اوقات نماز Elverum

NO / Hedmark / Elverum

جهت قبله Elverum

N E S W

جهت قبله Elverum

°138.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Elverum, Hedmark: °138.1 :جهت قطب نما °140.7 :جهت واقعی °1-2.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Elverum, Ehl'verum, Elverum kommune, Elverumi vald, Elverums kommun, Kommun Elverum, ai er wo lu mu, elabheruma, Елверум, Эльверум, এলভেরুম, 埃尔沃吕姆

اوقات نماز Elverum
اوقات نماز Leiret
اوقات نماز Prestfossen
اوقات نماز Klokkerfossen
اوقات نماز Løktingdammen, (Loktingdammen)
اوقات نماز Sagtjernet
اوقات نماز Ragnvaldsbekken
اوقات نماز Vesletjennet
اوقات نماز Langsletta
اوقات نماز Sagbakken
اوقات نماز Sagåa, (Sagaa)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Hanstad
اوقات نماز Bjørntjernsbekken, (Bjorntjernsbekken)
اوقات نماز Fuglemyra
اوقات نماز Stavåsbekken, (Stavasbekken)
اوقات نماز Svartmyra
اوقات نماز Fuglemyra
اوقات نماز Åborkulpen, (Aborkulpen)
اوقات نماز Smaltjernet
اوقات نماز Engeveta
اوقات نماز Damtjernet
اوقات نماز Bjørntjernet, (Bjorntjernet)
اوقات نماز Stortjennsmyra
اوقات نماز Oksøye, (Oksoye)
اوقات نماز Søstugrenda, (Sostugrenda)
اوقات نماز Årtjernskjølen, (Artjernskjolen)
اوقات نماز Rundhaugmyra
اوقات نماز Slåttmyrbekken, (Slattmyrbekken)
اوقات نماز Stolpedalsmyra
اوقات نماز Bjørnåsen, (Bjornasen)
اوقات نماز Søvoll-Loka, (Sovoll-Loka)
اوقات نماز Kjurrudalen
اوقات نماز Posttjernet
اوقات نماز Posttjennsmyra
اوقات نماز Kringlemyra
اوقات نماز Brennerihaugen
اوقات نماز Grasbekken
اوقات نماز Stortjernet
اوقات نماز Fuglleikmyra
اوقات نماز Gampmyra
اوقات نماز Blekemyra
اوقات نماز Skirbakkmyra
اوقات نماز Strandfossen
اوقات نماز Vollmyra
اوقات نماز Kølhaugene, (Kolhaugene)
اوقات نماز Holmtjennet
اوقات نماز Kaldkjellbekken
اوقات نماز Hanstjernet
اوقات نماز Vollmogrenda
اوقات نماز Kvitkjølen, (Kvitkjolen)
اوقات نماز Mosamyra
اوقات نماز Holmtjerna
اوقات نماز Strand
اوقات نماز Strandhagaøya, (Strandhagaoya)
اوقات نماز Gildretjernet
اوقات نماز Ygletjernet
اوقات نماز Bjørnåsen, (Bjornasen)
اوقات نماز Skjærmyra, (Skjaermyra)
اوقات نماز Stavåsen, (Stavasen)
اوقات نماز Haugsberget
اوقات نماز Damtjerna
اوقات نماز Vollmyrbekken
اوقات نماز Igletjennsmyra
اوقات نماز Klotjernet
اوقات نماز Korsikken
اوقات نماز Skjefstadlimyra
اوقات نماز Haugsbergknappen
اوقات نماز Motappmyra
اوقات نماز Fløtningsmyra, (Flotningsmyra)