اوقات نماز Grue

NO / Hedmark / Grue

جهت قبله Grue

N E S W

جهت قبله Grue

°138.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Grue, Hedmark: °138.2 :جهت قطب نما °141 :جهت واقعی °1-2.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Grue, Grue kommun, Grue kommune, Grueh, Kommun Grue, ge lu e, Груэ, 格呂厄

اوقات نماز Kirkenær, (Kirkenaer)
اوقات نماز Bårderudstjennet, (Barderudstjennet)
اوقات نماز Forkerudstjennet
اوقات نماز Kingelsrudberget
اوقات نماز Gardsjøen, (Gardsjoen)
اوقات نماز Berger
اوقات نماز Franssen
اوقات نماز Refset
اوقات نماز Graverenga
اوقات نماز Tjura
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Karimyra
اوقات نماز Evja
اوقات نماز Tomtdalen
اوقات نماز Vardeberget
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Kringelåsmyra, (Kringelasmyra)
اوقات نماز Igletjennsdalen
اوقات نماز Oppsetåsen, (Oppsetasen)
اوقات نماز Hammarberget
اوقات نماز Gåsholmen, (Gasholmen)
اوقات نماز Raubekken
اوقات نماز Gotland
اوقات نماز Igletjennsmyra
اوقات نماز Lindtjernet
اوقات نماز Lundebyberget
اوقات نماز Sundsenga
اوقات نماز Igletjennet
اوقات نماز Nøkleberg, (Nokleberg)
اوقات نماز Silvatnet
اوقات نماز Sandkila
اوقات نماز Tømmermyra, (Tommermyra)
اوقات نماز Sund
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Heggertjennet
اوقات نماز Sværvarbekken, (Svaervarbekken)
اوقات نماز Rådelsbekken, (Radelsbekken)
اوقات نماز Vabekken
اوقات نماز Domma
اوقات نماز Hagamyra
اوقات نماز Heltbekken
اوقات نماز Reina
اوقات نماز Åsermyra, (Asermyra)
اوقات نماز Jerphaugen
اوقات نماز Mosmyra
اوقات نماز Risberget
اوقات نماز Dummyra
اوقات نماز Mo
اوقات نماز Nesbekken
اوقات نماز Dagsåsmyra, (Dagsasmyra)
اوقات نماز Grinder
اوقات نماز Risbergsbekken
اوقات نماز Kvernbekkmyra
اوقات نماز Surfurumyra