اوقات نماز Hamar

NO / Hedmark / Hamar

جهت قبله Hamar

N E S W

جهت قبله Hamar

°137.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Hamar, Hedmark: °137.6 :جهت قطب نما °140 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hamar, Gamar, Gorad Khamar, Hamaras, Hamars, Hammaria, Hámar, Khamar, ha ma er, hamaleu, hamar, hamara, hamaru, Гамар, Горад Хамар, Хамар, هامار, ہامار, ہمار, হামার, ハーマル, 哈马尔, 하마르

اوقات نماز Holset
اوقات نماز Holset
اوقات نماز Østbyen, (Ostbyen)
اوقات نماز Østbyen, (Ostbyen)
اوقات نماز Rollsløkka, (Rollslokka)
اوقات نماز Briskebyen
اوقات نماز Rollsløkka, (Rollslokka)
اوقات نماز Hamar
اوقات نماز Ankerløkka, (Ankerlokka)
اوقات نماز Ankerløkka, (Ankerlokka)
اوقات نماز Briskebyen
اوقات نماز Børstad, (Borstad)
اوقات نماز Høyensalodden, (Hoyensalodden)
اوقات نماز Hamar
اوقات نماز Disen
اوقات نماز Børstad, (Borstad)
اوقات نماز Høyensalodden, (Hoyensalodden)
اوقات نماز Disen
اوقات نماز Vestbyen
اوقات نماز Akersviken
اوقات نماز Akersviken
اوقات نماز Vestbyen
اوقات نماز Solvang
اوقات نماز Mæhlumsløkka, (Maehlumslokka)
اوقات نماز Mæhlumsløkka, (Maehlumslokka)
اوقات نماز Bondesvea
اوقات نماز Solvang
اوقات نماز Ajer
اوقات نماز Bondesvea
اوقات نماز Ajer
اوقات نماز Flakstadelva
اوقات نماز Smeby
اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Sandvika
اوقات نماز Smeby
اوقات نماز Flakstadelva
اوقات نماز Dalsløkka, (Dalslokka)
اوقات نماز Domkirkeodden
اوقات نماز Jønsrudløkka, (Jonsrudlokka)
اوقات نماز Dalsløkka, (Dalslokka)
اوقات نماز Bekkesvea
اوقات نماز Prestrud
اوقات نماز Bekkesvea
اوقات نماز Jønsrudløkka, (Jonsrudlokka)
اوقات نماز Stavsberg
اوقات نماز Stavsberg
اوقات نماز Domkirkeodden
اوقات نماز Prestrud
اوقات نماز Åker, (Aker)
اوقات نماز Storhamar
اوقات نماز Hol
اوقات نماز Nordsveodden
اوقات نماز Hol
اوقات نماز Martodden
اوقات نماز Åker, (Aker)
اوقات نماز Nordsveodden
اوقات نماز Storhamar
اوقات نماز Bekkelaget
اوقات نماز Bekkelaget
اوقات نماز Martodden
اوقات نماز Røysa, (Roysa)
اوقات نماز Furuberget
اوقات نماز Furuberget
اوقات نماز Røysa, (Roysa)
اوقات نماز Hjellum
اوقات نماز Hjellum
اوقات نماز Gubberud
اوقات نماز Gubberud
اوقات نماز Frøbergsberget, (Frobergsberget)
اوقات نماز Frøbergsberget, (Frobergsberget)
اوقات نماز Arstad
اوقات نماز Arstad
اوقات نماز Trehørningen, (Trehorningen)
اوقات نماز Blæstad, (Blaestad)
اوقات نماز Frogntjernet
اوقات نماز Ingeberg
اوقات نماز Furuberget
اوقات نماز Trehørningen, (Trehorningen)
اوقات نماز Blæstad, (Blaestad)
اوقات نماز Furuberget
اوقات نماز Frogntjernet
اوقات نماز Ingeberg
اوقات نماز Fjetrebekken
اوقات نماز Fjetrebekken