اوقات نماز Stange

NO / Hedmark / Stange

جهت قبله Stange

N E S W

جهت قبله Stange

°137.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Stange, Hedmark: °137.7 :جهت قطب نما °140.1 :جهت واقعی °1-2.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Stange

اوقات نماز Stange
اوقات نماز Fagerhaugen
اوقات نماز Austad
اوقات نماز Søndre Finstad, (Sondre Finstad)
اوقات نماز Vålemyra, (Valemyra)
اوقات نماز Våletjernet, (Valetjernet)
اوقات نماز Våletjernsbekken, (Valetjernsbekken)
اوقات نماز Grytbekken
اوقات نماز Osvollåa, (Osvollaa)
اوقات نماز Brenneribekken
اوقات نماز Vestre Starelva
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Nøslemyra, (Noslemyra)
اوقات نماز Berg
اوقات نماز Arneberg
اوقات نماز Rismyra
اوقات نماز Skjærbekken, (Skjaerbekken)
اوقات نماز Iletjernet
اوقات نماز Kjemstadåa, (Kjemstadaa)
اوقات نماز Rotbekken
اوقات نماز Korpberget
اوقات نماز Brynitjernet
اوقات نماز Ottestad
اوقات نماز Sagberget
اوقات نماز Markbekken
اوقات نماز Rådalen, (Radalen)
اوقات نماز Hestnebben