اوقات نماز Os

NO / Hedmark / Os

جهت قبله Os

N E S W

جهت قبله Os

°138.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Os, Hedmark: °138.8 :جهت قطب نما °141.3 :جهت واقعی °1-2.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Os, Kommun Os, Os i Osterdalen, Os i Østerdalen, Os im Osterdalen, Os im Østerdalen, Os kommun, Os kommune i Hedmark, Us, osa, wu si, Ус, ওস, 烏斯

اوقات نماز Os
اوقات نماز Kristoferegga
اوقات نماز Litjmyra
اوقات نماز Litjmyreggan
اوقات نماز Litjmyrbekken
اوقات نماز Storegga
اوقات نماز Brestet
اوقات نماز Nøra, (Nora)
اوقات نماز Bingegga
اوقات نماز Kvernåsen, (Kvernasen)
اوقات نماز Bingtjønnan, (Bingtjonnan)
اوقات نماز Lermæleggan, (Lermaeleggan)
اوقات نماز Eidemyreggan
اوقات نماز Elvelia
اوقات نماز Skreddartjønnan, (Skreddartjonnan)
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Korseggan
اوقات نماز Nøra, (Nora)
اوقات نماز Stenmoen
اوقات نماز Tverrmyra
اوقات نماز Holmsegga
اوقات نماز Hølbekkmoen, (Holbekkmoen)
اوقات نماز Hølbekken, (Holbekken)
اوقات نماز Leimyra
اوقات نماز Røstlia, (Rostlia)
اوقات نماز Vangrøfta, (Vangrofta)
اوقات نماز Abbortjønnan, (Abbortjonnan)
اوقات نماز Abborpiken
اوقات نماز Rundegga
اوقات نماز Løvnesodden, (Lovnesodden)
اوقات نماز Østeregga, (Osteregga)
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Stormyrhaugen
اوقات نماز Springarbekken
اوقات نماز Bløtstrypet, (Blotstrypet)
اوقات نماز Verjådalen, (Verjadalen)
اوقات نماز Fossan
اوقات نماز Midtegga
اوقات نماز Djupgrubba
اوقات نماز Tørrstrypet, (Torrstrypet)
اوقات نماز Kvitrabben
اوقات نماز Leimyråsen, (Leimyrasen)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Langgrubba
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Halvmilengmoen
اوقات نماز Moseng
اوقات نماز Brattegga
اوقات نماز Åsberget, (Asberget)
اوقات نماز Flygelen
اوقات نماز Gåstjønnåsen, (Gastjonnasen)
اوقات نماز Snurruegga
اوقات نماز Fjordingsegga
اوقات نماز Granmyra
اوقات نماز Storeggan
اوقات نماز Fabroåsen, (Fabroasen)
اوقات نماز Bruåsen, (Bruasen)
اوقات نماز Høsenfjellhytta, (Hosenfjellhytta)
اوقات نماز Kjerringbekken
اوقات نماز Myre
اوقات نماز Stor-Peråsen, (Stor-Perasen)
اوقات نماز Åsan, (Asan)
اوقات نماز Myrbekken
اوقات نماز Galådalsmyra, (Galadalsmyra)
اوقات نماز Granfloen
اوقات نماز Fjordingsbekken
اوقات نماز Vangsåsen, (Vangsasen)
اوقات نماز Måssåbakken, (Massabakken)
اوقات نماز Slettegga
اوقات نماز Kvennbekken
اوقات نماز Vintervegmyra
اوقات نماز Rismyrbekken
اوقات نماز Brubekken
اوقات نماز Svarthølmoen, (Svartholmoen)
اوقات نماز Sæterbekken, (Saeterbekken)
اوقات نماز Skrea
اوقات نماز Storbakken
اوقات نماز Elvlia
اوقات نماز Østgårdsmyran, (Ostgardsmyran)
اوقات نماز Mosengåsen, (Mosengasen)
اوقات نماز Klettvolloken
اوقات نماز Åstjønna, (Astjonna)
اوقات نماز Rødstenbekken, (Rodstenbekken)
اوقات نماز Gammelvoll-lia
اوقات نماز Mosengtjønna, (Mosengtjonna)
اوقات نماز Rismyrloken
اوقات نماز Storfloen
اوقات نماز Brufossen
اوقات نماز Havsjøen, (Havsjoen)
اوقات نماز Svartbekken
اوقات نماز Skredalan