات نماز Hamna
اوقات نماز Nordnes
اوقات نماز Stongafjellet
اوقات نماز Florvågøyna, (Florvagoyna)
اوقات نماز Florvåg, (Florvag)
اوقات نماز Kvarven
اوقات نماز Florvågen, (Florvagen)
اوقات نماز Skålevikneset, (Skalevikneset)
اوقات نماز Gullskjervika
اوقات نماز Skogedalen
اوقات نماز Kirkebukten
اوقات نماز Strusshamnvatnet
اوقات نماز Brikafjellet
اوقات نماز Puddefjorden
اوقات نماز Skåleviksfjæra, (Skaleviksfjaera)
اوقات نماز Skarholmen
اوقات نماز Kirkebukten
اوقات نماز Nyavatnet
اوقات نماز Skålevika, (Skalevika)
اوقات نماز Nordnespynten
اوقات نماز Brøstaneset, (Brostaneset)
اوقات نماز Laksevåg, (Laksevag)
اوقات نماز Tjuvavågane, (Tjuvavagane)
اوقات نماز Mettedalsfjellet
اوقات نماز Lauraberget
اوقات نماز Skitneholet
اوقات نماز Laksevåg, (Laksevag)
اوقات نماز Strusshamn
اوقات نماز Puddefjorden
اوقات نماز Drageidet
اوقات نماز Storevarden
اوقات نماز Kyrkjefjellet
اوقات نماز Engevika
اوقات نماز Skarpaneset
اوقات نماز Nordnes
اوقات نماز Vågen, (Vagen)
اوقات نماز Kjøkkelvika, (Kjokkelvika)
اوقات نماز Kråkevika, (Krakevika)
اوقات نماز Drageidet
اوقات نماز Orrtua
اوقات نماز Bakarvågen, (Bakarvagen)
اوقات نماز Vestravatnet
اوقات نماز Laksevågneset, (Laksevagneset)
اوقات نماز Trettedalen
اوقات نماز Storebuneset
اوقات نماز Vispaneset
اوقات نماز Gullvika
اوقات نماز Gunnlafjellet
اوقات نماز Kleppevatnet
اوقات نماز Hushaugen
اوقات نماز Kupa
اوقات نماز Kjøkkelvik, (Kjokkelvik)
اوقات نماز Småskjeret, (Smaskjeret)
اوقات نماز Nordnespynten
اوقات نماز Vågedalen, (Vagedalen)
اوقات نماز Langafjelltjørna, (Langafjelltjorna)
اوقات نماز Krokåsdalen, (Krokasdalen)
اوقات نماز Rørebekken, (Rorebekken)
اوقات نماز Festeråsdalen, (Festerasdalen)
اوقات نماز Gravdalsbukten
اوقات نماز Olsvikaneset
اوقات نماز Tempelet
اوقات نماز Hesteviki
اوقات نماز Olsvika
اوقات نماز Orfallet
اوقات نماز Bakarvågen, (Bakarvagen)