اوقات نماز Tynset

NO / Hedmark / Tynset

جهت قبله Tynset

N E S W

جهت قبله Tynset

°138.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Tynset, Hedmark: °138.3 :جهت قطب نما °140.6 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tynset

اوقات نماز Tynset
اوقات نماز Stikilen
اوقات نماز Kaldbekken
اوقات نماز Oldertrøen, (Oldertroen)
اوقات نماز Svensktjønna, (Svensktjonna)
اوقات نماز Lillebekken
اوقات نماز Rundmoen
اوقات نماز Ånmyra, (Anmyra)
اوقات نماز Bredmoen
اوقات نماز Haugrosengene
اوقات نماز Østby, (Ostby)
اوقات نماز Malmmyra
اوقات نماز Almannrøsta, (Almannrosta)
اوقات نماز Neby
اوقات نماز Østigårdsgardene, (Ostigardsgardene)
اوقات نماز Utgard
اوقات نماز Tønna, (Tonna)
اوقات نماز Hugudalsmoen
اوقات نماز Hugudalen
اوقات نماز Tuvengtjønna, (Tuvengtjonna)
اوقات نماز Haverslia
اوقات نماز Hugudalen
اوقات نماز Tuvenget
اوقات نماز Kvernbekkmyra
اوقات نماز Storengmoen
اوقات نماز Ytre Grønfjellia, (Ytre Gronfjellia)
اوقات نماز Grønfjellia, (Gronfjellia)
اوقات نماز Utby
اوقات نماز Skardbekken
اوقات نماز Hansælan, (Hansaelan)
اوقات نماز Brekka
اوقات نماز Himmelberget
اوقات نماز Veslhaversfloen
اوقات نماز Kvernbekkbassenget
اوقات نماز Bukkhammeren
اوقات نماز Matberget
اوقات نماز Haveren
اوقات نماز Svarthavern
اوقات نماز Husbakken
اوقات نماز Smågårdene, (Smagardene)
اوقات نماز Slåttåsen, (Slattasen)
اوقات نماز Tufthaugen
اوقات نماز Husbakkrøsta, (Husbakkrosta)
اوقات نماز Husbakkmoen
اوقات نماز Langhaugen
اوقات نماز Øvre Lassrøsta, (Ovre Lassrosta)
اوقات نماز Næverrøsten, (Naeverrosten)
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Vinterveimyran
اوقات نماز Hugunesmoen
اوقات نماز Bondåslia, (Bondaslia)
اوقات نماز Røstmoen, (Rostmoen)
اوقات نماز Røstbekken, (Rostbekken)
اوقات نماز Styggmyrmoen
اوقات نماز Veslerabben
اوقات نماز Storskaret
اوقات نماز Geitryggen
اوقات نماز Bondåsbekken, (Bondasbekken)
اوقات نماز Kjurrukjølbakken, (Kjurrukjolbakken)
اوقات نماز Østre Hugu, (Ostre Hugu)
اوقات نماز Fåsten, (Fasten)
اوقات نماز Nedre Ånrøsta, (Nedre Anrosta)
اوقات نماز Fåstenslia, (Fastenslia)
اوقات نماز Flobekken
اوقات نماز Djupdalen
اوقات نماز Røstdammen, (Rostdammen)
اوقات نماز Langbrya
اوقات نماز Brenthaugen
اوقات نماز Hugu,nedre
اوقات نماز Øvre Kvernbekken, (Ovre Kvernbekken)
اوقات نماز Livangtjønna, (Livangtjonna)
اوقات نماز Nevermyra
اوقات نماز Strypet
اوقات نماز Vestsætertjønna, (Vestsaetertjonna)
اوقات نماز Skarmyra
اوقات نماز Svartåsen, (Svartasen)
اوقات نماز Kloppmyra
اوقات نماز Grøvtjønna, (Grovtjonna)
اوقات نماز Grashaveren
اوقات نماز Nedre Kvernbekken
اوقات نماز Nysæterlia, (Nysaeterlia)
اوقات نماز Svartåsfloen, (Svartasfloen)
اوقات نماز Sætertjønnfloen, (Saetertjonnfloen)
اوقات نماز Øvre Ånrøsta, (Ovre Anrosta)
اوقات نماز Granbekken
اوقات نماز Kverndalshalla
اوقات نماز Godtlandsfloen
اوقات نماز Granholtet
اوقات نماز Midtbekken
اوقات نماز Tjønnan, (Tjonnan)
اوقات نماز Beitrøsta, (Beitrosta)